نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، عضو هیأت علمی گروه مواد، دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

2 عضو هیأت علمی گروه فیزیک و مهندسی پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

3 عضو هیأت علمی گروه مواد، دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان

4 دانشجوی کارشناسی ارشد مواد، دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

چکیده

چکیده    به دلیل کاربردهای پزشکی زیاد شیشه زیست فعال، به خصوص در حالت نانو ذره، ابداع روشی برای تهیه این نوع شیشه زیست‌فعال در مقادیر زیاد و به صورت صنعتی بسیار حائز اهمیت می‌باشد. در این تحقیق ابتدا مواد اولیه شیشه زیست فعال 45S5 با هم ترکیب شد. ترکیبات پس از آسیاب و پرس در بوته آلومینا در دمای °C1400 تف‌جوشی و سپس سرد شدند. شیشه حاصله پس از آسیاب به نانو ذره تبدیل شد. اندازه دانه شیشه زیست‌فعال 55 تا 65 نانومتر بدست آمد. سپس داربست سرامیکی متخلخل از روش تکرارپذیری اسفنج پلی‌یورتان تهیه شد. جهت مطالعات فازی و عنصری، ریخت‌شناسی و اندازه ذرات به ترتیب ازدستگاه های مشخصه یابی XRD‌‌، SEM و FESEM استفاده گردید. پس از ارزیابی داربست درصد تخلخل و آزمون استحکام فشاری بترتیب 87-75% و MPa 35/0-1/0 بدست آمد که این داربست می‌تواند در مهندسی بافت استخوان کاربرد داشته باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Physical and Mechanical properties of a poly-3-hydroxybutyratecoated namocrystalline bioglass 45S5 scaffold for bone tissue engineering

نویسندگان [English]

  • Mahboobeh Montazeri 1
  • Saeed Karbasi 2
  • Ahmad Monshi 3
  • Reza Ebrahimi- Kahrizsangi 4
  • Mohammad Reza Foroughi 4

1 Islamic Azad University (Najafabad Branch), Esfahan, Iran

2 Isfahan University of Medical Science, Esfahan, Iran

3 Isfahan University of Technology, Esfahan, Iran

4 Islamic Azad University (Najafabad branch), Esfahan, Iran

چکیده [English]

Because of wide range applications of  bioglass in medicine, industrial production of large amount of nano bioglass is very important. In the study firstly, nano-Bioglass (nBG) 45S5 powder was made from industrial materials by heat treatment at temperature of 1400 c. the nanoparticle of biglass with grain size between 55- 65 mm was made by ball- mill method. then porous bioglass scaffolds iwll produce by using of polyurethane sponge replication method. results showed that the porosity of scaffolds in between 75- 87% and the compressive strength is 0.1-0.3 MPa. it is concluded that this scaffold could be a good candidate for bone tissue engineering. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bioglass 45S5. Scaffold
  • Fusion method
  • Bone tissue engineering