نوع مقاله : مقاله کامل پژوهشی

نویسندگان

گروه مهندسی مواد، دانشکده مهندسی، دانشگاه ملایر، ملایر، ایران

10.30501/jamt.2021.257908.1144

چکیده

در این پژوهش، ماده فعال نانوساختار نیکل مولیبدات (NiMoO4) به‌طور موفقیت‌آمیزی با استفاده از یک روش ساده هیدروترمال سنتز شد. مشخصه‌یابی ساختاری با استفاده از تفرق اشعه X (XRD) و طیف سنجی تبدیل فوریه مادون قرمز (FTIR) انجام شد و مورفولوژی سطحی ماده حاصله با استفاده ازمیکروسکوپ الکترونی روبشی گسیل میدانی به دست آمد. نتایج نشان می‌دهند که ماده الکترودی به دست آمده دارای ساختاری نانومتری و میله‌ای شکل بوده و ساختار کریستالی آن به صورت فاز β است. بررسی‌های الکتروشیمیایی با استفاده از آزمون‌های ولتامتری چرخه‌ای در نرخ روبش‌های مختلف و شارژ- تخلیه جریان ثابت در چگالی جریان‌های مختلف نشان می‌دهند که ماده فعال نیکل مولیبدات دارای ظرفیت ویژه بالای معادل F g-1 730 در چگالی جریان A g-1 1 و ابقای ظرفیت حدود 2/63% با افزایش ده برابری چگالی جریان به A g-1 10 است. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که نانو میله‌های نیکل مولیبدات سنتز شده می توانند کاندیدای مناسبی برای ماده الکترودی ابرخازن‌های با کارایی بالا باشند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Hydrothermal Synthesis and Pseudocapacitive Performance of β-NiMoO4 Nanorods

نویسندگان [English]

  • Mahdi Kazazi
  • Mina Ataie

Department of Materials Engineering, Faculty of Engineering, Malayer University, Malayer, Iran

چکیده [English]

In this research, a nanostructured nickel molybdate (NiMoO4) active material was successfully synthesized by a simple hydrothermal route. Structural characterizations were performed using X-ray diffraction (XRD) and Fourier Transform Infrared Spectroscopy (FTIR), and surface morphology of the as-prepared material was obtained by Field Emission Scanning Electron Microscopy (FESEM). The results show that the as-prepared electrode material has a nanometric and rod-shaped structure and their crystal structure was β-phase. Electrochemical evaluations using cyclic voltammetry at various potential scanning rates and galvanostatic charge-discharge at various current densities show that nickel molybdate active material has the high specific capacitance of 730 F g-1 at a current density of 1 A g-1 and a capacity retention of about 63.2% even with a 10-fold increase in current density to 10 A g-1. The obtained results imply that the as-synthesized NiMoO4 nanorods could be a promising candidate as the electrode material for high performance electrochemical supercapacitors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Supercapacitors
  • Nickel molybdate
  • Hydrothermal route
  • Nanorods
  • electrochemical performance