نوع مقاله : مقاله کامل پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه صنایع و معادن ایران، تهران، تهران، ایران

2 استادیار، پژوهشکده سرامیک، پژوهشگاه مواد و انرژی، مشکین‌دشت، البرز، ایران

3 دانشجوی دکتری، پژوهشکده سرامیک، پژوهشگاه مواد و انرژی، مشکین‌دشت، البرز، ایران

4 دانشجوی دکتری، گروه مهندسی مواد، دانشکده فنی و مهندسی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، البرز، ایران

چکیده

آلیاژ IN718 نوعی سوپرآلیاژ پایه نیکل با استحکام بالاست که بیشتر در دماهای متوسط و شرایط کاری خورنده استفاده می‌شود. در پژوهش حاضر، نمونه‌های تولید شده باروش ذوب گزینشی با لیزر (SLM) در دمای 1040 سلسیوس و زمان 120 دقیقه، محلول‌سازی شدند. پس از انحلال، نمونه‌ها در سه محیط سردایش آب، هوا و کوره خاموش‌شده با درِ باز، سردایش شدند. در انتها، نمونه‌ها در سه شرایط استاندارد به مدت زمان 48 و 72 ساعت پیرسازی شدند. برای بررسی تأثیر نرخ سرمایش پس از انحلال و زمان پیرسازی، بر مشخصه رسوبات و ریزساختار نمونه‌ها، از میکروسکوپ الکترونی روبشی نشر میدانی (FESEM)، پراش پرتو ایکس (XRD) و آزمون سختی‌سنجی استفاده شد. نتایج نشان داد که افزایش زمان پیرسازی در شرایط ثابت محلول‌سازی، کسر حجمی و اندازه فازهای ثانویه را افزایش می‌دهد. همچنین، کاهش سرعت سردکردن در مرحله محلول‌سازی، به افزایش سختی نمونه‌ها در مرحله پیرسازی منجر می‌شود. درنهایت، با افزایش زمان پیرسازی، بیشترین سختی نمونه، 794 ویکرز بدست آمد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Effect of Cooling Rate After Full Solution and Aging Time on Microstructure and Hardness of IN718 Superalloy Fabricated via SLM

نویسندگان [English]

 • Habib Hematzadeh Dastgerdi 1
 • Mohsen Ostadshabani 2
 • Yazdan Shajari 3
 • Mohsen Samiee 4

1 M.Sc. Student, Iran University of Industries and Mines (IUIM), Tehran, Tehran, Iran

2 Assistant Professor, Department of Ceramics, Materials and Energy Research Center (MERC), Meshkindasht, Alborz, Iran

3 Ph.D. Student, Department of Ceramics, Materials and Energy Research Center, (MERC), Meshkindasht, Alborz, Iran

4 Ph.D. Student, Department of Metallurgy and Materials Engineering, Karaj Branch, Islamic Azad University, Karaj, Alborz, Iran

چکیده [English]

IN718 alloy is a high strength Nickel base superalloy that mainly used in moderate temperatures and corrosive service conditions. In the present study, samples produced by selective laser melting (SLM) at 1040 °C for 120 minutes were prepared under solution treatment. After solution, the samples were cooled in three cooling media of water, air and extinguished furnace with open door. Finally, the samples were aged in three standard conditions for 48 and 72 hours. To investigate the effect of cooling rate after solution and aging time on precipitates characteristics and microstructure of samples, Field Emission Scanning Electron Microscope (FESEM), X-ray diffraction (XRD) and hardness test were used. The results showed that increasing the aging time under constant solution conditions increases the volume fraction and the size of the secondary phases. Also, reducing the cooling rate in the solution step leads to increasing the hardness of the samples in the aging stage. Finally, with increasing aging time, the maximum hardness of the sample was 794H. v.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • IN718 Superalloy
 • Selective Laser Melting
 • Cooling Rate
 • Aging
 • Microstructure
 1. Sims, C. T., Stoloff, N. S., Hagel, W. C., Superalloys II, Wiley, New York, (1987). https://doi.org/10.1080/10426919208947432
 2. Radavich, J. F., "The physical metallurgy of cast and wrought Alloy 718", Superalloy, Vol. 718, No. 33, (1989), 229-240. https://doi.org/10.7449/1989/SUPERALLOYS_1989_229_240
 3. Tilmanm, W., Schaak, C., Nellesen, J., Schaper, M., Aydinöz, M. E., Hoyer, K. P., "Hot isostatic pressing of IN718 components manufactured by selective laser melting", Additive Manufacturing, Vol. 4, (2017), 93-102. https://doi.org/10.1016/j.addma.2016.11.006
 4. Hao, L., Dadbakhsh, S., Seaman, O., Felstead, M., "Selective laser melting of a stainless steel and hydroxyapatite composite for load-bearing implant development", Journal of Materials Processing Technology, Vol. 209, (2009), 5793-5801. https://doi.org/10.1016/j.jmatprotec.2009.06.012
 5. Yadroitsev, I., Gusarov, A., Yadroitsava, I., Smurov, I., "Single track formation in selective laser melting of metal powders", Journal of Materials Processing Technology, Vol. 210, No. 12, (2010), 1624-1631. https://doi.org/10.1016/j.jmatprotec.2010.05.010
 6. Karimi, P., Raza, T., Andersson, J., Svensson, L. E., "Influence of laser exposure time and point distance on 75 μm thick layer of selective laser melted Alloy 718", The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, Vol. 94, No. 5, (2018), 2199-2207. https://doi.org/10.1007/s00170-017-1019-1
 7. Chlebus, E., Gruber, K., Kuźnicka, B., Kurzac, J., Kurzynowski, T., "Effect of heat treatment on the microstructure and mechanical properties of Inconel 718 processed by selective laser melting", Materials Science and Engineering: A, Vol. 639, (2015), 647-655. https://doi.org/10.1016/j.msea.2015.05.035
 8. Wakshum, M. T., Priscille, C., Atle, S., Vidar, H., "Microstructure and hardness studies of Inconel 718 manufactured by selective laser melting before and after solution heat treatment", Materials Science and Engineering: A, Vol. 689, (2017), 220-232. https://doi.org/10.1016/j.msea.2017.02.062
 9. DebRoy, H. L., Wei, J. S., Zuback, T., Mukherjee, A. M., Beese, A., Wilson-Heid, J. W., Elmer, J. O., Milewski, A. D., Zhang, W., "Additive manufacturing of metallic components–Process, structure and properties", Progress in Materials Science, Vol. 92, (2018), 112-224. https://doi.org/10.1016/j.pmatsci.2017.10.001
 10. ASTM F3056, "Standard specification for additive manufacturing nickel alloy (UNS No7718) with powder bed fusion", ASTM International, West Conshohocken, (2014). https://standards.globalspec.com/std/9881652/F3056
 11. Dossett, J. L., Totten, G. E., ASM Handbook, Heat treating of irons and steels, Vol. 4D, ASM International, Materials Park, Ohio 860, (2016). https://doi.org/10.31399/asm.hb.v04d.9781627081689
 12. Popovich, A. A., Sufiiarov, V. S. H., Polozov, I. A., Borisov, E. V., "Microstructure and mechanical properties of Inconel 718 produced by SLM and subsequent heat treatment", Key Engineering Materials, Vol. 651, (2015), 665-670. https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/KEM.651-653.665
 13. Feng, F., Gong, J. H., Huixiang, L., Haoran, W., "Microstructural investigation of Inconel 718 manufactured by SLM", Materials Science and Engineering, Vol. 452, No. 2, (2018), 022088. https://doi.org/10.1088/1757-899X/452/2/022088
 14. ASTM E92-82(2003)e2, "Standard test method for Vickers hardness of metallic materials (Withdrawn 2010)", ASTM International, West Conshohocken, PA, (2003). https://doi.org/10.1520/E0092-82R03E02
 15. Hematzadeh Dastgerdi, H., Ostad Shabani, M., Shajari, Y., Mirbagheri, S. M. H., ''Investigation of the effect of cooling rate on dissolution of IN718 super alloy produced by selective SLM laser melting method'', Proceedings of 7th International Conference on Materials and Metallurgical Engineering, Tehran, (2018). (In Farsi). https://civilica.com/doc/841800
 16. Hematzadeh Dastgerdi, H., Ostad Shabani Shabani, M., Shajari, Y., "The effect of cooling rate on the solutionizing of IN718 superalloy produced via selective laser melting (SLM) method", Journal of Environmental Friendly Materials, Vol. 3, (2019), 17-22. http://jefm.kiau.ac.ir/article_663918.html
 17. Amato, K. N., Gaytan, S. M., Murr, L. E., Martinez, E., Shindo, P. W., Hernandez, J., Collins, S., Medina, F., "Microstructures and mechanical behavior of Inconel 718 fabricated by selective laser melting", Acta Materialia, Vol. 60, (2012), 2229-2239. https://doi.org/10.1088/1757-899X/452/2/022088
 18. Baldan, A., "Review progress in Ostwald ripening theories and their applications to nickel-base superalloys, Part I: Ostwald ripening theories", Journal of Materials Science, Vol. 37, (2002), 2171-2202. https://doi.org/10.1023/A:1015388912729
 19. Yang, J., Zheng, Q., Zhang, H., Sun, X., Guan, H. and Hu, Z.,"Effects of heat treatments on the microstructure of IN792 alloy", Materials Science and Engineering: A, Vol. 527, 1016-1021. https://doi.org/10.1016/j.msea.2009.10.026
 20. Choi, J. P., Shin, G. H., Yang, S., Yang, D. Y., Lee, J. S., Brochu, M., Yu, J. H., "Densification and microstructural investigation of Inconel 718 parts fabricated by selective laser melting", Powder Technology, Vol. 310, (2017), 60-66. https://doi.org/10.1016/j.powtec.2017.01.030
 21. Johannes, S., Terock, M., Uwe, G., "Mechanical and microstructural investigation of nickel-based superalloy IN718 manufactured by selective laser melting (SLM)", Advanced Engineering Materials, Vol. 17, (2015), 1099-1105. https://doi.org/10.1002/adem.201500158
 22. Qingbo, J., Dongdong, G., "Selective laser melting additive manufacturing of Inconel 718 superalloy parts: Densification, microstructure and properties", Journal of Alloys and Compounds, Vol. 585, (2014), 713-721. https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2013.09.171
 23. Dongyun, Z., Wen, N., Xuanyang, C., Zhen, L., "Effect of standard heat treatment on the microstructure and mechanical properties of selective laser 134 melting manufactured Inconel 718 superalloy", Materials Science and Engineering: A, Vol. 644, (2015), 32-40. https://doi.org/10.1016/J.MSEA.2015.06.021
 24. Jackson, M. P., Starink, M. J., Reed, R. C., "Determination of the precipitation kinetics of Ni3Al in the Ni-Al system using differential scanning calorimetry", Materials Science and Engineering: A, Vol. 264, No. 1-2, (1999), 26-38. https://doi.org/10.1016/S0921-5093(98)01120-4
 25. Van der Molen, E. H., Oblak, J. M., Kriege, O. H., "Control of g¢ particle size and volume fraction in the high temperature superalloy Udimet 700", Metallurgical Transactions, Vol. 2, No. 6, (1971), 1627-1630. https://doi.org/10.1007/BF02913886
 26. Holland, S., Wang, X., Chen, J., Cai, W., Yan, F., Li, L., "Multiscale characterization of microstructures and mechanical properties of Inconel 718 fabricated by selective laser melting", Journal of Alloys and Compounds, Vol. 784, (2019), 182-194. https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2018.12.380
 27. Periane, S., Duchosal, A., Vaudreuil, S., Chibane, H., Morandeau, A., Cormier, J., Leroy, R., "Machining influence on the fatigue resistance of Inconel 718 fabricated by selective laser melting (SLM)", Procedia Structural Integrity, Vol. 19, (2019), 415-422. https://doi.org/10.1016/j.prostr.2019.12.045