نوع مقاله : مقاله مروری پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی فوق لیسانس، دانشکده مهندسی پزشکی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران

2 استادیار، دانشکده مهندسی پزشکی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر ، تهران، ایران

3 دانشجوی دکتری، دانشکده مهندسی پزشکی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران

10.30501/jamt.2024.376574.1264

چکیده

پوست به عنوان بزرگترین ارگان بدن، وظیفه حفاظت دربرابر میکروارگانیسم‌ها و تنظیم دمای بدن را برعهده دارد. به همین دلیل حفظ یکپارچگی و سلامت پوست از اهمیت بالایی برخوردار است. با اینکه در آسیب‌های محدود این بافت قادر به ترمیم خود است، اما تحت شرایطی مانند سوختگی‌های شدید، آسیب‌های وسیع و عمیق و زخم های مزمن، پوست توانایی ترمیم کامل خود را از دست می‌دهد و به محصولاتی که به ترمیم زخم کمک می‌کنند، نیاز پیدا می‌کند. ساخت اینگونه محصولات پوستی در حوزه مهندسی بافت پوست قرار می‌گیرد و تحقیقات گسترده‌ای در زمینه ساخت زخم‌پوش از مواد طبیعی و سنتزی با ویژگی‌های مختلف انجام شده‌است. یکی از این مواد، غشا پوسته تخم مرغ (Eggshell membrane) است که بافت لیفی پروتئینی بین لایه داخلی پوسته معدنی و سفیده تخم مرغ است. این غشا به دلیل ساختار متخلخل، زیست‌سازگاری، در دسترس بودن، فاقد آلودگی بودن، داشتن پروتئین‌های طبیعی و ترکیباتی همانند ماتریس خارج سلولی و هزینه کم توجه محققان را جلب کرده‌است. یکی از زمینه‌های کاربرد غشا پوسته تخم مرغ در پزشکی، ساخت زخم‌پوش و محصولات ترمیم زخم است که نتایج امیدوارکننده‌ای را از خود نشان داده‌است. دراین مقاله، ابتدا به معرفی غشا پوسته تخم مرغ به عنوان یک زیست ماده طبیعی پرداخته شده است و سپس کاربرد آن در حوزه ترمیم زخم و روش‌های ساخت زخم‌پوش بر پایه این ترکیب طبیعی بررسی شده‌است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

An overview of the Application of Eggshell Membrane in the Production of Engineered Wound Dressing: structure, characteristics, and modification

نویسندگان [English]

 • Neda Nazari 1
 • Rana Imani 2
 • Tahura Ebrahimi Nozari 3

1 MSc Student, Department of Biomedical engineering, Amirkabir University of Technology, Tehran, Iran.

2 Assistant Professor, Department of Biomedical engineering, Amirkabir University of Technology, Tehran, Iran.

3 PhD Student, Department of Biomedical engineering, Amirkabir University of Technology, Tehran, Iran.

چکیده [English]

Skin as the largest organ of the body performs functions including creating a protective barrier against microorganisms and regulating body temperature. For this reason, maintaining the integrity and health of the skin is of great importance. Although this tissue is able to repair itself in limited damages, under conditions such as severe burns, extensive and deep damage, and chronic wounds, the skin loses its ability to completely repair itself, and products that help repair the wound are needed. The manufacture of such skin products is in the field of skin tissue engineering, and extensive research has been done in the field of making wound dressings from natural and synthetic materials with different potentials. One of these materials is the eggshell membrane, which is a fibrous protein tissue between the inner layer of the mineral shell and the egg white. This membrane has attracted the attention of researchers due to its porous structure, biocompatibility, availability, non-contamination, natural proteins and compounds similar to the extracellular matrix, and low cost. One of the fields of application of eggshell membrane in medicine is the manufacture of wound dressings and wound healing products, which has shown promising results. In this study, firstly, the eggshell membrane is introduced as a natural biomaterial, and then its application potential in the field of wound healing and wound dressing manufacturing methods based on this natural composition are reviewed.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Eggshell membrane
 • Wound dressing
 • Skin healing
 • Tissu engineering
 1. Aggarwal, A., & Sah, M. K. (2022). Eggshell membrane in skin tissue engineering and wound healing. In Natural Polymers in Wound Healing and Repair (pp. 417-435). https://doi.org/10.1016/B978-0-323-90514-5.00007-9
 2. Asato, R, Shinya, N., Ishizawa, Y., Harano, S., (1971), Wound covering material,  S. Patent 20,120,177,718, Available at: https://patents.google.com/patent/US20120177718A1/en (Accessed: 12 July 2012).
 3. Balassa, L.L., (1971), Process for using eggshell compositions for promoting wound healing, S. Patent No. 3,558,771, Washington, DC: U.S. Patent and Trademark Office. Available at: https://patents.google.com/patent/US3558771A/en 
 4. Balaz, M. (2014), Eggshell membrane biomaterial as a platform for applications in materials science, Acta Biomaterialia, 10(9), 3827–3843. https://doi.org/10.1016/j.actbio.2014.03.020
 5. Behyari, M., Imani, R., & Keshvari, H. (2021), Evaluation of Silk Fibroin Nanofibrous Dressing Incorporating Niosomal Propolis, for Potential Use in Wound Healing, Fibers and Polymers, 22(8), 2090-2101. https://doi.org/10.1007/s12221-021-0973-2
 6. Bello, M., Abdullah, F., Mahmood, W.M.A.W., Malek, N.A.N.N., Jemon, K., Siddiquee, S., Chee, T.Y. & Sathishkumar, P. (2022), Electrospun poly (Ɛ-caprolactone)-eggshell membrane nanofibrous mat as a potential wound dressing material, Biochemical Engineering, 187, https://doi.org/10.1016/j.bej.2022.108563
 7. Blaine, R.C., & Ngo, T.D. (2019), Wound care product with egg shell membrane, S. Patent No. 10,166,260, Washington, DC: U.S. Patent and Trademark Office. Available at: https://patents.google.com/patent/US10166260B2/en (Accessed: 24 May 2013).
 8. Bowler, P.G., (2002), Wound pathophysiology, infection and therapeutic options, Anals of Medicine, 34(6), 419-427. https://doi.org/10.1080/078538902321012360
 9. Briggs, E., Mensah, R.A., Patel, K.D., Mandakhbayar, N.E., Sharifulden, N.S., Erdogan, Z.K., Silva, L.V.B., Salim, K., Kim, H.W., Nguyen, L.T., & Chau, D.Y. (2022), Therapeutic Application of an Ag-Nanoparticle-PNIPAAm-Modified Eggshell Membrane Construct for Dermal Regeneration and Reconstruction, Pharmaceutics, 14(10), https://doi.org/10.3390/pharmaceutics14102162
 10. Chen, L., Kang, J., & Sukigara, S. (2014), Preparation and characterization of polyurethane/soluble eggshell membrane nanofibers , Bio-medical materials and engineering,   24(6), 1979-1989. https://doi.org/10.3233/BME-141007
 11. Choi, H.J., Kim, Y.M., Suh, J.Y., & Han, J.Y. (2021), Beneficial effect on rapid skin wound healing through carboxylic acid-treated chicken eggshell membrane, Materials Science and Engineering: C, 128, https://doi.org/10.1016/j.msec.2021.112350
 12. Choi, J., Pant, B., Lee, C., Park, M., Park, S.J., & Kim, H.Y. (2017), Preparation and characterization of eggshell membrane/PVA hydrogel via electron beam irradiation technique Journal of Industrial and Engineering Chemistry, 47, 41-45. https://doi.org/10.1016/j.jiec.2016.11.014
 13. Dadashzadeh, A., Imani, R., Moghassemi, S., Omidfar, K., & Abolfathi, N. (2020), Study of hybrid alginate/gelatin hydrogel-incorporated niosomal Aloe vera capable of sustained release of Aloe vera as potential skin wound dressing, Polymer Bulletin, 77(1), 387-403. https://doi.org/10.1007/s00289-019-02753-8
 14. Faghihi, F., Khoraminia, F., & Imani, R. (2019), Immune-Mediated Tissue Regeneration Driven by a Biomaterial Scaffold: An Innovative Regenerative Medicine Strategy, Pathobiology Research, 22(3), 159–172. http://mjms.modares.ac.ir/article-30-31312-en.html
 15. Ghorbanzadeh Sheish, S., Emadi, R., Ahmadian, M., Sadeghzade, S. & Tavangarian, F. (2021), Fabrication and characterization of polyvinylpyrrolidone-eggshell membrane-reduced graphene oxide nanofibers for tissue engineering applications, Polymers, 13(6), https://doi.org/2073-4360/13/6/913
 16. Guarderas, F., Leavell, Y., Sengupta, T., Zjukova, M., & Megraw, T.L. (2016), Assessment of chicken-egg membrane as a dressing for wound healing, Advaces in Skin & Wound Care, 29(3), 131-134. https://doi.org/10.1097/01.ASW.0000480359.58866.e9
 17. Guha Ray, P., Pal, P., Srivas, P.K., Basak, P., Roy, S., & Dhara, S. (2018), Surface modification of eggshell membrane with electrospun chitosan/polycaprolactone nanofibers for enhanced dermal wound healing, ACS Applied Bio Materials, 1(4), 985-998. https://doi.org/10.1021/acsabm.8b00169
 18. Guo, S. A., & Dipietro, L.A. (2010), Factors affecting wound healing, Journal of Dental Research, 89(3), 219–229. https://doi.org/10.1177/0022034509359125
 19. Hajian, M., Mahmoodi, M., & Imani, R. (2017), In vitro assessment of poly (vinyl alcohol) film incorporating aloe vera for potential application as a wound dressing, Journal of Macromolecular Science, Part B, 56(7), 435–450. https://doi.org/10.1080/00222348.2017.1330183
 20. Hakam, M.S., Imani, R., Abolfathi, N., Fakhrzadeh, H., & Sharifi, A.M. (2016), Evaluation of fibrin-gelatin hydrogel as biopaper for application in skin bioprinting: An in-vitro study, Bio-Medical Materials and Engineering, 27(6), 669–682. Doi: 10.3233/BME-161617
 21. Han, Ch., Chen, Y., Shi, L., Chen, H., Li, L., Ning, Z., Zeng, D. & Wang, D. (2023), Advances in eggshell membrane Separation and solubilization technologies, Frontiers in Veterinary Science, 10, https://doi.org/10.3389/fvets.2023.1116126
 22. Imani, R., & Nour, Sh. (2019). Introduction to engineered wound dressings for skin regeneration: Angiogenic approaches in healing, Amirkabir university of technology, http://publication.aut.ac.ir/en/book/show/255142
 23. Jia, J., Liu, G., Yu, J. & Duan, Y. (2012), Preparation and characterization of soluble eggshell membrane protein/PLGA electrospun nanofibers for guided tissue regeneration membrane, Journal of Nanomaterials, 25-25. https://doi.org/10.1155/2012/282736
 24. Jia, J., Duan, Y.Y., Yu, J., & Lu, J.W. (2008), Preparation and immobilization of soluble eggshell membrane protein on the electrospun nanofibers to enhance cell adhesion and growth, Journal of Biomedical Materials Research Part A: An Official Journal of The Society for Biomaterials, The Japanese Society for Biomaterials, and The Australian Society for Biomaterials and the Korean Society for Biomaterials, 86(2), 364-373. https://doi.org/10.1002/jbm.a.31606
 25. Khorshidi, S., Mohebbali, M., Imani, R., Mahmoodi, M., & Solouk, A. (2020), Electrospun fibroin/graphene oxide nanocomposite mats: An optimization for potential wound dressing applications, Fibers and Polymers, 21(3), 480–488. https://doi.org/10.1007/s12221-020-9465-z
 26. Kwnny, E., Schmidt, R, (2016), Tissue engineering scaffolds comprising particulate egg shell membrane, Google Patent 5,392,873, Available at: https://patents.google.com/patent/GB201511579D0/enl
 27. Li, J. Zhai, D., Lv, F., Yu, Q., Ma, H., Yin, J., Yi, Z., Liu, M., Chang, J. & Wu, C. (2016), Preparation of copper-containing bioactive glass/eggshell membrane nanocomposites for improving angiogenesis, antibacterial activity and wound healing, Acta Biomaterialia, 36, 254–266. https://doi.org/10.1016/j.actbio.2016.03.011
 28. Li, X., Cai, Z., Ahn, D.U., & Huang, X. (2019), Development of an antibacterial nanobiomaterial for wound-care based on the absorption of AgNPs on the eggshell membrane, Colloids and Surfaces B: Biointerfaces, 183, 110449. https://doi.org/10.1016/j.colsurfb.2019.110449
 29. Li, X., Ma, M., Ahn, D.U., & Huang, X. (2019), Preparation and characterization of novel eggshell membrane-chitosan blend films for potential wound-care dressing: From waste to medicinal products, International Journal of Biological Macromolecules, 123, 477-484. https://doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2018.10.215
 30. Lisovsky, A., Chamberlain M.D., Wells, L.A., & Sefton, M.V. (2015), Cell interactions with vascular regenerative MAA‐based materials in the context of wound healing, Advanced Healthcare Materials, 4(16), 2375–2387. https://doi.org/10.1002/adhm.201500192
 31. Liu, M. Luo, G., Wang, Y., Xu, R., Wang, Y., He, W., Tan, J., Xing, M. & Wu, J. (2017), Nano-silver-decorated microfibrous eggshell membrane: processing, cytotoxicity assessment and optimization, antibacterial activity and wound healing, Scientific Reports, 7(1), 436. https://doi.org/10.1038/s41598-017-00594-x.

 

 1. Liu, M., Luo, G., Wang, Y., & Kianpour Rad, M. (2017), Preparation method and application of egg shell membrane composite nano-silver thin film used for artificial skin, Scientific Reports, https://patents.google.com/patent/CN106310385A/en
 2. Liu, M., Liu, T., Zhang, X., Jian, Z., Xia, H., Yang, J., Hu, X., Xing, M., Luo, G. & Wu, J. (2019), Fabrication of KR-12 peptide-containing hyaluronic acid immobilized fibrous eggshell membrane effectively kills multi-drug-resistant bacteria, promotes angiogenesis and accelerates re-epithelialization, International Journal of Nanomedicine, 14, 3345-3360. https://doi.org/2147/IJN.S199618
 3. Mescher, A.L. (2009), Junqueira’s Basic Histology Text and Atlas, McGraw-Hill Medical; 12th edition (August 28, 2009). https://www.researchgate.net/publication/259781206
 4. Mirzababaeiy, S.A., Mahmoodi, M., & Mohebat, R. (2018), Synthesis and Characterization of Hydrogel Loaded Curcumin Encapsulated Chitosan Nanoparticles as Novel Wound Dressing s, Journal of Advanced Materials and Technologies, 7(1), 53-63. https://doi.org/10.30501/jamt.2018.91681
 5. Mogosanu, G.D., & Grumezescu, A.M. (2014), Natural and synthetic polymers for wounds and burns dressing, International Journal of Pharmaceutics, 463(2), 127–136. https://doi.org/10.1016/j.ijpharm.2013.12.015
 6. Mohammadzadeh, L., Rahbarghazi, R., Salehi, R., & Mahkam, M. (2019), A novel egg-shell membrane based hybrid nanofibrous scaffold for cutaneous tissue engineering, Journal of Biological Engineering, 13, 1-15. https://doi.org/10.1186/s13036-019-0208-x
 7. Moura, L. I., Dias, A. M., Carvalho, E., & de Sousa, H. C. (2013), Recent advances on the development of wound dressings for diabetic foot ulcer treatment—A review, Acta Biomaterialia, 9(7), 7093–7114. https://doi.org/10.1016/j.actbio.2013.03.033
 8. Naderi-Meshkin, j., Amirkhah, R., Heirani-Tabasi, A., & Maqsood, M. I. (2018), Critical issues in successful production of skin substitutes for wound healing, Journal of Genes and Cells, 4(1), 10-32. https://doi.org/10.15562/gnc.63
 9. Najafloo, R., Behyari, M., Imani, R., & Nour, S. (2020), A mini-review of Thymol incorporated materials: Applications in antibacterial wound dressing, Journal of Drug Delivery Science and Technology, 60, https://doi.org/10.1016/j.jddst.2020.101904
 10. Nour, S., Baheiraei, N., Imani, R., Khodaei, M., Alizadeh, A., Rabiee, N., & Moazzeni, S.M. (2019), A review of accelerated wound healing approaches: biomaterial-assisted tissue remodeling, Journal of Materials Science: Materials in Medicine, 30(120), 1-15. https://doi.org/10.1007/s10856-019-6319-6
 11. Nour, S., Baheiraei, N., Imani, R., Rabiee, N., Khodaei, M., Alizadeh, A., & Moazzeni, S.M. (2019), Bioactive materials: a comprehensive review on interactions with biological microenvironment based on the immune response, Journal of Bionic Engineering, 16(4), 563–581. https://doi.org/10.1007/s42235-019-0046-z
 12. Nour, S., Imani, R., & Sharifi, A.M. (2022), Angiogenic Effect of a Nanoniosomal Deferoxamine-Loaded Poly (vinyl alcohol)–Egg White Film as a Promising Wound Dressing, ACS Biomaterials Science & Engineering, 8(8), 3485-3497. https://doi.org/10.1021/acsbiomaterials.2c00046
 13. Nour, S., Imani, R., Chaudhry, G.R., & Sharifi, A.M. (2021), Skin wound healing assisted by angiogenic targeted tissue engineering: A comprehensive review of bioengineered approaches, Journal of Biomedical Materials Research Part A, 109(4), 453-478. https://org/10.1002/jbm.a.37105
 14. Nour, S., Imani, R., Mehrabani, M., Solouk, A., Iranpour, M., Jalili-Firoozinezhad, S., & Sharifi, A.M. (2023), Biomimetic hybrid scaffold containing niosomal deferoxamine promotes angiogenesis in full-thickness wounds, Materials Today Chemistry, 27, 101314. https://doi.org/10.1016/j.mtchem.2022.101314
 15. Ohta-Fujita, E., Konno, T., Shimizu, M., Ishihara, K., Sugitate, T., Miyake, J., Yoshimura, K., Taniwaki, K., Sakurai, T., Hasebe, Y. & Atomi, Y. (2011), Hydrolyzed eggshell membrane immobilized on phosphorylcholine polymer supplies extracellular matrix environment for human dermal fibroblasts, Cell and Tissue Research, 345(1), 177–190. https://doi.org/10.1007/s00441-011-1172-z
 16. Park, S. Choi, K.S., Lee, D., Kim, D., Lim, K.T., Lee, K.H., Seonwoo, H. & Kim, J. (2016), Eggshell membrane: Review and impact on engineering, Biosystems Engineering, 151, 446–463. https://doi.org/10.1016/j.biosystemseng.2016.10.014
 17. Park, S., Kim, T., Gwon, Y., Kim, S., Kim, D., Park, H.H., Lim, K.T., Jeong, H.E., Kim, K. & Kim, J. (2019), Graphene-Layered eggshell membrane as a flexible and functional scaffold for enhanced proliferation and differentiation of stem cells, ACS Applied Bio Materials, 2(10), 4242-4248. https://doi.org/10.1021/acsabm.9b00525
 18. Pasarin, D., & Rovinaru, C. (2019), Separation Methods of the Eggshell Membranes from Eggshell, Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 29(1), https://doi.org/10.3390/proceedings2019029122
 19. Patkar, S., Maniar, D., Pillai, M. M., Saha, R., & Tayalia, P. (2021), A bilayered skin substitute developed using an eggshell membrane crosslinked gelatin–chitosan cryogel, Biomaterials Science, 23, 7921-7933. https://doi.org/10.1039/D1BM01194D
 20. Pillai, M. M., Saha, R., & Tayalia, P. (2023), Avian eggshell membrane as a material for tissue engineering: A review, Materials Science, 1-22. https://doi.org/ 1007/s10853-023-08434-2
 21. Sah, M.K., & Pramanik, K. (2014). Soluble‐eggshell‐membrane‐protein‐modified porous silk fibroin scaffolds with enhanced cell adhesion and proliferation properties, Journal of Applied Polymer Science, 131(8), https://doi.org/10.1002/app.40138
 22. Sah, M.K., & Rath, S.N. (2016), Soluble eggshell membrane: a natural protein to improve the properties of biomaterials used for tissue engineering applications, Materials Science and Engineering: C, 67, 807–821. https://doi.org/10.1016/j.msec.2016.05.005
 23. Sarheed, O., Ahmed, A., Shouqair, D., & Boateng, J. (2016), Antimicrobial dressings for improving wound healing, Wound Healing: Insights into Ancient Challenges, 373-98. https://dx.doi.org/10.5772/63961
 24. Wagner, W.R, Sakiyama-Elbert, S.E, Zhang, G., & Yaszemski, M. (2020), Biomaterials Science: An Introduction to Materials in Medicine, Netherlands, Elsevier Science. https://doi.org/10.1016/C2017-0-02323-6
 25. Xiong, X., Li, Q., Lu, J.W., Guo, Z.X., Sun, Z.H. & Yu, J. (2012), Fibrous scaffolds made by co-electrospinning soluble eggshell membrane protein with biodegradable synthetic polymers, Biomaterials Science, Polymer Edition, 23(9), 1217-1230. https://doi.org/10.1163/092050611X576981
 26. Yi, F., Guo, Z.X., Zhang, L.X., Yu, J., & Li, Q. (2004), Soluble eggshell membrane protein: preparation, characterization and biocompatibility, Biomaterials, 25(19), 4591–4599. https://doi.org/10.1016/j.biomaterials.2003.11.052
 27. Yi, F., Lu, J.W., Guo, Z.X., & Yu, J. (2006), Mechanical properties and biocompatibility of soluble eggshell membrane protein/poly (vinyl alcohol) blend films, Journal of Biomaterials Science, Polymer Edition, 17(9), 1015-1024. https://doi.org/10.1163/156856206778365997
 28. Zhang, Zh., et al., (2020), Postoperative anti-adhesion medical dressing and preparation method thereof, N. Patent 104,491,915, Available at: https://patents.google.com/patent/CN104491915A/en(Accessed: 5April 2017).