نوع مقاله : مقاله کامل پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری، دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی سهند، تبریز، آذربایجان شرقی، ایران

2 استاد، دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی سهند، تبریز، آذربایجان شرقی، ایران

3 دانشیار، پژوهشکده نیمه‌هادی‌ها، پژوهشگاه مواد و انرژی، کرج، ایران

4 استاد، آزمایشگاه فناوری‌های لایه نازک، دانشگاه فدرال شرق دور، ولادی وستوک، روسیه

5 استاد، موسسه فناوری‌های عالی و مواد پیشرفته، دانشگاه فدرال شرق دور، ولادی وستوک، روسیه

چکیده

در تحقیق حاضر، نانوذرات مغناطیسی سخت Nd2(Fe1-xCox)14B به طریق فرایند احیای نفوذی سنتز شدند. برای این منظور، پودرهای اکسیدی Nd(Fe1-xCox)B به‌ازای مقادیر 05/0 = x، 3/0 = x و 5/0 = x، یک‌بار در اتمسفر هیدروژن (H2) و بار دیگر به‌وسیله فرایند احیای نفوذی، با استفاده از هیدرید کلسیم (CaH2)، عملیات حرارتی شدند. آنالیز فازی و ترکیب شیمیایی پودرهای Nd-Fe-Co-B حاصل با استفاده از پراش پرتو ایکس و طیف‌سنجی پراکندگی انرژی پرتو ایکس انجام شد. ریخت‌شناسی و خواص مغناطیسی پودرهای سنتز شده به‌وسیله میکروسکوپ الکترونی روبشی گسیل میدانی، میکروسکوپ الکترونی عبوری و دستگاه مغناطش‌سنج نمونه نوسانی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج به‌دست‌آمده نشان داد که پودرهای اکسیدی احیاشده با گاز هیدروژن، به‌علت تشکیل فاز مغناطیسی bcc-FeCo، بوسیله ماهیت مغناطیسی نرم مشخص شدند. اما پودرهای اکسیدی احیاشده با فرایند احیای نفوذی، به‌علت نفوذ مستقیم فازهای NdH2، Fe، Co و B و همچنین تولید فاز مغناطیسی سخت Nd2(Fe,Co)14B ، خواص مغناطیسی سخت از خود نشان دادند. ذراتNd2(Fe,Co)14B  با آب و اسید استیک رقیق شست‌وشو داده شدند تا محصولات جانبی (CaO) تولید شده در طول فرایند احیای نفوذی از بین بروند. بدنبال شستشو، نیروی وادارندگی به‌علت تشکیل فاز مغناطیسی نرم Nd2Fe14BHx کاهش یافت؛ اما مغناطش اشباع به‌علت حذف فاز غیرمغناطیسی CaO از محصول نهایی افزایش یافت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Microstructural and Magnetic Properties of Nd2(Fe1-xCox)14B Magnetic Nanoparticles Prepared by the Diffusion Reduction Process

نویسندگان [English]

 • Ghader Ahmadpour 1
 • Farzad Nasirpouri 2
 • Mohammad Javad Eshraghi 3
 • Alexey Ognev 4
 • Alexander Samardak 5

1 Ph. D., Department of Materials Engineering, Shahand University of Technology, Tabriz, East Azarbaijan, Iran

2 Professor, Department of Materials Engineering, Shahand University of Technology, Tabriz, East Azarbaijan, Iran

3 Associate Professor, Department of Semiconductors, Materials and Energy Research Center, Karaj, Iran

4 Professor, Laboratory of Thin Film Technologies, Far Eastern Federal University, Vladivostok, Russia

5 Professor, Institute of High Technologies and Advanced Materials, Far Eastern Federal University, Vladivostok, Russia

چکیده [English]

In the current research, Nd2(Fe,Co)14B hard magnetic nanoparticles were synthesized through the reduction diffusion process. For this purpose, Nd(Fe1-xCox)B oxide powders for x = 0.05, x = 0.3, and x = 0.5 were heat-treated once in hydrogen atmosphere (H2) and once in the reduction diffusion process using calcium hydride (CaH2). The phase analysis and chemical composition of the resulting Nd-Fe-Co-B powders were identified by X-ray diffraction and X-ray energy dispersive spectroscopy. The morphology and magnetic properties of the synthesized powders were investigated using a field emission scanning electron microscope, transmission electron microscope, and vibrating sample magnetometer. The results demonstrated that oxide powders reduced with hydrogen gas were characterized by a soft magnetic character due to the formation of the bcc-FeCo magnetic phase. However, oxide powders reduced via reduction diffusion exhibited hard magnetic characteristics due to the direct diffusion of NdH2, Fe, Co, and B phases as well as the production of Nd2(Fe,Co)14B hard magnetic phase. The Nd2(Fe,Co)14B particles were rinsed with water and dilute acetic acid to eliminate the byproducts (CaO) formed during the reduction diffusion process. Followed by washing, coercivity dropped due to the formation of the Nd2Fe14BHx soft magnetic phase; however, saturation magnetization rose due to the elimination of the non-magnetic CaO phase from the final production.

کلیدواژه‌ها [English]

 • NdFeCoB Nanoparticles
 • Reduction Diffusion
 • Microstructural Properties
 • Magnetic Properties
 1. Croat, J. J., Herbst, J. F., Lee, R. W., Pinkerton, F. E., "High‐energy product Nd‐Fe‐B permanent magnets", Applied Physics Letters, Vol. 44, No. 1, (1984), 148-149. https://doi.org/10.1063/1.94584
 2. Sagawa, M., Fujimura, S., Togawa, N., "New material for permanent magnets on a base of Nd and Fe (invited)", Journal of Applied Physics, Vol. 55, No. 6, (1984), 2083-2087. https://doi.org/10.1063/1.333572
 3. Strnat, K. J., Strnat, R. M. W., "Rare earth-cobalt permanent magnets", Journal of Magnetism and Magnetic Materials, Vol. 100, No. 1-3, (1991), 38-56. https://doi.org/10.1016/0304-8853(91)90811-N
 4. Kim, C., Kim, Y. H., Pal, U., Kang, Y. S., "Facile synthesis and magnetic phase transformation of Nd–Fe–B nanoclusters by oxygen bridging", Journal of Materials Chemistry C, Vol. 1, No. 2, (2013), 275-281. https://doi.org/10.1039/C2TC00083K
 5. Brown, D., Ma, B., Chen, Z., "Developments in the processing and properties of NdFeb-type permanent magnets", Journal of Magnetism and Magnetic Materials, Vol. 248, No. 3, (2002), 432-440. https://doi.org/10.1016/S0304-8853(02)00334-7
 6. Zhong, Y., Chaudhary, V., Tan, X., Parmar, H., Ramanujan, R. V., "Mechanochemical synthesis of high coercivity Nd2(Fe,Co)14B magnetic particles", Nanoscale, Vol. 9, No. 47, (2017), 18651-18660. https://doi.org/10.1039/C7NR04703G
 7. Crespo, P., Neu, V., Schultz, L., "Mechanically alloyed nanocomposite powders of -Fe with additional elements", Journal of Physics D: Applied Physics, Vol. 30, No. 16, (1997), 2298-2303. https://doi.org/10.1088/0022-3727/30/16/007
 8. Saito, T., "Electrical resistivity and magnetic properties of Nd–Fe–B alloys produced by melt-spinning technique", Journal of Alloys and Compounds, Vol. 505, No. 1, (2010), 23-28. https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2010.05.175
 9. Km, C. W., Km, Y. H., Cha, H. G., Kang, Y. S., "Study on synthesis and magnetic properties of Nd–Fe–B alloy via reduction–diffusion process", Physica Scripta, Vol. 321, No. T129, (2007), 321-325. https:doi.org/10.1088/0031-8949/2007/T129/071
 10. Ma, H. X., Kim, C. W., Kim, D. S., Jeong, J. H., Kim, I. H., Kang, Y. S., "Preparation of Nd–Fe–B by nitrate–citrate auto-combustion followed by the reduction–diffusion process", Nanoscale, Vol. 7, No. 17, (2015), 8016-8022. https://doi.org/10.1039/C5NR01195G
 11. Liu, T. Y., Chen, C. J. C., Lin, H., Chang, W. C., "Effect of NdF3 and NdCl3 substitution for Nd2O3 on the reduction–diffusion process of Nd–Fe–B powders", Journal of. Applied Physics, Vol. 70, No. 10, (1991), 6612-6614. https://doi.org/10.1063/1.349874
 12. Ahmadpour, Gh., Samardak, A. Y., Korochentsev, V. V., Osmushko, I. S., Samardak, V. Y., Komissarov, A. A., Shtarev, D. S., Samardak, A. S., Ognev, A. V., Nasirpouri, F., "Microstructure, composition and magnetic properties of Nd chemical method", Advanced Powder Technology, Vol. 32, No. 11, (2021), 3964-3979. https://doi.org/10.1016/j.apt.2021.08.040
 13. Park, J. H. J., Ro, C., Suh, S. J., "Fe/Co ratio dependent excellent microwave absorption of FeCo alloys with a wide bandwidth in the high-frequency region", Materials Research Bulletin, Vol. 145, (2022), 111513. https://doi.org/10.1016/j.materresbull.2021.111513
 14. Chinnasamy, C., Herr, J., Pai, R., Cui, B., Li, W., Liu, J. F., "Gram scale synthesis of high magnetic moment Fe100−xCox alloy nanoparticles: Reaction mechanism, structural and magnetic properties and its application on nanocomposite", Journal of. Applied Physics, Vol. 111, No. 7, (2012), 07B539 1-3. https://doi.org/10.1063/1.3679438
 15. Birajdar, B., Peranio, N., Eibl, O., "Quantitative boron-analysis using EDX in SEM and TEM", Microscopy and Microanalysis, Vol. 13, No. S03, (2007), 290-291. https://doi.org/10.1017/S1431927607081457
 16. Jadhav, A. P., Ma, H., Kim, D. S., Baek, Y. K., Choi, C. J., Kang, Y. S., "Nd2Fe14B synthesis: Effect of excess neodymium on phase purity and magnetic property", Bulletin of the Korean Chemical Society (BKCS), Vol. 35, No. 3, (2014), 886-890. https://doi.org/10.5012/bkcs.2014.35.3.886
 17. Hazarika S., Mohanta, D., "Oriented attachment (OA) mediated characteristic growth of Gd2O3 nanorods from nanoparticle seeds", Journal of Rare Earths, Vol. 34, No. 2, (2016), 158-165. https://doi.org/10.1016/S1002-0721(16)60009-1
 18. Braga, T. P., Dias, D. F., de Sousa, M. F., Soares, J. M., Sasaki, J. M., "Synthesis of air stable FeCo alloy nanocrystallite by proteic sol–gel method using a rotary oven", Journal of Alloys and Compounds, Vol. 622, (2015), 408-417. https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2014.10.074
 19. Chenari, H. M., Mottaghian, F., "An investigation of the structural, morphological, optical, and magnetic properties of electrospun Co3O4 fibres", Journal of Advanced Materials and Technologies (JAMT), Vol. 9, No. 3, (2020), 19-25. https://dx.doi.org/10.30501/jamt.2020.232114.1090
 20. Omelyanchik, A., Varvaro, G., Maltoni, P., Rodionova, V., Murillo, J. P. M., Locardi, F., Ferretti, M., Sangregorio, C., Canepa, F., Chernavsky, P., Perov, N., "High-moment FeCo magnetic nanoparticles obtained by topochemical H2 reduction of Co-ferrites", Applied Sciences, Vol. 12, No. 4, (2022), 1899. https://doi.org/10.3390/app12041899
 21. Matsuura, Y., Hirosawa, S., Yamamoto, H., Fujimura, S., Sagawa, M., "Magnetic properties of the Nd2(Fe1−xCox)14B system", Applied Physics Letters, Vol. 46, No. 3, (1985), 308-310. https://doi.org/10.1063/1.95668
 22. Gubin, S. P., Koksharov, Y. A., Khomutov, G. B., Yurkov, G. Y., "Magnetic nanoparticles: Preparation, structure and properties", Russian Chemical Reviews, Vol. 74, No. 6, (2005), 489-520. https://doi.org/10.1070/RC2005v074n06ABEH000897
 23. Shahbahrami, B., Rabiee., S. M., Shidpoor., R., "An overview of cobalt ferrite core-shell nanoparticles for magnetic hyperthermia applications", Advanced Ceramics Progress, Vol. 6, No. 1, (2020), 1-15. https://dx.doi.org/10.30501/acp.2020.105923
 24. Shahbahrami, B., Rabiee, S. M., Shidpoor, R., SalimiKenari, H., "Role of praseodymium addition in the microstructure and magnetic properties of ZnCo ferrite nanopowders: Positive or negative?", International Journal of Engineering, Vol. 35, No. 1, (2022), 14-20. https://doi.org/10.5829/ije.2022.35.01A.02
 25. Chaubey, G. S., Barcena, C., Poudyal, N., Rong, C., Gao, J., Sun, S., Liu, J. P., "Synthesis and stabilization of FeCo nanoparticles", Journal of the American Chemical Society, Vol. 129, No. 23, (2007), 7214-7215. https://doi.org/10.1021/ja0708969
 26. Meerson, G. A., Kolchin O. P., "Mechanism of the reduction of zirconium and titanium oxides by calcium hydride", Soviet Journal of Quantum Electronics, Vol. 2, No. 3, (1957), 305-312. https://doi.org/10.1007/BF01514612
 27. Guo Y., You, J., Pei ,W., Qu, Y., Zhao, D., Yang, Z., "Effect of (C2H5)3NBH3 content on microstructure and properties of Nd-Fe-B nanoparticles prepared by chemical and reduction-diffusion method", Journal of Alloys and Compounds, Vol. 777, (2019), 850-859. https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2018.10.398
 28. Wang, L., Zhang, M. G., Guo, J. D., Zhang, B. H., Xu, X. H., "The reaction mechanism in the hydrothermal synthesis of Nd2Fe14B magnetic particles", Journal of Solid State Chemistry, Vol. 296, (2021), 122003. https://doi.org/10.1016/j.jssc.2021.122003
 29. Wang, L., Zhang, M. G., "Preparation of high-performance Nd–Fe–B magnetic powder by hydrothermal method assisted via ball milling", Journal of Solid State Chemistry, Vol. 305, (2022), 122659. https://doi.org/10.1016/j.jssc.2021.122659
 30. Parmar, H., Xiao, T., Chaudhary, V., Zhong, Y., Ramanujan, R. V., "High energy product chemically synthesized exchange coupled Nd2Fe14B/α-Fe magnetic powders", Nanoscale, Vol. 9, No. 37, (2017), 13956-13966. https://doi.org/10.1039/C7NR02348K
 31. Ngo, H. M., Lee, G., Haider, S. K., Pal, U., Hawari, T., Kim, K. M., Kim, J., Kwon, H. W., Kang, Y. S., "Chemical synthesis of Nd2Fe14B/Fe–Co nanocomposite with high magnetic energy product", RSC Advances, Vol. 11, No. 51, (2021), 32376-32382. https://doi.org/10.1039/D1RA03760A
 32. Wei, H., Wang, F., Du, J., Xia, W., Zhang, J., Liu, J. P., Yan, A., "Synthesis of ferromagnetic Nd2Fe14B nanocrystalline via solvothermal decomposition and reduction–diffusion calcination", IEEE Transactions on Magnetics, Vol. 51, No. 11, (2015), 1-4. https://doi.org/10.1109/TMAG.2015.2441094
 33. Hussain, A., Jadhav, A. P., Baek, Y. K., Choi, H. J., Lee, J., Kang, Y. S., "One pot synthesis of exchange coupled Nd2Fe14B/α-Fe by Pechini type sol–gel method", Journal of Nanoscience and Nanotechnology, Vol. 13, No. 11, (2013), 7717-7722. https://doi.org/10.1166/jnn.2013.7833
 34. Rahimi, H., Ghasemi, A., Mozaffarinia, R., "Controlling of saturation of magnetization of Nd–Fe–B nanoparticles fabricated by chemical method", Journal of Superconductivity and Novel Magnetism, Vol. 30, No. 2, (2017), 475-481. https://doi.org/10.1007/s10948-016-3717-6
 35. Haik, Y., Chatterjee, J., Jen Chen, C., "Synthesis and stabilization of Fe–Nd–B nanoparticles for biomedical applications", Journal of Nanoparticle Research, Vol. 7, No. 6, (2005), 675-679. https://doi.org/10.1007/s11051-005-5467-4