نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، دانشکده مواد دانشگاه صنعتی اصفهان

2 استاد، دانشکده مواد دانشگاه صنعتی اصفهان

3 استادیار، دانشکده مواد دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده

در این پژوهش به بررسی امکان استفاده از اتصالات فسفاتی در جرم های کم سیمان در کنار اتصالات هیدراتی و سرامیکی پرداخته شد. بدین منظور یک جرم کم سیمان آلومینا-منیزیا به نوان جرم پایه(جرم A)، انتخاب و 5% هگزامتافسفات سدیم به آن اضافه گردید (جرم B). مخلوط هر یک از ترکیبات پس از شکل دهی، خشک و سپس در دماهای C900 و C1400 پخت شدند. در ادامه مقادیر درصد تخلخل ظاهری، دانسیته نسبی و استحکام فشاری سرد نمونه ها اندازه گیری و مطالعات فازی و ریزساختاری انجام شد. نتایج نشان داد که در دمای C110، مقدار استحکام فشاری سرد جرم B حدود سه برابر و درصد تخلخل ظاهری کمتر از نصف آن در جرم A بوده که علت آن حضور فازهای فسفاتی Mg2P2O7 و AlPO4.2H2O در این جرم می باشد. همچنین در فاصله دمایی C 1000-800 که باندهای هیدراته در جرم کم سیمان A به علت دهیدراسیون از بین رفته و خواص آن تضعیف می شود، در جرم B استحکامی چهار برابر بیشتر و ناشی از حضور فازهای سوزنی فسفات منیزیم در این محدوده دمایی مشاهده گردید. پس از پخت در C1400 نیز در جرم B استحکام فشاری فوق العاده ای در حد مقادیر بیش از MPa100 بدست آمد. لذا بر اساس مطالعات انجام شده مشاهده شد که استفاده از افزودنی فسفات در این جرم ها مفید بوده و باندهای فسفاتی ناشی از آن در کلیه دماها سبب بهبود خواص جرم های کم سیمان آلومینا-منیزیا می گردد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effect of using phosphate bonds in alumina-spinel low cement castables

نویسندگان [English]

  • M. Paghandeh 1
  • A. Monshi 2
  • R. Emadi 3

1 Department of Materials Engineering,, Isfahan University of Technology (IUT), Isfahan, Iran

2 Department of Materials Engineering, Isfahan University of Technology (IUT), Isfahan, Iran

3 Department of Materials Engineering, Isfahan University of Technology (IUT), Isfahan, Iran

چکیده [English]

A basic alumina-spinel low cement castable (castable A) and with 5% addition of sodium hexa meta phosphate (castable B) are prepared and heat treated at 110ºC, 900ºC and 1400ºC. It was shown that after heat treating at 110ºC, Cold Crushing Strength (CCS) of castable B is more than 3 times and Apparent Porosity (AP) less than half of the castable A. Presence of Mg2P2O7 and AlPO4.2H2O is the main difference. At the temperature range of 800-1000ºC that hydraulic bond reverses to dehydrate condition and castable A becomes weak with high porosity, castable B shows a CCS of more than 4 times. Needles of magnesium phosphate are responsible for reinforcing microstructure of castable B at 900ºC. After firing at 1400ºC, castable B showed extra ordinary values of CCS more than 100 MPa (about 1000 kg/cm2). Reasons are discussed by X-ray diffraction and scanning electron microscopy studies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • phosphate
  • Low cement
  • Alumina-Magnesia
  • Castable