نوع مقاله : مقاله کامل پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، پژوهشکده انرژی، پژوهشگاه مواد و انرژی، کرج، ایران

2 استادیار، پژوهشکده انرژی، پژوهشگاه مواد و انرژی، کرج، ایران

چکیده

تاکنون روش ­های زیادی برای حذف پارانیتروفنل(PNP)  از آب به‌عنوان یکی از آلاینده‌های آلی و از ترکیبات نیتروآروماتیک به ­کار رفته است. در پژوهش حاضر، حذف این آلاینده توسط جذب سطحی و با سنتز جاذب‌ها برپایه سیکلودکسترین مورد بررسی قرار گرفت. از­این­رو، ابتدا پلیمر بتاسیکلودکسترین نامحلول در آب به­ روشی سبز توسط سیتریک اسید به‌عنوان عامل اتصال‌دهنده عرضی، با راندمان 25/81 درصد و نرخ تورم 7/166 به ­دست آمد و پس از مشخصه­ یابی­ های ساختاری، در آزمایش­ های جذب مورداستفاده قرار گرفت. درادامه باتوجه ­به ظرفیت جذب به‌دست‌آمده برای پلیمر موردنظر، از برخی پایه ها ازجمله خاک­ اره و آلومینا به‌منظور افزایش سطح تماس استفاده شد و بعد از نشاندن سیکلودکسترین بر روی این پایه ­ها، اثر پارامترهای مختلف (ازجمله زمان تماس، pH، غلظت اولیه­ پارانیتروفنل، دما و مقدار جاذب)  بر روی ظرفیت جذب آن­ها بررسی شد. همچنین معادلات سینتیکی و ایزوترم­ های جذب مورد تحلیل قرار گرفتند و مشخص شد که برای جاذب­ های سنتز­شده، سینتیک جذب از مدل شبه ­درجه­ دوم پیروی می ­کند و داده­ های تعادلی با مدل فرندلیچ سازگاری بیشتری دارند. مقادیر qmax برای جاذب ­های بتاسیکلودکسترین-سیتریک، بتاسیکلودکسترین-خاک­ اره و بتاسیکلودکسترین-آلومینا به‌ترتیب 98/40، 29/43 و 46/38 میلی‌گرم بر گرم به­ دست آمد. همچنین ترمودینامیک جذب نیز بررسی و تغییرات آنتالپی، انتروپی و انرژی آزاد گیبس استاندارد برای هر سه مدل جاذب محاسبه شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Removal of Paranitrophenol from Water by Cyclodextrin Based Polymers

نویسندگان [English]

 • Atousa Heidari 1
 • Nooshin Salman Tabrizi 2
 • Leila Davarpanah 2

1 M.Sc., Department of Energy, Materials and Energy Research Center, Karaj, Iran

2 Assistant professor, Department of Energy, Materials and Energy Research Center, Karaj, Iran

چکیده [English]

To date, a number of methods have been employed to remove paranitrophenol (PNP) as one of the organic pollutants and nitroaromatic compounds from water. In the present study, the PNP removal process was investigated using surface adsorption and synthesizing cyclodextrin-based adsorbents. To this end, beta-cyclodextrin polymer insoluble in water was first obtained in a green way using citric acid as a cross-linking agent with the efficiency of 81.25% at the swelling rate of 166.7 and after structural characterization, it was used in the adsorption experiments. To expand the contact surface area, some bases such as sawdust and alumina were used as the cyclodextrin supports, and the effect of different parameters on their adsorption capacity such as the contact time, pH, PNP initial concentration, temperature, and adsorbent dosage were studied. The experimental data were then fitted to the kinetics models and adsorption isotherms. It was found that for the synthesized adsorbents, the adsorption kinetics followed the pseudo-second-order equation, and the equilibrium data were more consistent with the Freundlich model. The qmax values ​​for β-cyclodextrin-citric acid, β-cyclodextrin-sawdust, and β-cyclodextrin-alumina adsorbents were obtained as 40.98 mg/g, 43.29 mg/g, and 38.46 mg/g, respectively. Finally, the adsorption thermodynamic was investigated and the standard enthalpy, entropy, and Gibbs free energy changes were calculated.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Cyclodextrin
 • Paranitrophenol
 • Pollutant
 • Adsorption
 1. Abarca, R. L., Rodríguez, F. J., Guarda, A., Galotto, M. J., & Bruna, J. E. (2016). Characterization of beta-cyclodextrin inclusion complexes containing an essential oil component. Food Chem, 196, 968-975. https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2015.10.023
 2. Abarca, R. L., Rodríguez, F. J., Guarda, A., Galotto, M. J., & Bruna, J. E. (2016). Characterization of beta-cyclodextrin inclusion complexes containing an essential oil component. Food Chem, 196, 968-975. https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2015.10.023
 3. Aydin, A. H., Bulut, Y., & Yavuz, O. (2004). Acid dyes removal using low cost adsorbents. International Journal of Environment and Pollution, 21(1), 97-104. https://doi.org/10.1504/IJEP.2004.004179
 4. Chern, J.-M., & Chien, Y.-W. (2003). Competitive adsorption of benzoic acid and p-nitrophenol onto activated carbon: isotherm and breakthrough curves. Water Res, 37(10), 2347-2356. https://doi.org/10.1016/S0043-1354(03)00038-1
 5. Cotoruelo, L. M., Marqués, M. D., Díaz, F. J., Rodríguez-Mirasol, J., Rodríguez, J. J., & Cordero, T. (2012). Adsorbent ability of lignin-based activated carbons for the removal of p-nitrophenol from aqueous solutions. Chemical Engineering Journal, 184, 176-183. https://doi.org/10.1016/j.cej.2012.01.026
 6. Farris, S., Schaich, K. M., Liu, L., Piergiovanni, L., & Yam, K. L. (2009). Development of polyion-complex hydrogels as an alternative approach for the production of bio-based polymers for food packaging applications: a review. Trends in Food Science & Technology, 20(8), 316-332. https://doi.org/10.1016/j.tifs.2009.04.003
 7. Hu, Q., Gao, D.-W., Pan, H., Hao, L., & Wang, P. (2014). Equilibrium and kinetics of aniline adsorption onto crosslinked sawdust-cyclodextrin polymers. RSC Advances, 4(75), 40071-40077. https://doi.org/10.1039/C4RA05653A
 8. Khan, A. A., & Singh, R. P. (1987). Adsorption thermodynamics of carbofuran on Sn (IV) arsenosilicate in H+, Na+ and Ca2+ forms. Colloids and Surfaces, 24(1), 33-42. https://doi.org/10.1016/0166-6622(87)80259-7
 9. Kheirabadi, N. R., Tabrizi, N. S., & Sangpour, P. (2019). Removal of Nitrate from Water by Alginate-Derived Carbon Aerogel Modified by Protonated Cross-Linked Chitosan. Journal of Polymers and the Environment, 27(8), 1642-1652. https://doi.org/10.1007/s10924-019-01458-3
 10. Li, X., Zhao, B., Zhu, K., & Hao, X. (2011). Removal of Nitrophenols by Adsorption Using β-Cyclodextrin Modified Zeolites. Chinese Journal of Chemical Engineering, 19(6), 938-943. https://doi.org/10.1016/S1004-9541(11)60075-X
 11. Mohammed, A. A., Khodair, Z. T., & Khadom, A. A. (2020). Preparation and investigation of the structural properties of α-Al2O3 nanoparticles using the sol-gel method. Chemical Data Collections, 29, 100531. https://doi.org/10.1016/j.cdc.2020.100531
 12. Nakatsuji, Y., Salehi, Z., & Kawase, Y. (2015). Mechanisms for removal of p-nitrophenol from aqueous solution using zero-valent iron. J Environ Manage, 152, 183-191. https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2015.01.012
 13. Ofomaja, A. E. (2011). Kinetics and pseudo-isotherm studies of 4-nitrophenol adsorption onto mansonia wood sawdust. Industrial Crops and Products, 33(2), 418-428. https://doi.org/10.1016/j.indcrop.2010.10.036
 14. Pandey, S., & Mishra, S. B. (2014). Catalytic reduction of p-nitrophenol by using platinum nanoparticles stabilised by guar gum. Carbohydr Polym, 113, 525-531. https://doi.org/10.1016/j.carbpol.2014.07.047
 15. Patil Dipak R., I. P. G., Singh Kripal, Dalal Dipak S. (2012). FTIR, 1 H-NMR Spectral, Powder X-ray diffraction and DSC studies of β-cyclodextrin-para-chlorobenzonitrile. Research Journal of Chemical Sciences, 2(10), 60-63. http://www.isca.in/rjcs/Archives/v2/i10/10.ISCA-RJCS-2012-156.php
 16. Pratt, D. Y., Wilson, L. D., Kozinski, J. A., & Mohart, A. M. (2010). Preparation and sorption studies of β-cyclodextrin/epichlorohydrin copolymers. Journal of Applied Polymer Science, 116(5), 2982-2989. https://doi.org/10.1002/app.31824
 17. Salgın, S., Salgın, U., & Vatansever, Ö. (2017). Synthesis and Characterization of β-Cyclodextrin Nanosponge and Its Application for the Removal of p-Nitrophenol from Water. CLEAN – Soil, Air, Water, 45(10), 1500837. https://doi.org/10.1002/clen.201500837
 18. Salman Tabrizi, N., Yavari, M., & Raeisi Kheirabadi, N. (2018). Fabrication of Adsorbent from Coconut Coir by EDM Method for Removal of Nitrate from Aqueous Solutions %J Journal of Advanced Materials and Technologies. 7(1), 45-52. https://doi.org/10.30501/jamt.2018.91678
 19. Shen, H.-M., Zhu, G.-Y., Yu, W.-B., Wu, H.-K., Ji, H.-B., Shi, H.-X., . . . Zheng, Y.-F. (2015). Fast adsorption of p-nitrophenol from aqueous solution using β-cyclodextrin grafted silica gel. Applied Surface Science, 356, 1155-1167. https://doi.org/10.1016/j.apsusc.2015.08.203
 20. Tang, D., Zheng, Z., Lin, K., Luan, J., & Zhang, J. (2007). Adsorption of p-nitrophenol from aqueous solutions onto activated carbon fiber. Journal of Hazardous Materials, 143(1), 49-56. https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2006.08.066
 21. Tian, H., Zeng, H., Zha, F., Tian, H., & Chang, Y. (2020). Synthesis of Graphene Oxide–Supported β-Cyclodextrin Adsorbent for Removal of p-Nitrophenol. Water, Air, & Soil Pollution, 231(10), 495. http://doi.org/10.1007/s11270-020-04865-8
 22. Wilson, L. D., Pratt, D. Y., & Kozinski, J. A. (2013). Preparation and sorption studies of β-cyclodextrin–chitosan–glutaraldehyde terpolymers. Journal of Colloid and Interface Science, 393, 271-277. https://doi.org/10.1016/j.jcis.2012.10.046
 23. Xiong, Z., Cao, J., Lai, B., & Yang, P. (2018). Comparative study on degradation of p-nitrophenol in aqueous solution by mFe/Cu/O3 and mFe0/O3 processes. Journal of Industrial and Engineering Chemistry, 59, 196-207. https://doi.org/10.1016/j.jiec.2017.10.024
 24. Yavari, M., & Salman Tabrizi, N. (2016). Adsorption of Methylene Blue from Aqueous Solutions by Silk Cocoon.International Journal of Engineering. 29(9), 1191-1197. https://www.ije.ir/article_72783.html
 25. Zhang, B., Li, F., Wu, T., Sun, D., & Li, Y. (2015). Adsorption of p-nitrophenol from aqueous solutions using nanographite oxide. Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, 464, 78-88. https://doi.org/10.1016/j.colsurfa.2014.10.020
 26. Zhao, D., Zhao, L., Zhu, C.-S., Huang, W., & Hu, J. (2009b). Water-insoluble β-cyclodextrin polymer crosslinked by citric acid: synthesis and adsorption properties toward phenol and methylene blue. Journal of Inclusion Phenomena and Macrocyclic Chemistry, 63, 195-201. https://doi.org/10.1007/s10847-008-9507-4
 27. Zhao, D., Zhao, L., Zhu, C.-S., Huang, W.-Q., & Hu, J.-L. (2009a). Water-insoluble β-cyclodextrin polymer crosslinked by citric acid: synthesis and adsorption properties toward phenol and methylene blue. Journal of Inclusion Phenomena and Macrocyclic Chemistry, 63(3), 195-201. http://doi.org/10.1007/s10847-008-9507-4
 28. Zolfaghari, G. (2016). β-Cyclodextrin incorporated nanoporous carbon: Host–guest inclusion for removal of p-Nitrophenol and pesticides from aqueous solutions. Chemical Engineering Journal, 283, 1424-1434. https://doi.org/10.1016/j.cej.2015.08.110