سنتز نانوذرات اکسید منگنز به روش تجزیه حرارتی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه بایو مواد، پژوهشگاه مواد و انرژی، کرج، ایران

2 گروه بایو مواد، پژوهشکده نانو، پژوهشگاه مواد و انرژی، کرج، ایران

3 گروه بایو مواد، پژوهشکده نانومواد،پژوهشگاه مواد و انرژی، کرج، ایران

چکیده

در این پژوهش نانوذرات اکسید منگنز (MnO) از طریق فرآیند تجزیه حرارتی ترکیبات ارگانومتالیک سنتز شد. برای سنتز نانوذرات MnO از پیش ماده‌ی ارگانومتالیک استیل استونات منگنز استفاده شد. تأثیر سورفکتانت‌های اولئیک اسید و اولئیل آمین و حلال‌های دی‌بنزیل اتر و اکتادسن بر روی اندازه و مورفولوژی نانوذرات بررسی شد.همچنین اثر نرخ حرارت دهی °C/min2 و °C/min20 بر رشد نانوذرات اکسید منگنز بررسی شد. جهت شناسایی فاز و ساختار کریستالی ازآنالیز پراش پرتو ایکس (XRD) و برای تعیین اندازه و مورفولوژی ذرات از میکروسکوپ الکترونی روبشی نشر میدانی FESEM)) استفاده شد. نتایج مربوط به سنتز نانوذرات اکسید منگنز نشان داد که بهترین شرایط به‌منظور دستیابی به نانوذرات با کوچک‌ترین اندازه و مورفولوژی یکنواخت مربوط به نرخ حرات‌دهی 20 درجه بر دقیقه، حلال دی‌بنزیل اتر و سورفکتانت اولئیک اسید است. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که اندازه‌ی ذرات حدودآ 10 تا 20 نانومتر بوده که دارای مورفولوژی کروی می‌باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Synthesis of MnO nanoparticles by thermal decomposition method

نویسندگان [English]

  • Akbar Esmaeilnejad 1
  • Ali Zamanian 2
  • Masoud Mozafari 3
1 Biomaterials group, Materials and energy research center, Karaj, Iran
2 Biomaterials group, Nano materials department, Materials and energy research center, Karaj, Iran
3 Biomaterials group, Nanomaterials department, Materials and energy research center, Karaj, Iran
چکیده [English]

In this study, manganese oxide nanoparticles were synthesized by thermal decomposition process using organometallic compounds. Manganese acetylacetonate precursor was used for synthesis of MnO nanoparticles. The effect of oleic acid and oleylamine surfactants and dibenzyl ether and octadecene solvents on the size and morphology of the synthesized nanoparticles was studied. The effect of different heating rate of of 2 ◦C/min and 20 ◦C/min on the size and morphology of the synthesized nanoparticles was also investigated. X-ray diffraction (XRD) and field emission scanning electron microscopy (FESEM) analysis was used to evaluate the phase and morphology of the synthesized MnO nanoparticles. The results showed that the best conditions for achieving the smallest nanoparticles with uniform size and morphology was the heating rate of 20 °C/min, dibenzyl ether solvent and oleic acid surfactant. The results showed that the size of the MnO nano particles was about 10 to 20 nm with spherical morphology.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nanoparticles
  • MnO
  • Thermal decomposition
  • Synthesis

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 18 فروردین 1399
  • تاریخ دریافت: 29 فروردین 1398
  • تاریخ بازنگری: 06 بهمن 1398
  • تاریخ پذیرش: 18 فروردین 1399