نوع مقاله : مقاله کامل پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد خوردگی و حفاظت مواد، گروه مهندسی مواد، دانشکده فنی و مهندسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، تهران، ایران

2 استادیار، گروه مهندسی مواد، دانشکده فنی و مهندسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، تهران، ایران

3 دانشیار، پژوهشکده چرخه سوخت هسته‌ای، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، تهران، تهران، ایران

چکیده

در این پژوهش، تأثیر آماده‌سازی سطح زیرلایه فولاد زنگ‌نزن 304، بر فرایند پوشش‌دهی پلیمرهای رسانای پلی‌پیرول/پلی‌آنیلین و نیز مقاومت به خوردگی در حضور پوشش، بررسی شد. آماده‌سازی سطح زیرلایه فولاد زنگ‌نزن 304 به روش‌های الکتروپولیش، سنباده دستی و سندبلاست انجام شد. از میکروسکوپ نیروی اتمی (AFM)، میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) و دستگاه‌ زبری‌‌سنجی (Roughness Tester) برای بررسی ریخت‌شناسی سطح نمونه‌ها استفاده شد. فرایند پوشش‌دهی پلیمرهای رسانای دولایه‌ای پلی‌پیرول/پلی‌آنیلین به‌مدت 900 ثانیه با تکنیک پتانسیواستات در ولتاژ 900+ میلی‌ولت انجام شد. مطالعات خوردگی، با استفاده از آزمون‌های امپدانس الکتروشیمیایی و پلاریزاسیون پتانسیودینامیکی، در محلول 5/3 درصد وزنی سدیم کلرید انجام شد. بر اساس نتایج آزمون پول-آف (pull-off)، با آماده‌سازی سطح به روش سنباده دستی، حداکثر چسبندگی پوشش به زیرلایه، با مقدار تنش کششی 67/0 مگاپاسکال، حاصل شد. زیرلایه‌ آماده‌شده به این روش، با مشخصات مقاومت پلاریزاسیون 18428 اهم سانتی‌متر مربع، چگالی جریان خوردگی 7-10 × 78/1 آمپر بر سانتی‌متر مربع و پتانسیل 080/0- ولت نسبت به الکترود استاندارد کالومل، بهترین رفتار خوردگی را نشان داد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Effect of 304 Stainless Steel Substrate Surface Preparation Method on Coating Process of Polypyrrole/Polyaniline Conductive Polymers and Corrosion Resistance Improvement

نویسندگان [English]

 • Niyoosha Panahi 1
 • M.Reza Afshar 2
 • Hadi Adelkhani 3

1 M. Sc. of Corrosion and Protection of Materials, Department of Materials Engineering, Faculty of Engineering, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Tehran, Iran

2 Assistant Professor, Department of Materials Engineering, Faculty of Engineering, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Tehran, Iran

3 Associate Professor, Nuclear Fuel and Materials Research School, Nuclear Science and Technology Research Institute (NSTRI), Tehran, Tehran, Iran

چکیده [English]

In this study, the effect of substrate surface preparation on the polypyrrole/polyaniline conductive polymers coating process and corrosion resistance in the presence of coating has been investigated. The preparation of the 304 stainless steel substarate was done by electropolishing, manual grinding, and sandblasting. Atomic force microscopy (AFM), scanning electron microscopy (SEM), and roughness tester have been used to investigate the surface morphology. The coating process for polypyrrole/polyaniline conductive polymers were carried out over a period of 900 seconds with potentiostat technique at a voltage of +900 mV. Based on pull-off test results, the most adherent coating belonged to manual grinded sample with 0.67 MPa tensile stress. According to the results of electrochemical impedance test and polarization of potentiodynamics after one hour immersion in a solution of 3.5 wt % sodium chloride, the substrate prepared by manual grinding had the highest polarization resistance of 18428 Ω.cm2, the least corrosion current density of 1.76 × 10-7 A/cm2, and the highest potential of -0.080 V vs. SCE.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Polymer Coating
 • Conductive Polymer
 • Polypyrrole
 • Polyaniline
 • 304 Stainless Steel
 1. Tallman, D. E., Spinks, G., Dominis, A., Wallace, G. G., "Electroactive conducting polymers for corrosion control", Journal of Solid State Electrochemistry, Vol. 6, No. 2, (2002), 73-84. https://doi.org/10.1007/s100080100211
 2. Dudukcu, M., Udum, Y. A., Ergun, Y., Koleli, F., "Electrode position of poly(4-methyl carbazole-3-carboxylic acid) on steel surfaces and corrosion protection of steel", Journal of Applied Polymer Science, Vol. 111, No. 3, (2009), 1496-1500. https://doi.org/10.1002/app.29151
 3. Camalet, J. L., Lacroix, J. C., Aeiyach, S., Ching, K. C., Lacaze, P. C., "Electrodeposition of protective polyaniline films on mild steel", Journal of Electroanalytical Chemistry, Vol. 416, No. 1-2, (1996), 179-182. https://doi.org/10.1016/S0022-0728(96)01012-1
 4. Camalet, J. L., Lacroix, J. C., Aeiyach, S., Lacaze, P. C., "Characterization of polyaniline films electrodeposited on mild steel in aqueous p-toluenesulfonic acid solution", Journal of Electroanalytical Chemistry, Vol. 445, No. 1-2, (1998), 117-124. https://doi.org/10.1016/S0022-0728(97)00526-3
 5. Bernard, M. C., Joiret, S., Hugot-Le Goff, A., Viet Phong, P., "Protection of iron against corrosion using a polyaniline layer: I. Polyaniline electrodeposit", Journal of The Electrochemical Society, Vol. 148, No. 1, (2001), B12-B16. https://doi.org/10.1149/1.1344527
 6. DeBerry, D. W., "Modification of the electrochemical and corrosion behavior of stainless steels with an ectroactive coating", Journal of The Electrochemistry Society, Vol. 132, No. 5, (1985), 1022-1026. https://doi.org/10.1149/1.2114008
 7. Wessling, B., "Passivation of metals by coating with polyaniline: Corrosion potential shift and morphological changes", Advanced Materials, Vol. 6, No. 3, (1994), 226-228. https://doi.org/10.1002/adma.19940060309
 8. Armelin, E., Pla, R., Liesa, F. O., Ramis, X. R., Iribarren, J. I., Aleman, C., "Corrosion protection with polyaniline and polypyrrole as anticorrosive additives for epoxy paint", Corrosion Science, Vol. 50, No. 3, (2008), 721-728. https://doi.org/1016/j.corsci.2007.10.006
 9. Deshpande, P. P., Jadhav, N. G., Gelling, V. J., Sazou, D., "Conducting polymers for corrosion protection: A review", Journal of Coating Technology and Research, Vol. 11, No. 4, (2014), 473-494. https://doi.org/10.1007/s11998-014-9586-7
 10. Lu, H., Zhou, Y., Vongehr, S., Hu, K., Meng, X., "Electropolymerization of PANI coating in nitric acid for corrosion protection of 430 SS", Synthetic Metals, Vol. 161, No. 13-14, (2011), 1368-1376. https://doi.org/10.1016/j.synthmet.2011.05.003
 11. Saravanan, K., Sathiyanarayanan, S., Muralidharan, S., Syed Azim, S., Venkatachari, G., "Performance evaluation of polyaniline pigmented epoxy coating for corrosion protection of steel in concrete environment", Progress in Organic Coatings, Vol. 59, No. 2, (2007), 160-167, https://doi.org/10.1016/j.porgcoat.2007.03.002
 12. González, M. B., Saidman, S. B., "Electrodeposition of bilayered polypyrrole on 316 L stainless steel for corrosion prevention", Progress in Organic Coatings, Vol. 78, (2015), 21-27. https://doi.org/10.1016/j.porgcoat.2014.10.012
 13. Ren, Y. L., Zeng, C. L., "Effect of conducting composite polypyrrole/polyaniline coatings on the corrosion resistance of type 304 stainless steel for bipolar plates of proton-exchange membrane fuel cells”, Journal of Power Sources, 182, No. 2, (2008), 524-530. https://doi.org/10.1016/j.jpowsour.2008.04.056
 14. Hasanov, R., Bilgic, S., "Monolayer and bilayer conducting polymer coatings for corrosion protection of steel in 1 M H2SO4 solution", Progress in Organic Coatings, Vol. 64, No. 4, (2009), 435-445. https://doi.org/10.1016/j.porgcoat.2008.08.004
 15. Pan, T. J., Zuo, X. W., Wang, T., Hu, J., Chen, Z .D., Ren, Y. J., "Electrodeposited conductive polypyrrole/polyaniline composite film for the corrosion protection of copper bipolar plates in proton exchange membrane fuel cells", Journal of Power Sources, Vol. 302, (2016), 180-188. https://doi.org/10.1016/j.jpowsour.2015.10.027
 16. "Standard specification for passivation of stainless steels using electropolishing", ASTM B912, (2008). https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/B912-02R08E1.htm
 17. "Geometrical product specifications (GPS)–Surface texture: Profile method–Terms, definitions and surface texture parameters", Amendment 2: Parameters Xsm and Xc, MEN-EN-ISO 4287, (1997). https://standards.globalspec.com/std/10295410/nen-en-iso-4287
 18. "Standard test method for pull-off strength of coatings using portable sdhesion testers", ASTM D4541, (2002). https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/D4541-02.htm
 19. Nautiyal, A., Parida, S., "Comparison of polyaniline electrodeposition on carbon steel from oxalic acid and salicylate medium", Progress in Organic Coatings, Vol. 94, (2016), 28-33. https://doi.org/10.1016/j.porgcoat.2016.01.014