نوع مقاله : مقاله کامل پژوهشی

نویسنده

استادیار، پژوهشکده فناوری نانو و مواد پیشرفته، پژوهشگاه مواد و انرژی، کرج، ایران.

10.30501/jamt.2024.409176.1285

چکیده

پیش بینی اجزای بافت کریستالی و شبیه سازی تغییرات ریزساختار به کنترل و طراحی خواص فیزیکی و مکانیکی نهایی کمک می کند. در این تحقیق با بکارگیری همزمان شبیه سازی المان محدود و مدل سازی پلاستیسیته کریستالی، یک روش قدرتمند برای پیش بینی اجزای بافت کریستالی بعد از نورد گرم معرفی گردید. شبیه سازی برای نورد گرم در دو دمای 300 و 500 درجه سانتیگراد اعمال گردید. برای محاسبه پارامترهای سخت شدن در شبیه سازی پلاستیسیته کریستالی، از پیچش گرم در دماهای مشابه با نورد گرم استفاده گردید. چارچوب ارائه شده اجزای بافت کریستالی و شدت های مرتبط را با دقت پیش بینی می کند. این موضوع با مقایسه نتایج شبیه سازی با نتایج تجربی نشان داده شد. این رویکرد همچنین منحنی های سیلان را به درستی و دقیق پیش بینی کرد. صحت این پیش بینی با مقایسه منحنی سیلان شبیه سازی شده با منحنی سیلان تجربی ثابت شد. در نهایت ، شبیه سازی تأثیر شیب تغییر شکل را بر تکامل بافت کریستالی آشکار نمود و نشان داد که اجزای برشی که در اثر اصطکاک ایجاد می شوند ، اجزای بافت کریستالی را در امتداد جهت ND نمونه می چرخاند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Simulation of developed texture during warm rolling of IF steel

نویسنده [English]

  • Alireza Kolahi

Assistant Professor, Department of Nanotechnology and Advanced Materials, Materials and Energy Research Center, Karaj, Iran

چکیده [English]

Precise prediction of the texture component and simulation of the microstructure evolution help to control and design the final mechanical and physical properties. In this study by coupling the finite element simulation and crystal plasticity modelling, a robust technique was introduced to predict the texture component after warm rolling. The simulation was performed for two temperatures of 300 and 500oC for warm rolling. To calculate the appropriate hardening parameters for the crystal plasticity simulation, the experimental flow curves obtained from torsion tests at the same temperatures of warm rolling. The presented framework predicted the texture components and associated intensities accurately. This was shown by comparing the results with the experimental ones. The approach also predicted the flow curves correctly and precisely. This also was proved by comparing the simulated flow curve with the experimental flow curves. Finally, the simulation revealed the effect of deformation gradient on the texture evolution and showed the shear components that are imposed by friction rotates the texture components along ND direction of specimen.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Texture
  • Simulation
  • Warm rolling
  • Finite element method
  • Crystal plasticity modelling