آ

 • آبکاری الکتریکی مشخصه یابی اتصال Ni/Cu براساس شیوه لایه نشانی الکتروشیمیایی نیکل برای سلول های خورشیدی مولتی کریستال سیلیکونی [دوره 3، شماره 4، 1393، صفحه 1-9]

 • آبکاری غیرالکتریکی مشخصه یابی اتصال Ni/Cu براساس شیوه لایه نشانی الکتروشیمیایی نیکل برای سلول های خورشیدی مولتی کریستال سیلیکونی [دوره 3، شماره 4، 1393، صفحه 1-9]

 • آثار تاریخی اسیدزدایی آثار چوبی تاریخی با استفاده از نانوذرات هیدروکسید کلسیم سنتز شده به روش شیمیایی [دوره 3، شماره 1، 1393، صفحه 71-79]

 • آلومینیم بررسی تأثیر جایگزینی سیلیسیم با آلومینیم بر رفتار سنتزی ترکیبات بر پایه Ti5Si3 تهیه شده به روش سنتز خود احتراقی دما بالای فعال شده مکانیکی [دوره 3، شماره 3، 1393، صفحه 9-16]

 • آلیاژ آلومینیوم 7014 تولید و مشخصه‌یابی نانو ساختار آلومینیوم 7014 به‌روش آلیاژسازی مکانیکی [دوره 3، شماره 3، 1393، صفحه 79-87]

 • آلیاژسازی مکانیکی بررسی خواص مغناطیسی و الکتریکی نانوکامپوزیت Cu30-Ni70/CNT تولید شده به روش آلیاژسازی مکانیکی [دوره 3، شماره 1، 1393، صفحه 29-36]

 • آلیاژسازی مکانیکی تشکیل فازهای آمورف و نانو بلور از آلیاژسازی مکانیکی مخلوط پودری عنصری با استوکیومتری Ni0.5Ti0.4Nb0.1 و بررسی ترمودینامیکی آنها براساس مدل میدما [دوره 3، شماره 1، 1393، صفحه 9-19]

 • آلیاژسازی مکانیکی تولید و مشخصه‌یابی نانو ساختار آلومینیوم 7014 به‌روش آلیاژسازی مکانیکی [دوره 3، شماره 3، 1393، صفحه 79-87]

 • آلیاژ مس بررسی خواص مغناطیسی و الکتریکی نانوکامپوزیت Cu30-Ni70/CNT تولید شده به روش آلیاژسازی مکانیکی [دوره 3، شماره 1، 1393، صفحه 29-36]

 • آماده سازی سطحی تاثیرآماده‌سازی زیرلایه و دانسیته‌ی جریان پیک در آبکاری پالسی پوشش‌های نانو کامپوزیتی مس-کاربید سیلیسم بر روی مورفولوژی، اندازه‌ی دانه، درصد تخلخل، سختی و خواص خوردگی پوشش [دوره 3، شماره 2، 1393، صفحه 27-35]

 • آنالیز حرارتی ذخیره سازی سوخت هیدروژن در گرافن بارور شده با فلز [دوره 3، شماره 1، 1393، صفحه 55-60]

ا

 • اتصال Ni/Cu مشخصه یابی اتصال Ni/Cu براساس شیوه لایه نشانی الکتروشیمیایی نیکل برای سلول های خورشیدی مولتی کریستال سیلیکونی [دوره 3، شماره 4، 1393، صفحه 1-9]

 • احیای کربوترمی تاثیر اندازه ذرات اکسید روی بر احیای کربوترمی آن به کمک مطالعات تجربی و تئوری [دوره 3، شماره 4، 1393، صفحه 35-41]

 • اسپلت بررسی اثر متغیرهای روش پاشش پلاسمایی روی میکروساختار و خواص دی‌الکتریک پوشش تیتانات باریم [دوره 3، شماره 2، 1393، صفحه 1-9]

 • استحکام گسیختگی عرضی تغییرات خواص مکانیکی و مغناطیسی کاربیدهای سمانته با افزایش زمان سینتر [دوره 3، شماره 1، 1393، صفحه 1-8]

 • استخراج حلالی فرایند پروتونه شدن حلال آلی تری اکتیل آمین(TOA) توسط اسید سولفوریک [دوره 3، شماره 1، 1393، صفحه 81-91]

 • اسیدزدایی اسیدزدایی آثار چوبی تاریخی با استفاده از نانوذرات هیدروکسید کلسیم سنتز شده به روش شیمیایی [دوره 3، شماره 1، 1393، صفحه 71-79]

 • اسید سولفوریک فرایند پروتونه شدن حلال آلی تری اکتیل آمین(TOA) توسط اسید سولفوریک [دوره 3، شماره 1، 1393، صفحه 81-91]

 • اسید شویی شناسایی فازهای نامطلوب و تخلیص نانوکامپوزیت کاربید بور-کاربیدسیلیسیم تهیه شده به روش سنتز خود احتراقی فعال شده ی مکانیکی [دوره 3، شماره 2، 1393، صفحه 19-25]

 • اشباع مغناطیسی تغییرات خواص مکانیکی و مغناطیسی کاربیدهای سمانته با افزایش زمان سینتر [دوره 3، شماره 1، 1393، صفحه 1-8]

 • اکتانول فرایند پروتونه شدن حلال آلی تری اکتیل آمین(TOA) توسط اسید سولفوریک [دوره 3، شماره 1، 1393، صفحه 81-91]

 • اکسیدآلومینیوم بررسی و مقایسه رفتار نوری لایه های ‌نانوساختار‌ غیر همگن TiO2/Al2O3 و TiO2 [دوره 3، شماره 2، 1393، صفحه 91-99]

 • اکسید تنگستن بهبود رفتار ترشوندگی سل حاوی تنگستن برای تهیه لایه‌های نازک اکسید تنگستن [دوره 3، شماره 4، 1393، صفحه 63-69]

 • اکسیدتنگستن بررسی خواص حفاظت فوتوکاتدی پوشش TiO2/WO3 تهیه شده به روش سل- ژل [دوره 3، شماره 3، 1393، صفحه 49-57]

 • اکسید تیتانیوم بررسی و مقایسه رفتار نوری لایه های ‌نانوساختار‌ غیر همگن TiO2/Al2O3 و TiO2 [دوره 3، شماره 2، 1393، صفحه 91-99]

 • اکسیدسریم اثر افزودنی اکسیدسریم بر ریزساختار و مقاومت به خوردگی پوشش‌های آلیاژی پایه ‌نیکل [دوره 3، شماره 4، 1393، صفحه 43-52]

 • الکتروریسی سنتز نانو الیاف کامپوزیتی پلی کاپرولاکتام / نانو ذرات هیدروکسی آپاتیت حاوی روی به روش الکتروریسی [دوره 3، شماره 3، 1393، صفحه 59-66]

 • الکتروریسی تهیه داربست‌های الیافی نانوکامپوزیتی پلی‌هیدروکسی‌بوتیرات/ شیشه زیست‌فعال به روش الکتروریسی برای کاربردهای مهندسی بافت استخوان [دوره 3، شماره 4، 1393، صفحه 11-19]

 • الکتروفورز ساخت سلول‌های خورشیدی حساس‌شده با رنگ با استفاده از ساختار‌های کروی و نانو‌حفره TiO2 [دوره 3، شماره 3، 1393، صفحه 43-47]

 • الکتروکرومیزم بهبود رفتار ترشوندگی سل حاوی تنگستن برای تهیه لایه‌های نازک اکسید تنگستن [دوره 3، شماره 4، 1393، صفحه 63-69]

پ

 • پاشش پلاسمایی بررسی اثر متغیرهای روش پاشش پلاسمایی روی میکروساختار و خواص دی‌الکتریک پوشش تیتانات باریم [دوره 3، شماره 2، 1393، صفحه 1-9]

 • پایه ‌نیکل اثر افزودنی اکسیدسریم بر ریزساختار و مقاومت به خوردگی پوشش‌های آلیاژی پایه ‌نیکل [دوره 3، شماره 4، 1393، صفحه 43-52]

 • پروتونه شدن فرایند پروتونه شدن حلال آلی تری اکتیل آمین(TOA) توسط اسید سولفوریک [دوره 3، شماره 1، 1393، صفحه 81-91]

 • پلی‌استر بررسی خواص فیزیکی و مکانیکی نانوکامپوزیت‌های زمینه پلی‌استری تقویت‌شده با کاربیدسیلیسیم و فایبرگلاس [دوره 3، شماره 1، 1393، صفحه 61-69]

 • پلی‌هیدروکسی‌بوتیرات تهیه داربست‌های الیافی نانوکامپوزیتی پلی‌هیدروکسی‌بوتیرات/ شیشه زیست‌فعال به روش الکتروریسی برای کاربردهای مهندسی بافت استخوان [دوره 3، شماره 4، 1393، صفحه 11-19]

 • پوشش اثر افزودنی اکسیدسریم بر ریزساختار و مقاومت به خوردگی پوشش‌های آلیاژی پایه ‌نیکل [دوره 3، شماره 4، 1393، صفحه 43-52]

 • پوشش مزومتخلخل منظم ساخت و مشخصه یابی سلول خورشیدی رنگینه‌ای توسط پوشش‌های مزومتخلخل منظم دی اکسید تیتانیم [دوره 3، شماره 1، 1393، صفحه 21-27]

 • پیل سوختی اکسید جامد سنتز پروسکایت نانو بلورین Sr0.895Y0.07TiO3±δ به روش سل- ژل [دوره 3، شماره 2، 1393، صفحه 11-18]

ت

 • تخلخل تاثیرآماده‌سازی زیرلایه و دانسیته‌ی جریان پیک در آبکاری پالسی پوشش‌های نانو کامپوزیتی مس-کاربید سیلیسم بر روی مورفولوژی، اندازه‌ی دانه، درصد تخلخل، سختی و خواص خوردگی پوشش [دوره 3، شماره 2، 1393، صفحه 27-35]

 • ترشوندگی بهبود رفتار ترشوندگی سل حاوی تنگستن برای تهیه لایه‌های نازک اکسید تنگستن [دوره 3، شماره 4، 1393، صفحه 63-69]

 • ترک داخلی خستگی بررسی رفتار خستگی آلیاژ تیتانیوم Ti-6Al-4V مورد استفاده در ساخت ایمپلنت‌های پزشکی [دوره 3، شماره 3، 1393، صفحه 67-77]

 • ترکیب نانو ساختار بررسی تأثیر جایگزینی سیلیسیم با آلومینیم بر رفتار سنتزی ترکیبات بر پایه Ti5Si3 تهیه شده به روش سنتز خود احتراقی دما بالای فعال شده مکانیکی [دوره 3، شماره 3، 1393، صفحه 9-16]

 • تهی‌جاهای اکسیژن بررسی و مقایسه رفتار نوری لایه های ‌نانوساختار‌ غیر همگن TiO2/Al2O3 و TiO2 [دوره 3، شماره 2، 1393، صفحه 91-99]

 • تیتانات استرانسیم سنتز پروسکایت نانو بلورین Sr0.895Y0.07TiO3±δ به روش سل- ژل [دوره 3، شماره 2، 1393، صفحه 11-18]

 • تیتانات باریم بررسی اثر متغیرهای روش پاشش پلاسمایی روی میکروساختار و خواص دی‌الکتریک پوشش تیتانات باریم [دوره 3، شماره 2، 1393، صفحه 1-9]

 • تیتانیم‌دی‌اکسید بررسی خواص حفاظت فوتوکاتدی پوشش TiO2/WO3 تهیه شده به روش سل- ژل [دوره 3، شماره 3، 1393، صفحه 49-57]

 • تیتانیوم بررسی رفتار خستگی آلیاژ تیتانیوم Ti-6Al-4V مورد استفاده در ساخت ایمپلنت‌های پزشکی [دوره 3، شماره 3، 1393، صفحه 67-77]

 • تیتانیوم‌تتراکلرید بررسی اثر پارامترهای زمان و مقدار نمک TiCl4 بر مورفولوژی میکروکره‌های کامپوزیتی نانواکسیدتیتانیوم/کربن سنتز شده به روش سولوترمال [دوره 3، شماره 2، 1393، صفحه 63-70]

 • تیتانیوم‌دی‌اکسید بررسی اثر پارامترهای زمان و مقدار نمک TiCl4 بر مورفولوژی میکروکره‌های کامپوزیتی نانواکسیدتیتانیوم/کربن سنتز شده به روش سولوترمال [دوره 3، شماره 2، 1393، صفحه 63-70]

 • تیتانیوم دی‌اکسید ساخت سلول‌های خورشیدی حساس‌شده با رنگ با استفاده از ساختار‌های کروی و نانو‌حفره TiO2 [دوره 3، شماره 3، 1393، صفحه 43-47]

ج

 • جانشین سازی روی سنتز نانو الیاف کامپوزیتی پلی کاپرولاکتام / نانو ذرات هیدروکسی آپاتیت حاوی روی به روش الکتروریسی [دوره 3، شماره 3، 1393، صفحه 59-66]

 • جذب هیدروژن ذخیره سازی سوخت هیدروژن در گرافن بارور شده با فلز [دوره 3، شماره 1، 1393، صفحه 55-60]

 • جوشکاری همزن اصطکاکی جوشکاری همزن اصطکاکی فوم‌های آلومینیم تجاری خالص تولید شده به روش نورد تجمعی [دوره 3، شماره 3، 1393، صفحه 35-42]

چ

 • چوب اسیدزدایی آثار چوبی تاریخی با استفاده از نانوذرات هیدروکسید کلسیم سنتز شده به روش شیمیایی [دوره 3، شماره 1، 1393، صفحه 71-79]

ح

 • حد خستگی بررسی رفتار خستگی آلیاژ تیتانیوم Ti-6Al-4V مورد استفاده در ساخت ایمپلنت‌های پزشکی [دوره 3، شماره 3، 1393، صفحه 67-77]

 • حذف حذف فلزات سنگین سرب و نیکل دو ظرفیتی به کمک ساختارهیدروکسی آپاتیتی تهیه شده به روش اسید و باز از محلول‌های آبی [دوره 3، شماره 2، 1393، صفحه 71-79]

 • حساس‌شده با رنگ ساخت سلول‌های خورشیدی حساس‌شده با رنگ با استفاده از ساختار‌های کروی و نانو‌حفره TiO2 [دوره 3، شماره 3، 1393، صفحه 43-47]

 • حسگر گاز تهیه لایه‌های نانوساختاری TiO2- SnO2 با روش سل- ژل آبی در کاربرد حسگر گاز [دوره 3، شماره 1، 1393، صفحه 45-53]

 • حفاظت فوتوکاتدی بررسی خواص حفاظت فوتوکاتدی پوشش TiO2/WO3 تهیه شده به روش سل- ژل [دوره 3، شماره 3، 1393، صفحه 49-57]

 • حمام وات ایجاد پوشش‌های نانو کامپوزیتی Ni-B4C بر روی مس به روش رسوب‌دهی الکتروشیمیایی و بررسی رفتار خوردگی آن‌ها [دوره 3، شماره 4، 1393، صفحه 53-61]

خ

 • خالص سازی شناسایی فازهای نامطلوب و تخلیص نانوکامپوزیت کاربید بور-کاربیدسیلیسیم تهیه شده به روش سنتز خود احتراقی فعال شده ی مکانیکی [دوره 3، شماره 2، 1393، صفحه 19-25]

 • خانه‌ی شهشهان بررسی فنی تزئینات گچبری خانه‌ی شهشهان اصفهان با استفاده از روش‌های دستگاهی SEM-EDS و XRD و شیمی‌تر [دوره 3، شماره 2، 1393، صفحه 37-49]

 • خواص ساختاری و نوری تاثیر دمای حمام شیمیائی بر تغییرات نانو ساختار لایه نازک CdS تهیه شده به روش نشست شیمیایی در حمام [دوره 3، شماره 2، 1393، صفحه 81-90]

 • خوردگی تاثیرآماده‌سازی زیرلایه و دانسیته‌ی جریان پیک در آبکاری پالسی پوشش‌های نانو کامپوزیتی مس-کاربید سیلیسم بر روی مورفولوژی، اندازه‌ی دانه، درصد تخلخل، سختی و خواص خوردگی پوشش [دوره 3، شماره 2، 1393، صفحه 27-35]

 • خوردگی اثر افزودنی اکسیدسریم بر ریزساختار و مقاومت به خوردگی پوشش‌های آلیاژی پایه ‌نیکل [دوره 3، شماره 4، 1393، صفحه 43-52]

د

 • داربست ارزیابی خواص فیزیکی و مکانیکی داربست سرامیکی متخلخل کامپوزیتی نانو هیدرکسی آپاتیت/ دی اکسید تیتانیوم برای کاربردهای مهندسی بافت [دوره 3، شماره 3، 1393، صفحه 17-26]

 • دمای واکنش تاثیر دمای حمام شیمیائی بر تغییرات نانو ساختار لایه نازک CdS تهیه شده به روش نشست شیمیایی در حمام [دوره 3، شماره 2، 1393، صفحه 81-90]

 • دوپِ ایتریم سنتز پروسکایت نانو بلورین Sr0.895Y0.07TiO3±δ به روش سل- ژل [دوره 3، شماره 2، 1393، صفحه 11-18]

 • دی اکسید تیتانیم ساخت و مشخصه یابی سلول خورشیدی رنگینه‌ای توسط پوشش‌های مزومتخلخل منظم دی اکسید تیتانیم [دوره 3، شماره 1، 1393، صفحه 21-27]

 • دی اکسیدتیتانیوم ارزیابی خواص فیزیکی و مکانیکی داربست سرامیکی متخلخل کامپوزیتی نانو هیدرکسی آپاتیت/ دی اکسید تیتانیوم برای کاربردهای مهندسی بافت [دوره 3، شماره 3، 1393، صفحه 17-26]

 • دی بوراید تیتانیوم مکانیزم سنتز کامپوزیت B4C-TiB2 توسط سینتر با جرقه پلاسما (SPS) [دوره 3، شماره 2، 1393، صفحه 51-61]

ر

 • روش اسید و باز حذف فلزات سنگین سرب و نیکل دو ظرفیتی به کمک ساختارهیدروکسی آپاتیتی تهیه شده به روش اسید و باز از محلول‌های آبی [دوره 3، شماره 2، 1393، صفحه 71-79]

 • روغن موتور بررسی تاثیر نانوذرات اکسیدمس و اکسید تیتانیوم بر ویژگی‌های تریبولوژیکی روغن موتور [دوره 3، شماره 4، 1393، صفحه 71-76]

 • روی تاثیر اندازه ذرات اکسید روی بر احیای کربوترمی آن به کمک مطالعات تجربی و تئوری [دوره 3، شماره 4، 1393، صفحه 35-41]

ژ

 • ژل تهیه لایه‌های نانوساختاری TiO2- SnO2 با روش سل- ژل آبی در کاربرد حسگر گاز [دوره 3، شماره 1، 1393، صفحه 45-53]

 • ژل سنتز پروسکایت نانو بلورین Sr0.895Y0.07TiO3±δ به روش سل- ژل [دوره 3، شماره 2، 1393، صفحه 11-18]

 • ژل تهیه داربست‌های الیافی نانوکامپوزیتی پلی‌هیدروکسی‌بوتیرات/ شیشه زیست‌فعال به روش الکتروریسی برای کاربردهای مهندسی بافت استخوان [دوره 3، شماره 4، 1393، صفحه 11-19]

 • ژل بهبود رفتار ترشوندگی سل حاوی تنگستن برای تهیه لایه‌های نازک اکسید تنگستن [دوره 3، شماره 4، 1393، صفحه 63-69]

س

 • ساختار آپاتیتی حذف فلزات سنگین سرب و نیکل دو ظرفیتی به کمک ساختارهیدروکسی آپاتیتی تهیه شده به روش اسید و باز از محلول‌های آبی [دوره 3، شماره 2، 1393، صفحه 71-79]

 • سامانه NiTiNb تشکیل فازهای آمورف و نانو بلور از آلیاژسازی مکانیکی مخلوط پودری عنصری با استوکیومتری Ni0.5Ti0.4Nb0.1 و بررسی ترمودینامیکی آنها براساس مدل میدما [دوره 3، شماره 1، 1393، صفحه 9-19]

 • ساینده بررسی خواص فیزیکی و مکانیکی نانوکامپوزیت‌های زمینه پلی‌استری تقویت‌شده با کاربیدسیلیسیم و فایبرگلاس [دوره 3، شماره 1، 1393، صفحه 61-69]

 • سختی تولید و مشخصه‌یابی نانو ساختار آلومینیوم 7014 به‌روش آلیاژسازی مکانیکی [دوره 3، شماره 3، 1393، صفحه 79-87]

 • سرب دو ظرفیتی حذف فلزات سنگین سرب و نیکل دو ظرفیتی به کمک ساختارهیدروکسی آپاتیتی تهیه شده به روش اسید و باز از محلول‌های آبی [دوره 3، شماره 2، 1393، صفحه 71-79]

 • سل تهیه لایه‌های نانوساختاری TiO2- SnO2 با روش سل- ژل آبی در کاربرد حسگر گاز [دوره 3، شماره 1، 1393، صفحه 45-53]

 • سل سنتز پروسکایت نانو بلورین Sr0.895Y0.07TiO3±δ به روش سل- ژل [دوره 3، شماره 2، 1393، صفحه 11-18]

 • سل تهیه داربست‌های الیافی نانوکامپوزیتی پلی‌هیدروکسی‌بوتیرات/ شیشه زیست‌فعال به روش الکتروریسی برای کاربردهای مهندسی بافت استخوان [دوره 3، شماره 4، 1393، صفحه 11-19]

 • سل بهبود رفتار ترشوندگی سل حاوی تنگستن برای تهیه لایه‌های نازک اکسید تنگستن [دوره 3، شماره 4، 1393، صفحه 63-69]

 • سل‌ژل بررسی خواص حفاظت فوتوکاتدی پوشش TiO2/WO3 تهیه شده به روش سل- ژل [دوره 3، شماره 3، 1393، صفحه 49-57]

 • سلول خورشیدی مشخصه یابی اتصال Ni/Cu براساس شیوه لایه نشانی الکتروشیمیایی نیکل برای سلول های خورشیدی مولتی کریستال سیلیکونی [دوره 3، شماره 4، 1393، صفحه 1-9]

 • سلول خورشیدی رنگینه‌ای ساخت و مشخصه یابی سلول خورشیدی رنگینه‌ای توسط پوشش‌های مزومتخلخل منظم دی اکسید تیتانیم [دوره 3، شماره 1، 1393، صفحه 21-27]

 • سمانتاسیون‌ فشرده اثر افزودنی اکسیدسریم بر ریزساختار و مقاومت به خوردگی پوشش‌های آلیاژی پایه ‌نیکل [دوره 3، شماره 4، 1393، صفحه 43-52]

 • سنتز مکانیزم سنتز کامپوزیت B4C-TiB2 توسط سینتر با جرقه پلاسما (SPS) [دوره 3، شماره 2، 1393، صفحه 51-61]

 • سنتز خود احتراقی فعال شده ی مکانیکی شناسایی فازهای نامطلوب و تخلیص نانوکامپوزیت کاربید بور-کاربیدسیلیسیم تهیه شده به روش سنتز خود احتراقی فعال شده ی مکانیکی [دوره 3، شماره 2، 1393، صفحه 19-25]

 • سولوترمال بررسی اثر پارامترهای زمان و مقدار نمک TiCl4 بر مورفولوژی میکروکره‌های کامپوزیتی نانواکسیدتیتانیوم/کربن سنتز شده به روش سولوترمال [دوره 3، شماره 2، 1393، صفحه 63-70]

 • سیلیساید تیتانیم بررسی تأثیر جایگزینی سیلیسیم با آلومینیم بر رفتار سنتزی ترکیبات بر پایه Ti5Si3 تهیه شده به روش سنتز خود احتراقی دما بالای فعال شده مکانیکی [دوره 3، شماره 3، 1393، صفحه 9-16]

 • سینتر تغییرات خواص مکانیکی و مغناطیسی کاربیدهای سمانته با افزایش زمان سینتر [دوره 3، شماره 1، 1393، صفحه 1-8]

 • سینتر با جرقه پلاسما مکانیزم سنتز کامپوزیت B4C-TiB2 توسط سینتر با جرقه پلاسما (SPS) [دوره 3، شماره 2، 1393، صفحه 51-61]

 • سینتیک تاثیر اندازه ذرات اکسید روی بر احیای کربوترمی آن به کمک مطالعات تجربی و تئوری [دوره 3، شماره 4، 1393، صفحه 35-41]

ض

 • ضریب اصطکاک بررسی تاثیر نانوذرات اکسیدمس و اکسید تیتانیوم بر ویژگی‌های تریبولوژیکی روغن موتور [دوره 3، شماره 4، 1393، صفحه 71-76]

 • ضریب دی الکتریک بررسی اثر متغیرهای روش پاشش پلاسمایی روی میکروساختار و خواص دی‌الکتریک پوشش تیتانات باریم [دوره 3، شماره 2، 1393، صفحه 1-9]

ع

 • عمر خستگی بررسی رفتار خستگی آلیاژ تیتانیوم Ti-6Al-4V مورد استفاده در ساخت ایمپلنت‌های پزشکی [دوره 3، شماره 3، 1393، صفحه 67-77]

ف

 • فاز آمورف بررسی اثر متغیرهای روش پاشش پلاسمایی روی میکروساختار و خواص دی‌الکتریک پوشش تیتانات باریم [دوره 3، شماره 2، 1393، صفحه 1-9]

 • فایبرگلاس بررسی خواص فیزیکی و مکانیکی نانوکامپوزیت‌های زمینه پلی‌استری تقویت‌شده با کاربیدسیلیسیم و فایبرگلاس [دوره 3، شماره 1، 1393، صفحه 61-69]

 • فوم آلومینیمی جوشکاری همزن اصطکاکی فوم‌های آلومینیم تجاری خالص تولید شده به روش نورد تجمعی [دوره 3، شماره 3، 1393، صفحه 35-42]

ک

 • کاربید بور شناسایی فازهای نامطلوب و تخلیص نانوکامپوزیت کاربید بور-کاربیدسیلیسیم تهیه شده به روش سنتز خود احتراقی فعال شده ی مکانیکی [دوره 3، شماره 2، 1393، صفحه 19-25]

 • کاربید بور مکانیزم سنتز کامپوزیت B4C-TiB2 توسط سینتر با جرقه پلاسما (SPS) [دوره 3، شماره 2، 1393، صفحه 51-61]

 • کاربید بور ایجاد پوشش‌های نانو کامپوزیتی Ni-B4C بر روی مس به روش رسوب‌دهی الکتروشیمیایی و بررسی رفتار خوردگی آن‌ها [دوره 3، شماره 4، 1393، صفحه 53-61]

 • کاربید سیلیسیم بررسی خواص فیزیکی و مکانیکی نانوکامپوزیت‌های زمینه پلی‌استری تقویت‌شده با کاربیدسیلیسیم و فایبرگلاس [دوره 3، شماره 1، 1393، صفحه 61-69]

 • کاربید سیلیسیم شناسایی فازهای نامطلوب و تخلیص نانوکامپوزیت کاربید بور-کاربیدسیلیسیم تهیه شده به روش سنتز خود احتراقی فعال شده ی مکانیکی [دوره 3، شماره 2، 1393، صفحه 19-25]

 • کاربید سیلیسیم تاثیرآماده‌سازی زیرلایه و دانسیته‌ی جریان پیک در آبکاری پالسی پوشش‌های نانو کامپوزیتی مس-کاربید سیلیسم بر روی مورفولوژی، اندازه‌ی دانه، درصد تخلخل، سختی و خواص خوردگی پوشش [دوره 3، شماره 2، 1393، صفحه 27-35]

 • کاربیدهای سمانته تغییرات خواص مکانیکی و مغناطیسی کاربیدهای سمانته با افزایش زمان سینتر [دوره 3، شماره 1، 1393، صفحه 1-8]

 • کامپوزیت تاثیرآماده‌سازی زیرلایه و دانسیته‌ی جریان پیک در آبکاری پالسی پوشش‌های نانو کامپوزیتی مس-کاربید سیلیسم بر روی مورفولوژی، اندازه‌ی دانه، درصد تخلخل، سختی و خواص خوردگی پوشش [دوره 3، شماره 2، 1393، صفحه 27-35]

 • کامپوزیت بررسی اثر پارامترهای زمان و مقدار نمک TiCl4 بر مورفولوژی میکروکره‌های کامپوزیتی نانواکسیدتیتانیوم/کربن سنتز شده به روش سولوترمال [دوره 3، شماره 2، 1393، صفحه 63-70]

 • کامپوزیت ارزیابی خواص فیزیکی و مکانیکی داربست سرامیکی متخلخل کامپوزیتی نانو هیدرکسی آپاتیت/ دی اکسید تیتانیوم برای کاربردهای مهندسی بافت [دوره 3، شماره 3، 1393، صفحه 17-26]

گ

 • گچ‌بری بررسی فنی تزئینات گچبری خانه‌ی شهشهان اصفهان با استفاده از روش‌های دستگاهی SEM-EDS و XRD و شیمی‌تر [دوره 3، شماره 2، 1393، صفحه 37-49]

 • گچ زنده بررسی فنی تزئینات گچبری خانه‌ی شهشهان اصفهان با استفاده از روش‌های دستگاهی SEM-EDS و XRD و شیمی‌تر [دوره 3، شماره 2، 1393، صفحه 37-49]

 • گرافیت ذخیره سازی سوخت هیدروژن در گرافن بارور شده با فلز [دوره 3، شماره 1، 1393، صفحه 55-60]

 • گرافیت بارور شده ذخیره سازی سوخت هیدروژن در گرافن بارور شده با فلز [دوره 3، شماره 1، 1393، صفحه 55-60]

ل

 • لایه غیرهمگن بررسی و مقایسه رفتار نوری لایه های ‌نانوساختار‌ غیر همگن TiO2/Al2O3 و TiO2 [دوره 3، شماره 2، 1393، صفحه 91-99]

 • لایه نازک تاثیر دمای حمام شیمیائی بر تغییرات نانو ساختار لایه نازک CdS تهیه شده به روش نشست شیمیایی در حمام [دوره 3، شماره 2، 1393، صفحه 81-90]

 • لایه نازک بهبود رفتار ترشوندگی سل حاوی تنگستن برای تهیه لایه‌های نازک اکسید تنگستن [دوره 3، شماره 4، 1393، صفحه 63-69]

م

 • محاسبات ترمودینامیکی بر اساس مدل میدما تشکیل فازهای آمورف و نانو بلور از آلیاژسازی مکانیکی مخلوط پودری عنصری با استوکیومتری Ni0.5Ti0.4Nb0.1 و بررسی ترمودینامیکی آنها براساس مدل میدما [دوره 3، شماره 1، 1393، صفحه 9-19]

 • مدل‌سازی ریاضی تاثیر اندازه ذرات اکسید روی بر احیای کربوترمی آن به کمک مطالعات تجربی و تئوری [دوره 3، شماره 4، 1393، صفحه 35-41]

 • مس تاثیرآماده‌سازی زیرلایه و دانسیته‌ی جریان پیک در آبکاری پالسی پوشش‌های نانو کامپوزیتی مس-کاربید سیلیسم بر روی مورفولوژی، اندازه‌ی دانه، درصد تخلخل، سختی و خواص خوردگی پوشش [دوره 3، شماره 2، 1393، صفحه 27-35]

 • مقاومت سطحی مشخصه یابی اتصال Ni/Cu براساس شیوه لایه نشانی الکتروشیمیایی نیکل برای سلول های خورشیدی مولتی کریستال سیلیکونی [دوره 3، شماره 4، 1393، صفحه 1-9]

 • مهندسی بافت ارزیابی خواص فیزیکی و مکانیکی داربست سرامیکی متخلخل کامپوزیتی نانو هیدرکسی آپاتیت/ دی اکسید تیتانیوم برای کاربردهای مهندسی بافت [دوره 3، شماره 3، 1393، صفحه 17-26]

 • مهندسی بافت تهیه داربست‌های الیافی نانوکامپوزیتی پلی‌هیدروکسی‌بوتیرات/ شیشه زیست‌فعال به روش الکتروریسی برای کاربردهای مهندسی بافت استخوان [دوره 3، شماره 4، 1393، صفحه 11-19]

 • مواد نانوساختار تشکیل فازهای آمورف و نانو بلور از آلیاژسازی مکانیکی مخلوط پودری عنصری با استوکیومتری Ni0.5Ti0.4Nb0.1 و بررسی ترمودینامیکی آنها براساس مدل میدما [دوره 3، شماره 1، 1393، صفحه 9-19]

 • میزان سایش بررسی تاثیر نانوذرات اکسیدمس و اکسید تیتانیوم بر ویژگی‌های تریبولوژیکی روغن موتور [دوره 3، شماره 4، 1393، صفحه 71-76]

 • میکروسکوپ الکترونی روبشی ساخت سلول‌های خورشیدی حساس‌شده با رنگ با استفاده از ساختار‌های کروی و نانو‌حفره TiO2 [دوره 3، شماره 3، 1393، صفحه 43-47]

 • میکروکره بررسی اثر پارامترهای زمان و مقدار نمک TiCl4 بر مورفولوژی میکروکره‌های کامپوزیتی نانواکسیدتیتانیوم/کربن سنتز شده به روش سولوترمال [دوره 3، شماره 2، 1393، صفحه 63-70]

ن

 • نانو الیاف سنتز نانو الیاف کامپوزیتی پلی کاپرولاکتام / نانو ذرات هیدروکسی آپاتیت حاوی روی به روش الکتروریسی [دوره 3، شماره 3، 1393، صفحه 59-66]

 • نانوذرات سنتز پروسکایت نانو بلورین Sr0.895Y0.07TiO3±δ به روش سل- ژل [دوره 3، شماره 2، 1393، صفحه 11-18]

 • نانوذرات بررسی تاثیر نانوذرات اکسیدمس و اکسید تیتانیوم بر ویژگی‌های تریبولوژیکی روغن موتور [دوره 3، شماره 4، 1393، صفحه 71-76]

 • نانوذرات شیشه زیست‌فعال تهیه داربست‌های الیافی نانوکامپوزیتی پلی‌هیدروکسی‌بوتیرات/ شیشه زیست‌فعال به روش الکتروریسی برای کاربردهای مهندسی بافت استخوان [دوره 3، شماره 4، 1393، صفحه 11-19]

 • نانوذرات هیدروکسید کلسیم اسیدزدایی آثار چوبی تاریخی با استفاده از نانوذرات هیدروکسید کلسیم سنتز شده به روش شیمیایی [دوره 3، شماره 1، 1393، صفحه 71-79]

 • نانوفوتوکاتالیست ها بررسی و مقایسه رفتار نوری لایه های ‌نانوساختار‌ غیر همگن TiO2/Al2O3 و TiO2 [دوره 3، شماره 2، 1393، صفحه 91-99]

 • نانو کامپوزیت شناسایی فازهای نامطلوب و تخلیص نانوکامپوزیت کاربید بور-کاربیدسیلیسیم تهیه شده به روش سنتز خود احتراقی فعال شده ی مکانیکی [دوره 3، شماره 2، 1393، صفحه 19-25]

 • نانوکامپوزیت بررسی خواص مغناطیسی و الکتریکی نانوکامپوزیت Cu30-Ni70/CNT تولید شده به روش آلیاژسازی مکانیکی [دوره 3، شماره 1، 1393، صفحه 29-36]

 • نانوکامپوزیت بررسی خواص فیزیکی و مکانیکی نانوکامپوزیت‌های زمینه پلی‌استری تقویت‌شده با کاربیدسیلیسیم و فایبرگلاس [دوره 3، شماره 1، 1393، صفحه 61-69]

 • نانوکامپوزیت ایجاد پوشش‌های نانو کامپوزیتی Ni-B4C بر روی مس به روش رسوب‌دهی الکتروشیمیایی و بررسی رفتار خوردگی آن‌ها [دوره 3، شماره 4، 1393، صفحه 53-61]

 • نانولوله‌ی کربنی بررسی خواص مغناطیسی و الکتریکی نانوکامپوزیت Cu30-Ni70/CNT تولید شده به روش آلیاژسازی مکانیکی [دوره 3، شماره 1، 1393، صفحه 29-36]

 • نشست شمیایی در حمام (CBD) تاثیر دمای حمام شیمیائی بر تغییرات نانو ساختار لایه نازک CdS تهیه شده به روش نشست شیمیایی در حمام [دوره 3، شماره 2، 1393، صفحه 81-90]

 • نورد تجمعی جوشکاری همزن اصطکاکی فوم‌های آلومینیم تجاری خالص تولید شده به روش نورد تجمعی [دوره 3، شماره 3، 1393، صفحه 35-42]

 • نیروی پسماندزدای مغناطیسی تغییرات خواص مکانیکی و مغناطیسی کاربیدهای سمانته با افزایش زمان سینتر [دوره 3، شماره 1، 1393، صفحه 1-8]

 • نیکل بررسی خواص مغناطیسی و الکتریکی نانوکامپوزیت Cu30-Ni70/CNT تولید شده به روش آلیاژسازی مکانیکی [دوره 3، شماره 1، 1393، صفحه 29-36]

 • نیکل ایجاد پوشش‌های نانو کامپوزیتی Ni-B4C بر روی مس به روش رسوب‌دهی الکتروشیمیایی و بررسی رفتار خوردگی آن‌ها [دوره 3، شماره 4، 1393، صفحه 53-61]

 • نیکل دو ظرفیتی حذف فلزات سنگین سرب و نیکل دو ظرفیتی به کمک ساختارهیدروکسی آپاتیتی تهیه شده به روش اسید و باز از محلول‌های آبی [دوره 3، شماره 2، 1393، صفحه 71-79]

ه

 • هیدروکسی آپاتیت ارزیابی خواص فیزیکی و مکانیکی داربست سرامیکی متخلخل کامپوزیتی نانو هیدرکسی آپاتیت/ دی اکسید تیتانیوم برای کاربردهای مهندسی بافت [دوره 3، شماره 3، 1393، صفحه 17-26]

 • هیدروکسی آپاتیت سنتز نانو الیاف کامپوزیتی پلی کاپرولاکتام / نانو ذرات هیدروکسی آپاتیت حاوی روی به روش الکتروریسی [دوره 3، شماره 3، 1393، صفحه 59-66]