نوع مقاله : مقاله کامل پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی شیمی، واحد علوم تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 دانشیار، گروه شیمی، دانشکده علوم پایه، واحد ورامین پیشوا، دانشگاه آزاد اسلامی، ورامین، ایران.

10.30501/jamt.2023.408409.1283

چکیده

اصلاح سطح گرافن اکسید (GO) با مولکول­های زیستی می‌تواند بر محدودیت‌های آن از نظر زیست­ سازگاری، ورود به درون سلول و اثربخشی در دارورسانی غلبه کند و طیف وسیعی از کاربردهای زیست ­پزشکی را ممکن ‌سازد. در این پژوهش، بیوکامپوزیت گرافن اکسید مغناطیسی عامل ­دارشده با آمینو اسید L-گلوتامین  (L-Gln/MGO) تهیه شد و به عنوان نانوحاملی مناسب با ظرفیت بارگیری دارو بالا و خواص آزادسازی عالی برای 5-فلوئورواوراسیل (5FU)، یک داروی ضد سرطان به کار برده شد. pH  بهینه برای بیشترین میزان جذب دارو در 20 درجة سلسیوس، 4 بود. به دلیل ماهیت گرماده فرایند جذب، با افزایش دما ظرفیت جذب کاهش یافت. برخی مدل‌های شناخته­ شده، از جمله شبه­ مرتبة اول، شبه مرتبة دوم و انتشار درون­ذره‌ای، برای بررسی سینتیک جذب به کار رفتند. علاوه بر این، مدل‌های لانگمویر، فروندلیچ و ردلیچ-پیترسون برای مطالعة هم دماهای جذب مورد استفاده قرار گرفتند. نتایج حاصل نشان داد که فرایند جذب پیرو مدل­ های هم دمای لانگمویر و سینتیک شبه ­مرتبة دوم است. حدود 26 درصد از 5FU در مایع شبیه ­سازی­ شدة معده  (pH 2/1) در 37 درجة سلسیوس، در 30 دقیقه اول رها شد، در صورتی که 32 درصد دیگر در مایع شبیه­ سازی­ شدة روده (pH 4/7)، در طول 30 ساعت بعد آزاد شد. نتایج به‌دست‌آمده می­ تواند برای طراحی یک سامانة بارگذاری کنترل­ شده و دارورسانی هدفمند 5FU  مفید باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Fabrication and Characterization of L-glutamine-functionalized magnetic graphene oxide as a novel bio-platform for controlled release of 5-fluorouracil

نویسندگان [English]

  • Mohammad Sharifpour 1
  • Mahsasadat Miralinaghi 2

1 M. S. Student, Department of Chemical Engineering, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

2 Associate Professor, Department of Chemistry, Faculty of Science, Varamin - Pishva Branch, Islamic Azad University, Varamin, Iran

چکیده [English]

Surface modification with biomolecules can overcome graphene oxide (GO) restrictions in biocompatibility, cellular internalization, and drug delivery effectiveness, enabling a wide range of biomedical applications. In this study, a biocomposite (L-glutamine-functionalized magnetic graphene oxide (L-Gln/MGO)) was prepared and used as a suitable nanoscale carrier with high drug loading capacity and excellent release properties for 5-fuorouracil (5FU), an anticancer drug. The optimum pH for maximum drug adsorption was found to be 4 at 293 K, as the temperature rises, the adsorption capacity decreases, due to the exothermic nature of the adsorption process. Some well-known models, including pseudo-first-order, pseudo-second-order, and intraparticular diffusion (IPD), were applied to examine the kinetics of adsorption. Additionally, the Langmuir, Freundlich, and Redlich-Peterson models were used to investigate the adsorption isotherms. The obtained results showed that the adsorption process adhered to the Langmuir isotherm and pseudo-second-order kinetic models. Nearly 26% of 5FU was released in the simulated stomach fluid, pH 1.2 at 37 °C, in the first 30 min, while 32% was released in simulated intestinal fluid, pH 7.4, during the next 30 h. The obtained results might be helpful for designing a controllable loading and targeted 5FU drug delivery system.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nanocomposite
  • Adsorption
  • Controlled Release
  • Targeted Drug Delivery
Abdi, Z., Malek Khachatourian, A., & Nemati, A. (2022). Studying the Effect of Calcination on the Optical and Magnetic Properties of NiFe2O4@ZnO:Ti Nanoparticles. Advanced Ceramics Progress, 8(3), 1–7. https://doi.org/10.30501/ACP.2022.363261.1101
Asemaneh, H. R., Rajabi, L., Dabirian, F., Rostami, N., Derakhshan, A. A., & Davarnejad, R. (2020). Functionalized Graphene Oxide/Polyacrylonitrile Nanofibrous Composite: Pb2+ and Cd2+ Cations Adsorption. International Journal of Engineering, 33(6), 1048–1053. https://doi.org/10.5829/IJE.2020.33.06C.01
Ashuri, A., Miralinaghi, M., & Moniri, E. (2022). Evaluation of folic acid-conjugated chitosan grafted Fe3O4/graphene oxide as a pH- and magnetic field-responsive system for adsorption and controlled release of gemcitabine. Korean Journal of Chemical Engineering, 39(7), 1880–1890. https://doi.org/10.1007/S11814-022-1104-5
Azizi, M., & Kalantar, M. (2020). Evaluation of Microstructural and Antibacterial Properties of Graphene Oxide Synthesized by Green Method. Journal of Advanced Materials and Technologies, 9(3), 51–61. https://doi.org/10.30501/JAMT.2020.221997.1075
Daneshmoghanlou, E., Miralinaghi, M., Moniri, E., & Sadjady, S. K. (2022). Fabrication of a pH-Responsive Magnetic Nanocarrier Based on Carboxymethyl Cellulose-Aminated Graphene Oxide for Loading and In-Vitro Release of Curcumin. Journal of Polymers and the Environment, 30(9), 3718–3736. https://doi.org/10.1007/S10924-022-02467-5
Ezami, F., Miralinaghi, M., Heydarinasab, A., & Moniri, E. (2022). pH-sensitive folic acid/poly(vinyl pyrrolidone) functionalized MnFe2O4/single-walled carbon nanotubes for release of a natural anticancer agent: Chlorogenic acid. Polymers for Advanced Technologies, 33(12), 4084–4097. https://doi.org/10.1002/PAT.5839
Hummers, W. S., & Offeman, R. E. (1958). Preparation of Graphitic Oxide. Journal of the American Chemical Society, 80(6), 1339–1339. https://doi.org/10.1021/ja01539a017
Itoo, A. M., Vemula, S. L., Gupta, M. T., Giram, M. V., Kumar, S. A., Ghosh, B., & Biswas, S. (2022). Multifunctional graphene oxide nanoparticles for drug delivery in cancer. Journal of Controlled Release, 350, 26–59. https://doi.org/10.1016/J.JCONREL.2022.08.011
Liu, J., Cui, L., & Losic, D. (2013). Graphene and graphene oxide as new nanocarriers for drug delivery applications. Acta Biomaterialia, 9(12), 9243–9257. https://doi.org/10.1016/J.ACTBIO.2013.08.016
Makvandi, P., Ghomi, M., Ashrafizadeh, M., Tafazoli, A., Agarwal, T., Delfi, M., Akhtari, J., Zare, E. N., Padil, V. V. T., Zarrabi, A., Pourreza, N., Miltyk, W., & Maiti, T. K. (2020). A review on advances in graphene-derivative/polysaccharide bionanocomposites: Therapeutics, pharmacogenomics and toxicity. Carbohydrate Polymers, 250, 116952. https://doi.org/10.1016/J.CARBPOL.2020.116952
Milas, L., Mason, K. A., Hunter, N., Li, C., & Wallace, S. (2003). Poly(L-glutamic acid)-paclitaxel conjugate is a potent enhancer of tumor radiocurability. International Journal of Radiation Oncology Biology Physics, 55(3), 707–712. https://doi.org/10.1016/S0360-3016(02)04153-6
Orsu, P., & Koyyada, A. (2020). Recent progresses and challenges in graphene based nano materials for advanced therapeutical applications: a comprehensive review. Materials Today Communications, 22, 100823. https://doi.org/10.1016/J.MTCOMM.2019.100823
Pooresmaeil, M., & Namazi, H. (2023). pH-sensitive carboxymethyl starch-gelatin coated COF/5-Fu for colon cancer therapy. Industrial Crops and Products, 202, 117102. https://doi.org/10.1016/J.INDCROP.2023.117102
Rao, Z., Ge, H., Liu, L., Zhu, C., Min, L., Liu, M., Fan, L., & Li, D. (2018). Carboxymethyl cellulose modified graphene oxide as pH-sensitive drug delivery system. International Journal of Biological Macromolecules, 107(PartA), 1184–1192. https://doi.org/10.1016/J.IJBIOMAC.2017.09.096
Rezakhani, D., Jafari, A. H., & Hajabassi, M. A. (2022). Modified Concrete for Impeding Chloride Diffusion from Sea Water in the Marine Environment. Journal of Renewable Energy and Environment, 9(3), 17–31. https://doi.org/10.30501/JREE.2022.293613.1227
Rokni, S. E. S. E., Haji Seyed Mohammad Shirazi, R., Miralinaghi, M., & Moniri, E. (2020). Efficient adsorption of anionic dyes onto magnetic graphene oxide coated with polyethylenimine: Kinetic, isotherm, and thermodynamic studies. Research on Chemical Intermediates, 46(4), 2247–2274. https://doi.org/10.1007/s11164-020-04090-2
Shah, S., Famta, P., Bagasariya, D., Charankumar, K., Amulya, E., Kumar Khatri, D., Singh Raghuvanshi, R., Bala Singh, S., & Srivastava, S. (2022). Nanotechnology based drug delivery systems: Does shape really matter? International Journal of Pharmaceutics, 625, 122101. https://doi.org/10.1016/J.IJPHARM.2022.122101
Siegel Mph, R. L., Miller, K. D., Sandeep, N., Mbbs, W., Ahmedin, |, Dvm, J., & Siegel, R. L. (2023). Cancer statistics, 2023. CA: A Cancer Journal for Clinicians, 73(1), 17–48. https://doi.org/10.3322/CAAC.21763
Yadav, S., Asthana, A., Singh, A. K., Chakraborty, R., Vidya, S. S., Susan, M. A. B. H., & Carabineiro, S. A. C. (2021). Adsorption of cationic dyes, drugs and metal from aqueous solutions using a polymer composite of magnetic/β-cyclodextrin/activated charcoal/Na alginate: Isotherm, kinetics and regeneration studies. Journal of Hazardous Materials, 409, 124840.