نوع مقاله : مقاله کامل پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات

2 دانشگاه ازاد اسلامی علوم و تحقیقات

3 پژوهشگاه مواد و انرژی

چکیده

در این پژوهش، روشی جدید برای ضدباکتریایی نمودن الیاف پنبه ای تاریخی مورد ارزیابی قرار گرفت. با توجه به اینکه تاکنون نتایج مطلوبی از کاربرد نانومواد درحوزه حفاظت از منسوجات تاریخی ایران ثبت نشده است لذا اقدام به بررسی خاصیت ضدباکتریایی نانوکلوئید دی اکسید تیتانیوم برروی پارچه‌های پنبه ای تاریخی گردید. نمونه آزمایشی با شبیه سازی نمونه مطالعاتی تهیه گردید و سپس نانوکلوئید دی‌اکسید تیتانیوم بر روی آن اسپری شد. نمونه ها مجددا به مدت ۷۲ ساعت در شرایط پیرسازی قرارگرفتند. جهت مشاهده چگونگی توزیع نانوذرات بر سطح الیاف از میکروسکوپ الکترونی(FE-SEM) و کنترل خاصیت ضدباکتریایی آن از کشت باکتری در محیط پایه نمکی نوترینت اگار استفاده شد. میکروسکوپ الکترونی وجود نانوذرات برسطح الیاف را به خوبی نشان داد. در ادامه، کشت باکتری‌های سودوموناس آئروژینوزا و باسیلوس سابتیلیس در محیط پایه نمکی، حاکی از ۶۰درصد کاهش رشد سودوموناس آئروژینوزا و ۳۰درصد کاهش رشد باکتری باسیلوس سابتیلیس در حضور نانومواد است که با بهینه سازی روش، کیفیت و مقدار نانوذرات می تواند قابل ارتقا باشد. ضمنا با توجه به تغییر رنگ مشاهده شده در الیاف پس از پیرسازی نمونه ها و اهمیت این امر در حفاظت آثار تاریخی، انجام بهینه سازی هایی در مورد محلول کلوئیدی استفاده شده ضروری به نظر می رسد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Investigation of antibacterial properties of titanium dioxide nano colloids on historical cotton fibers

نویسندگان [English]

  • elham poorahmadi 1
  • haeedeh khamseh 2
  • Amirali youzbashi 3

1 science and research branch islamic azad university

2 Islamic Azad university Tehran Science and Research Branch

3 material and energy research center

چکیده [English]

In this study, a new method for antibacterialization of historical cotton fibers was investigated. Since no acceptable results in the application of nanomaterials on protection of historical textiles have not been reported so far, the antibacterial properties of titanium dioxide nanocolloid on historical cotton fabrics were investigated. The experimental samples were prepared by simulating a study sample and then titanium dioxide nanocloid was sprayed on it. The samples were aged again for 72 hours. Electron microscopy (FE-SEM) was used to monitor the nanoparticles on the surface of the fibers and the antibacterial properties was evluateded through the bacterial culture in a salt-based nutrient agar medium. Electron microscopy could illustrate the presence of nanoparticles on the surface of the fibers. Culture of Pseudomonas aeruginosa and Bacillus subtilis in saline medium showed a 60% reduction in growth of Pseudomonas aeruginosa and a 30% reduction in growth of Bacillus subtilis in the presence of the nanomaterials. Considering that the color stability of fibers is one of the important issues in the field of preservation of historical monuments,However, due to the change in color of fibers after the aging process of the samples, further investigations for certain optimizations was found to be necessary.

کلیدواژه‌ها [English]

  • antibacterial
  • Cotton fiber
  • Titanium oxide nanoparticles
  • FE-SEM
  • Nutrient Agar