نوع مقاله : مقاله یادداشت پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی

2 گروه میکروبیولوژی

3 Iran,Esfahan,Chaharbaghbala st bahar azadi st,khoshab al,no22

چکیده

تحقیق حاضر با هدف بررسی اثرات نانوذرات دی اکسید تیتانیوم بر برخی از باکتریهای مقاوم به چند دارو و سپس برکبد موشهای نر نژاد ویستار انجام شد. در این مطالعه تجربی، نانوذرات بشکل کروی و بقطر nm 20، بروش هم رسوبی سنتز و اثر ضد باکتریایی آن بر چند سویه‌ باکتری با روشهای انتشار چاهک در آگار و ماکرودایلوشن ارزیابی شد. فعالیت آنزیمهای کبدیALT،ALP AST و بافت کبد در موش ها مورد بررسی قرار گرفت. داده ها با استفاده از آنالیز واریانس یکطرفه مقایسه شد. نتایج نشان داد این نانوذرات در غلظت 640 (میلی گرم بر لیتر) قادر به مهار رشد سویه‌های بالینی و استاندارد سودوموناس آئروژینوزا، انتروکوکوس فاسیوم و استافیلوکوکوس آرئوس بود . این غلظت از نانوذرات بر فعالیت آنزیمهای کبدی (AST، ALP) کاهش معنی‌داری همراه با برخی اختلالات در ساختار بافت کبد ایجاد کرد. یافته-های این پژوهش نشان داد که رشد برخی از باکتریهای بیماری‌زا تحت تأثیر این نانوذرات متوقف گردید. ولی پس از تزریق درون صفاقی به موش‌ها باعث کاهش فعالیت آنزیمهای کبدی و ناهنجاری های بافتی شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

In vitro evaluation of the effect of titanium dioxide nanoparticles on MDR bacteria and male Wistar rats

نویسندگان [English]

  • Ali Noori 1
  • Rozita Hosein Abbasi 2
  • Monir Doudi 3

2 Department Of Microbiology

3 Iran,Esfahan,Chaharbaghbala st bahar azadi st,khoshab al,no22

چکیده [English]

Abstract: The aim of this study was to investigate the effects of titanium dioxide nanoparticles on some multidrug resistant bacteria and then on the liver of male Wistar rats. In this experimental study, nanoparticles in the form of spheres and diameters of 20 nm were synthesized by co-precipitation method and its antibacterial effect on several bacterial strains was evaluated by agar-well diffusion and macrodilution methods. The activity of liver

enzymes ALT, ALP AST and liver tissue in mice was examined. Data were compared using one-way ANOVA.

The results showed that these nanoparticles at a concentration of 640 (mg / L) were able to inhibit the growth of clinical and standard strains of Pseudomonas aeruginosa, Enterococcus faecium and Staphylococcus aureus.

This concentration of nanoparticles on the activity of liver enzymes (AST, ALP) caused a significant decrease with some disorders in the structure of liver tissue. The findings of this study showed that the growth of some pathogenic bacteria was stopped by these nanoparticles. However, after intraperitoneal injection into mice, it reduced the activity of liver enzymes and tissue abnormalities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Titanium dioxide nanoparticles
  • Macrodilution
  • Liver enzymes
  • Well plate
  • Wistar rats