نوع مقاله : مقاله کامل پژوهشی

نویسندگان

گروه مهندسی مواد، دانشکده مهندسی، دانشگاه ملایر، ملایر، ایران

چکیده

در این پژوهش، ماده فعال نانوساختار نیکل مولیبدات (NiMoO4) به‌طور موفقیت‌آمیزی با استفاده از یک روش ساده هیدروترمال سنتز شد. مشخصه‌یابی ساختاری با استفاده از تفرق اشعه X (XRD) و طیف سنجی تبدیل فوریه مادون قرمز (FTIR) انجام شد و مورفولوژی سطحی ماده حاصله با استفاده ازمیکروسکوپ الکترونی روبشی گسیل میدانی به دست آمد. نتایج نشان می‌دهند که ماده الکترودی به دست آمده دارای ساختاری نانومتری و میله‌ای شکل بوده و ساختار کریستالی آن به صورت فاز β است. بررسی‌های الکتروشیمیایی با استفاده از آزمون‌های ولتامتری چرخه‌ای در نرخ روبش‌های مختلف و شارژ- تخلیه جریان ثابت در چگالی جریان‌های مختلف نشان می‌دهند که ماده فعال نیکل مولیبدات دارای ظرفیت ویژه بالای معادل F g-1 730 در چگالی جریان A g-1 1 و ابقای ظرفیت حدود 2/63% با افزایش ده برابری چگالی جریان به A g-1 10 است. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که نانو میله‌های نیکل مولیبدات سنتز شده می توانند کاندیدای مناسبی برای ماده الکترودی ابرخازن‌های با کارایی بالا باشند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Hydrothermal Synthesis and Pseudocapacitive Performance of β-NiMoO4 Nanorods

نویسندگان [English]

  • Mahdi Kazazi
  • Mina Ataie

Department of Materials Engineering, Faculty of Engineering, Malayer University, Malayer, Iran

چکیده [English]

In this research, a nanostructured nickel molybdate (NiMoO4) active material was successfully synthesized by a simple hydrothermal route. Structural characterizations were performed using X-ray diffraction (XRD) and Fourier Transform Infrared Spectroscopy (FTIR), and surface morphology of the as-prepared material was obtained by Field Emission Scanning Electron Microscopy (FESEM). The results show that the as-prepared electrode material has a nanometric and rod-shaped structure and their crystal structure was β-phase. Electrochemical evaluations using cyclic voltammetry at various potential scanning rates and galvanostatic charge-discharge at various current densities show that nickel molybdate active material has the high specific capacitance of 730 F g-1 at a current density of 1 A g-1 and a capacity retention of about 63.2% even with a 10-fold increase in current density to 10 A g-1. The obtained results imply that the as-synthesized NiMoO4 nanorods could be a promising candidate as the electrode material for high performance electrochemical supercapacitors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Supercapacitors
  • Nickel molybdate
  • Hydrothermal route
  • Nanorods
  • electrochemical performance