نوع مقاله : مقاله کامل پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا، دانشکده مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران

2 دانشیار، دانشکده مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران

3 استاد، پژوهشکده فناوری نانو و مواد پیشرفته، پژوهشگاه مواد و انرژی، کرج، ایران

10.30501/jamt.2023.412015.1288

چکیده

آلیاژهای تیتانیم و به‌ویژه Ti-6Al-4V کاربرد وسیعی در زیست‌پزشکی و ساخت کاشتنی‌ها دارند. همچنین تلاش‌های زیادی می‌شود تا با پوشش دادن این آلیاژ با هیدروکسی آپاتیت به عنوان یک ماده زیست سازگار، خواص مطلوب‌تری از نظر استخوان زایی و یکپارچگی بیشترکاشتنی با بافت زمینه حاصل شود. از سوی دیگر خواص مکانیکی پوشش به‌دست آمده نیز از اهمیت زیادی برخوردار بوده و هرچه به خواص استخوان نزدیک‌تر باشد، مطلوب‌تر خواهد بود. یکی از روش‌های نوین برای تعیین خواص مکانیکی لایه های نازک و پوشش‌ها نانوفروروندگی است که مورد توجه محققین می‌باشد. دراین پژوهش پوشش‌های کامپوزیتی و مرتبه‌ای حاوی HA/Ti بر روی زیرلایه آلیاژ Ti-6Al-4V به‌روش پوشش دهی مکانیکی اعمال شده وساختار میکروسکوپی سطح مقطع آنها با میکروسکوپ الکترونی روبشی SEM وخواص مکانیکی آنها شامل مدول الاستیک و سختی با روش نانو فروروندگی تعیین و مقایسه گردید. نتایج حاکی از آن بود که مدول الاستیک و سختی در پوشش مرتبه ای (مدول 4.7 ± 36.6 و سختی 0.94 گیگاپاسکال) بیشتر از پوشش کامپوزیتی (مدول 8.5 ± 13.3 و سختی 0.26 گیگاپاسکال) بوده و از یکنواختی بسیار بیشتری برخوردار است. علت این موضوع با توجه به تصاویر SEM سطح مقطع پوشش‌ها، به تخلخل بیشتر و ناصافی سطح پوشش کامپوزیتی غیرگرادیانی مربوط می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Effect of Graded Coating on the Nanoindentation Properties of HA/Ti Composite Coatings Synthesized by Mechanical Coating Technique on Ti-6Al-4V Substrate

نویسندگان [English]

 • Mahmood Jalali Bidakhavidi 1
 • Hamid Omidvar 2
 • Ali Zamanian 3

1 PhD candidate, Department of Materials and Metallurgical Engineering, Amirkabir University of Technology (Tehran Polytechnic), Tehran, Iran

2 Associate Professor, Department of Materials and Metallurgical Engineering, Amirkabir University of Technology (Tehran Polytechnic),Tehran, Iran

3 Professor, Department of Nanotechnology and Advanced Materials, Materials and Energy Research Center, Karaj, Iran

چکیده [English]

Titanium alloys, notably Ti-6Al-4V, are widely used in biomedical and implant manufacturing. Further, many efforts are made to coat this alloy with hydroxyapatite as a biocompatible ceramic material, to obtain more favorable properties in terms of osteogenesis and greater integration of the implant with the host tissue. Moreover, the mechanical properties of the coating are very important and the closer it is to the properties of bone, the more desirable it will be. One of the new methods for determining the mechanical properties of thin layers and coatings is nanoindentation, which is of interest to researchers. In this research, composite and graded coatings containing HA/Ti were deposited on Ti-6Al-4V substrate by mechanical coating technique and their cross-sectional structure was determined and compared by scanning electron microscope (SEM). Their mechanical properties including elastic modulus and hardness were also studied by nanoindentation method. The results indicated that the elastic modulus and hardness of the graded coating (modulus 36.6 ± 4.7 and hardness 0.94 GPa) is higher and more uniform than the composite coating (modulus 13.3 ± 8.5 and hardness 0.26 GPa). According to the SEM images of the cross-section of the coatings, the reason is greater porosity and roughness of the non-graded composite coating.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Mechanical Coating Technique (MCT)
 • Hydroxyapatite (HA)
 • Ti-6Al-4V Alloy
 • Functionally Graded Coating (FGC)
 • Nanoindentation
 1. McEntire, B., Bal, B. S., Rahaman, M., Chevalier, J., Pezzotti, G., "Ceramics and ceramic coatings in orthopaedics", Journal of the European Ceramic Society, Vol. 35, (2015), 4327-4369. https://doi.org/10.1016/j.jeurceramsoc.2015.07.034
 2. Doudkanlouy Milan, B., Mohammadzadeh, H., Jafari, R., Soltani, M., "Investigation of the Coating Methods and Types of Coatings Containing Hydroxyapatite for Applications in Tissue Engineering", Advanced Ceramics Progress, Vol. 8, (2022), 32-41. https://www.acerp.ir/article_161855.html
 3. Kreller, T., Sahm, F., Bader, R., Boccaccini, A. R., Jonitz-Heincke, A., Detsch, R., "Biomimetic calcium phosphate coatings for bioactivation of titanium implant surfaces: Methodological approach and in vitro evaluation of biocompatibility", Materials, Vol. 14, (2021), 3516. https://doi.org/10.3390/ma14133516
 4. Ohtsu, N., Takahara, T., Hirano, M., Arai, H., "Effect of treatment temperature on the biocompatibility and mechanical strength of hydroxyapatite coating formed on titanium using calcium phosphate slurry", Surface and Coatings Technology, Vol. 239, (2014), 185-190. https://doi.org/10.1016/j.surfcoat.2013.11.038
 5. Barry, J. N., Twomey, B., Cowley, A., O'Neill, L., McNally, P. J., Dowling, D. P., "Evaluation and comparison of hydroxyapatite coatings deposited using both thermal and non-thermal techniques", Surface and Coatings Technology, Vol. 226, (2013), 82-91. https://doi.org/10.1016/j.surfcoat.2013.03.039
 6. Savrai, R., Morozova, A., "A review of studies in the field of production of coatings on metals by means of mechanical alloying", Surfaces and Interfaces, Vol. 27, (2021), 101451. https://doi.org/10.1016/j.surfin.2021.101451
 7. Zadorozhnyy, V. Y., Kaevitser, E., Kopylov, A., Borisova, Y. V., Sudarchikov, V., Khasenova, R., Gorshenkov, M., Zadorozhnyy, M. Y., Kaloshkin, S., "Synthesis of the hydroxyapatite coatings on the Ti substrates by mechanical alloying", Surf. Coat Technol, Vol. 281, (2015), 157-163. https://doi.org/10.1016/j.surfcoat.2015.09.056
 8. Dey, A., Mukhopadhyay, A. K., Gangadharan, S., Sinha, M. K., Basu, D., Bandyopadhyay, N., "Nanoindentation study of microplasma sprayed hydroxyapatite coating", Ceramics International, Vol. 35, (2009), 2295-2304. https://doi.org/10.1016/j.ceramint.2009.01.002
 9. Saber-Samandari, S., Gross, K. A., "Nanoindentation reveals mechanical properties within thermally sprayed hydroxyapatite coatings", Surface and Coatings Technology, Vol. 203, (2009), 1660-1664. https://doi.org/10.1016/j.surfcoat.2008.12.025
 10. Hayashi, N., Ueno, S., Komarov, S. V., Kasai, E., Oki, T., "Fabrication of hydroxyapatite coatings by the ball impact process", Surf. Coat Technol, Vol. 206, (2012), 3949-3954. https://doi.org/10.1016/j.surfcoat.2012.03.066
 11. Romankov, S., Kaloshkin, S., Hayasaka, Y., Sagdoldina, Z., Komarov, S., Hayashi, N., Kasai, E., "Structural evolution of the Ti–Al coatings produced by mechanical alloying technique", Journal of Alloys and Compounds, Vol. 483, (2009), 386-388. https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2008.07.199
 12. Zadorozhnyy, V. Y., Shahzad, A., Pavlov, M., Kozak, D., Chirkov, A., Zagrebin, D., Khasenova, R., Komarov, S., Kaloshkin, S., "Synthesis of the Ni-Al coatings on different metallic substrates by mechanical alloying and subsequent laser treatment", Journal of Alloys and Compounds, Vol. 707, (2017), 351-357. https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2016.11.189
 13. Romankov, S., Komarov, S. V., Vdovichenko, E., Hayasaka, Y., Hayashi, N., Kaloshkin, S., Kasai, E., "Fabrication of TiN coatings using mechanical milling techniques", International Journal of Refractory Metals and Hard Materials, Vol. 27, (2009), 492-497. https://doi.org/10.1016/j.ijrmhm.2008.10.005
 14. Yazdani, A., Isfahani, T., "Hardness, wear resistance and bonding strength of nano structured functionally graded Ni-Al2O3 composite coatings fabricated by ball milling method", Advanced Powder Technology, Vol. 29, (2018), 1306-1316.
 15. Gross, K. A., Saber‐Samandari, S., Heemann, K. S., "Evaluation of commercial implants with nanoindentation defines future development needs for hydroxyapatite coatings", Journal of Biomedical Materials Research Part B: Applied Biomaterials: An Official Journal of The Society for Biomaterials, The Japanese Society for Biomaterials, and The Australian Society for Biomaterials and the Korean Society for Biomaterials, Vol. 93, (2010), 1-8. https://doi.org/10.1002/jbm.b.31537
 16. Ghadami, F., Saber-Samandari, S., Rouhi, G., "The Effects of Substrates' Materials on Hardness, Creep, and Residual Stress of the Hydroxyapatite Coating, Deposited by HVOF Method", 2020 27th National and 5th International Iranian Conference on Biomedical Engineering (ICBME), 2020, IEEE,