نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز دانشگاه سمنان

2 دانشیار، دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز دانشگاه سمنان

3 دانشیار، گروه مهندسی شیمی، دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

در مقاله حاضر تاثیر انواع ایزوترمهای جذب بر روی پیش بینی تابع توزیع انرژی مورد بررسی قرار گرفته است. همان طور که می دانید معادله انتگرالی جذب از یک کرنل(ایزوترم) و یک تابع توزیع تشکیل شده، که هدف از حل معادله انتگرالی بدست آوردن تابع توزیع انرژی می باشد. از مهمترین ایزوترمها (کرنلها)ی مورد بررسی می توان به ایزوترمهای Sips، Toth و Unilan اشاره کرد. هر کدام از ایزوترمهای فوق را در معادله انتگرالی جایگزین کرنل کرده وسپس با استفاده از روش رگولاریزاسیون خطی و تئوری معکوس اقدام به پیش بینی تابع توزیع انرژی شده است. نتایج این تحقیق در قالب نمودارهای مختلف دسته بندی شده و مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است. نتایج بدست آمده نشان می دهد که ایزوترم Sips تاثیر منفی بر روی پیش بینی تابع توزیع انرژی داشته و ایزوترم Toth نیز در مقادیر خطای تصادفی بالا بسیار عالی عمل کرده است. همچنین ایزوترم Unilan در تمام موارد به صورت بسیار عالی توانسته تابع توزیع انرژی را پیش بینی کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Effect of Kernel on the prediction of Energy Distribution Function in a Heterogeneous Solid Adsorbent

نویسندگان [English]

  • M.R. Ghorbani 1
  • A. Haghighi Asl 2
  • A. Shahsavand 3
  • A. Ahmad Pour 3

1 MSc graduate from School of Chemical Gas and Petroleum Engineering, Semnan University

2 School of Chemical Gas and Petroleum Engineering, Semnan University, Semnan, I.R. IRAN

3 Department of Chemical Engineering, Ferdowsi University of Mashhad

چکیده [English]

In this article, the effect of different adsorption isotherms on the prediction of energy distribution function was considered. It is known that the adsorption integral equation has two parts, kernel (isotherm) and distribution function, in which the energy distribution function can be obtained from the solution of this equation. The important isotherms (kernels) such as Sips, Toth and Unilan were considered. The above isotherms have substituted in the integral equation as kernels and then by using the linear regularization method and inverse theory, the prediction of energy distribution function was performed. The results illustrated that the Sips isotherm have negative effect on the prediction of energy distribution function and the Toth isotherm has performed very well at high levels of stochastic errors. Also, the Unilan isotherm can predict the energy distribution function successfully in all cases.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Adsorption isotherm
  • Linear Regularization
  • Energy distribution
  • Fredholm integral equation
  • Adsorption
  • Heterogeneous adsorbents
[01]      Losi. A and Secchetti. A., “First-Kind Fredholm Integral with Kernel of Hancel Type”, Inverse Problems 15, PP. 281-290, 1999.
[02]       William. H. et al,"Numerical Recipes (The art of scientific computing)", Cambridge University Press 2nd Ed. 1992.
[03]      Szombathely. M. V., Brauer. P. and Jaroniec. M., “The Solution of Adsorption Integral Equations by Means of the Regularization Method”, Journal of Computational Chemistry, Vol.13, No. 1, PP. 17-32, 1992.
[04]      Glob and Loan.,"Matrix computation",third edition, 1996.
[05]      Venkatesh. P. K., “On Tikhonov Regularisation”, Physica A, ELSEVIER, Vol. 284, PP. 448-460, 2000.
[06]      Merz. P. H., “Determination of Adsorption Energy Distribution by Regularization and a Characterization of Certain Adsorption Isotherms”, Journal of Computational Physics, Vol. 38, PP. 64-85, 1980.
[07]      Hansen. O.1, Fischer. S.2 and Ramlau. R.2Regularization of Mellin–type Inverse Problems with an application to oil engineering”, 1- Johannes Gutenberg–University Mainz and 2- University of Bremen, 2003.
[08]      Lamm. P. K., “Variable-Smoothing Regularization Methods for Inverse Problems”, Michigan State University, East Lansing, MI 48824-1027, USA, 2000.
[09]     Doung. D. Do., "Adsorption Analysis :Equilibria and Kinetics",Imperical college press, Singapore, 1998.
[10]      Ahmadian. H., Mottershead. J. E. and Friswell. M. I., “Regularisation Methods for Finite Element Model Updating”, Mechanical systems and Signal Processing, AP, Vol.12, No. 1, PP. 47-64, 1998.
[11]      YAGOLA. A. and TITARENKO. V.," NUMERICAL METHODS AND REGULARIZATION TECHNIQUES FOR THE SOLUTION OF ILL-POSED PROBLEMS", Department of Mathematics, Faculty of Physics, Moscow State University Moscow 119899 Russia, 2000.
[12]      Yeun. Y. S., Lee. K. H., Han. S. M. and Yang. Y. S., “Smooth Fitting With a Method for Determining the Regularization Parameter Under the Genetic Programming Algorithm”, Information Sciences, ELSEVIER, Vol. 133, PP. 175-194, 2001.