آ

 • آپاتیت تهیه، مشخصه یابی و ارزیابی زیست‌فعالی نانو پودر شیشه زیست‌فعال با سه ترکیب مختلف [-1، 3-مرداد89، 1389، صفحه 275-283]

 • آخال نایوبیم حذف آخال های غنی از نایوبیم در آلیاژی جدید بر پایه ترکیب بین‌فلزی آلومیناید تیتانیم [-1، 2-اردیبهشت89، 1389، صفحه 97-106]

 • آگلومراسیون سنتز نانوذرات ZnS به روش هیدروترمال: بررسی اثر زمان سنتز بر روی مورفولوژی ذرات [-1، 3-مرداد89، 1389، صفحه 267-273]

 • آلومینا ساختار نوارهای انرژی در بلور آلفا آلومینا با استفاده از اصول اولیه [-1، 2-اردیبهشت89، 1389، صفحه 145-150]

 • آلومینا ساخت قطعات آلومینایی به روش قالبگیری تزریقی [-1، 4-آبان89، 1389، صفحه 349-356]

 • آلومیناید تیتانیم حذف آخال های غنی از نایوبیم در آلیاژی جدید بر پایه ترکیب بین‌فلزی آلومیناید تیتانیم [-1، 2-اردیبهشت89، 1389، صفحه 97-106]

 • آلیاژ آلومینیم A360 بررسی اثر دمای قالب و عملیات گرمایش مجدد بر ریزساختار آلیاژ آلومینیم A360 در فرآیند شکل‌دهی نیمه‌جامد [-1، 4-آبان89، 1389، صفحه 341-347]

ا

 • استحکام بالا بررسی پارامترهای مؤثر بر خواص دیرگدازهای ریختنی شاموتی کم سیمان استحکام بالا دارای سیستم نصب ویبره‌ای [-1، 3-مرداد89، 1389، صفحه 225-231]

 • اعداد رینولدز کوچک برهم‌کنش هیدرودینامیکی دو شناگر ریز مقیاس [-1، 2-اردیبهشت89، 1389، صفحه 139-143]

 • افزودنی فعال کننده سطحی بررسی تاثیر مواد افزودنی فعال کننده سطحی بر مقاومت در برابر اکسیداسیون و خوردگی سرباره دیرگدازهای ریختنی خودجاری جوی کوره بلند [-1، 2-اردیبهشت89، 1389، صفحه 151-159]

 • اکسایتون تأثیر لایه­ نازک PEDOT:PSS روی زیر لایه ITO، بر خواص سلول خورشیدی آلی دو لایه­ای شامل فولرن و فتالوسیانین مس [-1، 2-اردیبهشت89، 1389، صفحه 117-122]

 • امواج التراسونیک تاثیر دمای سنتز بر نانو ذرات دی اکسید تیتانیم تهیه شده به روش سونوشیمیایی [-1، 2-اردیبهشت89، 1389، صفحه 167-173]

 • انتقال جرم و حرارت شبیه سازی سیستم‌های جاذب جامد با چرخ رطوبت زدایی دوار برای خشک کردن [-1، 3-مرداد89، 1389، صفحه 201-214]

ب

 • بافت استخوانی ساخت شیشه بیو اکتیو 45S5 متخلخل به روش تولید گاز در دمای بالا [-1، 4-آبان89، 1389، صفحه 319-330]

 • بخار آب شبیه سازی عددی تهویه و سرمایش ساختمان با استفاده از ترکیب بادگیر و دودکش خورشیدی (دیدگاه دیفرانسیلی و دو بعدی) [-1، 4-آبان89، 1389، صفحه 301-308]

 • برهمکنش هیدرودینامیکی برهم‌کنش هیدرودینامیکی دو شناگر ریز مقیاس [-1، 2-اردیبهشت89، 1389، صفحه 139-143]

 • بین سطح مطالعه نقش بین سطوح و بین فاز در مینی کامپوزیت SiCf/SiCتوسط روش Indentation کلاسیک و Push-Out [-1، 3-مرداد89، 1389، صفحه 185-192]

 • بین فاز مطالعه نقش بین سطوح و بین فاز در مینی کامپوزیت SiCf/SiCتوسط روش Indentation کلاسیک و Push-Out [-1، 3-مرداد89، 1389، صفحه 185-192]

 • بیو سرامیک تأثیر غلظت اجزاء الکترولیت بر پوشش رسوب الکتریکی- حرارتی نانو ساختار بیوسرامیک هیدروکسی آپاتیت بر روی تیتانیم [-1، 4-آبان89، 1389، صفحه 285-292]

پ

 • پراش پرتو ایکس تعیین روش بهینه برای استخراج سیلیکای فعال از پوسته برنج به عنوان یک پسماند کشاورزی [-1، 4-آبان89، 1389، صفحه 357-363]

 • پوسته برنج تعیین روش بهینه برای استخراج سیلیکای فعال از پوسته برنج به عنوان یک پسماند کشاورزی [-1، 4-آبان89، 1389، صفحه 357-363]

 • پوشش تأثیر غلظت اجزاء الکترولیت بر پوشش رسوب الکتریکی- حرارتی نانو ساختار بیوسرامیک هیدروکسی آپاتیت بر روی تیتانیم [-1، 4-آبان89، 1389، صفحه 285-292]

 • پیزوسرامیک سنتز پودر و زینتر سرامیک پیزوالکتریک عاری از سرب نایوبات پتاسیم- سدیم [-1، 2-اردیبهشت89، 1389، صفحه 175-184]

ت

 • تانسور اوسین برهم‌کنش هیدرودینامیکی دو شناگر ریز مقیاس [-1، 2-اردیبهشت89، 1389، صفحه 139-143]

 • تبخیر آلومینیم حذف آخال های غنی از نایوبیم در آلیاژی جدید بر پایه ترکیب بین‌فلزی آلومیناید تیتانیم [-1، 2-اردیبهشت89، 1389، صفحه 97-106]

 • تخلخل ساخت شیشه بیو اکتیو 45S5 متخلخل به روش تولید گاز در دمای بالا [-1، 4-آبان89، 1389، صفحه 319-330]

 • تهویه شبیه سازی عددی تهویه و سرمایش ساختمان با استفاده از ترکیب بادگیر و دودکش خورشیدی (دیدگاه دیفرانسیلی و دو بعدی) [-1، 4-آبان89، 1389، صفحه 301-308]

 • تیتانات نئودیم تهیه تیتانات نئودیم نانوساختار با روش شیمیائی و مطالعه خواص آن [-1، 2-اردیبهشت89، 1389، صفحه 107-115]

 • تیتانیم تأثیر غلظت اجزاء الکترولیت بر پوشش رسوب الکتریکی- حرارتی نانو ساختار بیوسرامیک هیدروکسی آپاتیت بر روی تیتانیم [-1، 4-آبان89، 1389، صفحه 285-292]

ج

 • جابجایی آزاد تأثیر اعمال میدان مغناطیسی ثابت بر جابجائی آزاد گذرا در یک محفظة مربعی و بررسی خطوط گرما [-1، 3-مرداد89، 1389، صفحه 233-248]

 • جابجایی آزاد مطالعة عددی تأثیر اعمال میدان مغناطیسی و زاویه آن بر جابجائی آزاد در یک محفظة مربعی کج شده با دیواره‌های جانبی دما ثابت [-1، 3-مرداد89، 1389، صفحه 249-265]

 • جاذب دسیکنت شبیه سازی سیستم‌های جاذب جامد با چرخ رطوبت زدایی دوار برای خشک کردن [-1، 3-مرداد89، 1389، صفحه 201-214]

 • جرم ریختنی خیلی کم سیمان ساخت و بررسی خواص جرم‌های ریختنی خیلی کم سیمان کوردیریت- مولایتی [-1، 4-آبان89، 1389، صفحه 309-317]

 • جریان باد شبیه سازی عددی تهویه و سرمایش ساختمان با استفاده از ترکیب بادگیر و دودکش خورشیدی (دیدگاه دیفرانسیلی و دو بعدی) [-1، 4-آبان89، 1389، صفحه 301-308]

چ

 • چرخ رطوبت زدایی شبیه سازی سیستم‌های جاذب جامد با چرخ رطوبت زدایی دوار برای خشک کردن [-1، 3-مرداد89، 1389، صفحه 201-214]

ح

 • حباب سازی تاثیر دمای سنتز بر نانو ذرات دی اکسید تیتانیم تهیه شده به روش سونوشیمیایی [-1، 2-اردیبهشت89، 1389، صفحه 167-173]

خ

 • خاکستر پوستۀ برنج اثر زمان کریستالیزاسیون بر سنتز نانو زئولیت سودالایت از خاکستر پوستۀ برنج [-1، 2-اردیبهشت89، 1389، صفحه 161-166]

 • خطوط گرما تأثیر اعمال میدان مغناطیسی ثابت بر جابجائی آزاد گذرا در یک محفظة مربعی و بررسی خطوط گرما [-1، 3-مرداد89، 1389، صفحه 233-248]

 • خواص متالورژیکی تهیه تیتانات نئودیم نانوساختار با روش شیمیائی و مطالعه خواص آن [-1، 2-اردیبهشت89، 1389، صفحه 107-115]

 • خودجاری بررسی تاثیر مواد افزودنی فعال کننده سطحی بر مقاومت در برابر اکسیداسیون و خوردگی سرباره دیرگدازهای ریختنی خودجاری جوی کوره بلند [-1، 2-اردیبهشت89، 1389، صفحه 151-159]

 • خوردگی بررسی خوردگی دیرگدازهای ذوبی آلومینا - زیرکونیا - سیلیس(AZS) توسط مذاب شیشه سربی [-1، 3-مرداد89، 1389، صفحه 215-224]

د

 • دریچه دی الکتریک ساختار نوارهای انرژی در بلور آلفا آلومینا با استفاده از اصول اولیه [-1، 2-اردیبهشت89، 1389، صفحه 145-150]

 • دی اتیلن گلیکول تأثیر شرایط سنتز در روش همرسوبی بر روی مکانیزم تشکیل ذرات نانوکریستالی هگزافریت باریم [-1، 4-آبان89، 1389، صفحه 293-300]

 • دی اکسید تیتانیم تاثیر دمای سنتز بر نانو ذرات دی اکسید تیتانیم تهیه شده به روش سونوشیمیایی [-1، 2-اردیبهشت89، 1389، صفحه 167-173]

 • دیرگداز ریختنی بررسی تاثیر مواد افزودنی فعال کننده سطحی بر مقاومت در برابر اکسیداسیون و خوردگی سرباره دیرگدازهای ریختنی خودجاری جوی کوره بلند [-1، 2-اردیبهشت89، 1389، صفحه 151-159]

 • دیرگداز ریختنی بررسی پارامترهای مؤثر بر خواص دیرگدازهای ریختنی شاموتی کم سیمان استحکام بالا دارای سیستم نصب ویبره‌ای [-1، 3-مرداد89، 1389، صفحه 225-231]

 • دیرگدازهای ذوبی بررسی خوردگی دیرگدازهای ذوبی آلومینا - زیرکونیا - سیلیس(AZS) توسط مذاب شیشه سربی [-1، 3-مرداد89، 1389، صفحه 215-224]

ر

 • رئولوژی ساخت قطعات آلومینایی به روش قالبگیری تزریقی [-1، 4-آبان89، 1389، صفحه 349-356]

 • رسوب الکتریکی تأثیر غلظت اجزاء الکترولیت بر پوشش رسوب الکتریکی- حرارتی نانو ساختار بیوسرامیک هیدروکسی آپاتیت بر روی تیتانیم [-1، 4-آبان89، 1389، صفحه 285-292]

ز

 • زئولیت اثر زمان کریستالیزاسیون بر سنتز نانو زئولیت سودالایت از خاکستر پوستۀ برنج [-1، 2-اردیبهشت89، 1389، صفحه 161-166]

ژ

 • ژل تهیه تیتانات نئودیم نانوساختار با روش شیمیائی و مطالعه خواص آن [-1، 2-اردیبهشت89، 1389، صفحه 107-115]

 • ژل تهیه، مشخصه یابی و ارزیابی زیست‌فعالی نانو پودر شیشه زیست‌فعال با سه ترکیب مختلف [-1، 3-مرداد89، 1389، صفحه 275-283]

س

 • ساختار الکترونی ساختار نوارهای انرژی در بلور آلفا آلومینا با استفاده از اصول اولیه [-1، 2-اردیبهشت89، 1389، صفحه 145-150]

 • سدیم سنتز پودر و زینتر سرامیک پیزوالکتریک عاری از سرب نایوبات پتاسیم- سدیم [-1، 2-اردیبهشت89، 1389، صفحه 175-184]

 • سرمایش طبیعی شبیه سازی عددی تهویه و سرمایش ساختمان با استفاده از ترکیب بادگیر و دودکش خورشیدی (دیدگاه دیفرانسیلی و دو بعدی) [-1، 4-آبان89، 1389، صفحه 301-308]

 • سطح شیب‌دار خنک شونده بررسی اثر دمای قالب و عملیات گرمایش مجدد بر ریزساختار آلیاژ آلومینیم A360 در فرآیند شکل‌دهی نیمه‌جامد [-1، 4-آبان89، 1389، صفحه 341-347]

 • سل تهیه تیتانات نئودیم نانوساختار با روش شیمیائی و مطالعه خواص آن [-1، 2-اردیبهشت89، 1389، صفحه 107-115]

 • سل تهیه، مشخصه یابی و ارزیابی زیست‌فعالی نانو پودر شیشه زیست‌فعال با سه ترکیب مختلف [-1، 3-مرداد89، 1389، صفحه 275-283]

 • سلول خورشیدی آلی تأثیر لایه­ نازک PEDOT:PSS روی زیر لایه ITO، بر خواص سلول خورشیدی آلی دو لایه­ای شامل فولرن و فتالوسیانین مس [-1، 2-اردیبهشت89، 1389، صفحه 117-122]

 • سنتز اثر زمان کریستالیزاسیون بر سنتز نانو زئولیت سودالایت از خاکستر پوستۀ برنج [-1، 2-اردیبهشت89، 1389، صفحه 161-166]

 • سنتز پودر سنتز پودر و زینتر سرامیک پیزوالکتریک عاری از سرب نایوبات پتاسیم- سدیم [-1، 2-اردیبهشت89، 1389، صفحه 175-184]

 • سولفید روی سنتز نانوذرات ZnS به روش هیدروترمال: بررسی اثر زمان سنتز بر روی مورفولوژی ذرات [-1، 3-مرداد89، 1389، صفحه 267-273]

 • سونوشیمیایی تاثیر دمای سنتز بر نانو ذرات دی اکسید تیتانیم تهیه شده به روش سونوشیمیایی [-1، 2-اردیبهشت89، 1389، صفحه 167-173]

 • سیستم جذبی جامد شبیه سازی سیستم‌های جاذب جامد با چرخ رطوبت زدایی دوار برای خشک کردن [-1، 3-مرداد89، 1389، صفحه 201-214]

 • سیلیکا تعیین روش بهینه برای استخراج سیلیکای فعال از پوسته برنج به عنوان یک پسماند کشاورزی [-1، 4-آبان89، 1389، صفحه 357-363]

 • سیمان نسوز ساخت و بررسی خواص جرم‌های ریختنی خیلی کم سیمان کوردیریت- مولایتی [-1، 4-آبان89، 1389، صفحه 309-317]

ش

 • شاموت بررسی پارامترهای مؤثر بر خواص دیرگدازهای ریختنی شاموتی کم سیمان استحکام بالا دارای سیستم نصب ویبره‌ای [-1، 3-مرداد89، 1389، صفحه 225-231]

 • شکل‌دهی نیمه‌جامد بررسی اثر دمای قالب و عملیات گرمایش مجدد بر ریزساختار آلیاژ آلومینیم A360 در فرآیند شکل‌دهی نیمه‌جامد [-1، 4-آبان89، 1389، صفحه 341-347]

 • شناوری شبیه سازی عددی تهویه و سرمایش ساختمان با استفاده از ترکیب بادگیر و دودکش خورشیدی (دیدگاه دیفرانسیلی و دو بعدی) [-1، 4-آبان89، 1389، صفحه 301-308]

 • شیشه 45S5 ساخت شیشه بیو اکتیو 45S5 متخلخل به روش تولید گاز در دمای بالا [-1، 4-آبان89، 1389، صفحه 319-330]

 • شیشه سربی بررسی خوردگی دیرگدازهای ذوبی آلومینا - زیرکونیا - سیلیس(AZS) توسط مذاب شیشه سربی [-1، 3-مرداد89، 1389، صفحه 215-224]

 • شیشه متخلخل ساخت شیشه بیو اکتیو 45S5 متخلخل به روش تولید گاز در دمای بالا [-1، 4-آبان89، 1389، صفحه 319-330]

ع

 • عدد ناسلت تأثیر اعمال میدان مغناطیسی ثابت بر جابجائی آزاد گذرا در یک محفظة مربعی و بررسی خطوط گرما [-1، 3-مرداد89، 1389، صفحه 233-248]

 • عدد ناسلت مطالعة عددی تأثیر اعمال میدان مغناطیسی و زاویه آن بر جابجائی آزاد در یک محفظة مربعی کج شده با دیواره‌های جانبی دما ثابت [-1، 3-مرداد89، 1389، صفحه 249-265]

 • عدد هارتمن تأثیر اعمال میدان مغناطیسی ثابت بر جابجائی آزاد گذرا در یک محفظة مربعی و بررسی خطوط گرما [-1، 3-مرداد89، 1389، صفحه 233-248]

ف

 • فازهای یوتکتیکی بررسی اثر دمای قالب و عملیات گرمایش مجدد بر ریزساختار آلیاژ آلومینیم A360 در فرآیند شکل‌دهی نیمه‌جامد [-1، 4-آبان89، 1389، صفحه 341-347]

 • فتالوسیانین روی تأثیر لایه­ نازک PEDOT:PSS روی زیر لایه ITO، بر خواص سلول خورشیدی آلی دو لایه­ای شامل فولرن و فتالوسیانین مس [-1، 2-اردیبهشت89، 1389، صفحه 117-122]

 • فرآیند زینتر سنتز پودر و زینتر سرامیک پیزوالکتریک عاری از سرب نایوبات پتاسیم- سدیم [-1، 2-اردیبهشت89، 1389، صفحه 175-184]

 • فروبردن مطالعه نقش بین سطوح و بین فاز در مینی کامپوزیت SiCf/SiCتوسط روش Indentation کلاسیک و Push-Out [-1، 3-مرداد89، 1389، صفحه 185-192]

 • فشردن به درون و فشردن به بیرون مطالعه نقش بین سطوح و بین فاز در مینی کامپوزیت SiCf/SiCتوسط روش Indentation کلاسیک و Push-Out [-1، 3-مرداد89، 1389، صفحه 185-192]

 • فلورسانس پرتو ایکس تعیین روش بهینه برای استخراج سیلیکای فعال از پوسته برنج به عنوان یک پسماند کشاورزی [-1، 4-آبان89، 1389، صفحه 357-363]

 • فولرن تأثیر لایه­ نازک PEDOT:PSS روی زیر لایه ITO، بر خواص سلول خورشیدی آلی دو لایه­ای شامل فولرن و فتالوسیانین مس [-1، 2-اردیبهشت89، 1389، صفحه 117-122]

ق

 • قالبگیری تزریقی ساخت قطعات آلومینایی به روش قالبگیری تزریقی [-1، 4-آبان89، 1389، صفحه 349-356]

ک

 • کامپوزیت زمینه سرامیک مطالعه نقش بین سطوح و بین فاز در مینی کامپوزیت SiCf/SiCتوسط روش Indentation کلاسیک و Push-Out [-1، 3-مرداد89، 1389، صفحه 185-192]

 • کم سیمان بررسی پارامترهای مؤثر بر خواص دیرگدازهای ریختنی شاموتی کم سیمان استحکام بالا دارای سیستم نصب ویبره‌ای [-1، 3-مرداد89، 1389، صفحه 225-231]

 • کوردیریت ساخت و بررسی خواص جرم‌های ریختنی خیلی کم سیمان کوردیریت- مولایتی [-1، 4-آبان89، 1389، صفحه 309-317]

م

 • محفظه کج شده مطالعة عددی تأثیر اعمال میدان مغناطیسی و زاویه آن بر جابجائی آزاد در یک محفظة مربعی کج شده با دیواره‌های جانبی دما ثابت [-1، 3-مرداد89، 1389، صفحه 249-265]

 • مهندسی بافت تهیه، مشخصه یابی و ارزیابی زیست‌فعالی نانو پودر شیشه زیست‌فعال با سه ترکیب مختلف [-1، 3-مرداد89، 1389، صفحه 275-283]

 • موجودات زیست شناختی ریزمقیاس برهم‌کنش هیدرودینامیکی دو شناگر ریز مقیاس [-1، 2-اردیبهشت89، 1389، صفحه 139-143]

 • مولایت ساخت و بررسی خواص جرم‌های ریختنی خیلی کم سیمان کوردیریت- مولایتی [-1، 4-آبان89، 1389، صفحه 309-317]

 • میدان مغناطیسی مطالعة عددی تأثیر اعمال میدان مغناطیسی و زاویه آن بر جابجائی آزاد در یک محفظة مربعی کج شده با دیواره‌های جانبی دما ثابت [-1، 3-مرداد89، 1389، صفحه 249-265]

ن

 • نانو پودر شیشه زیست‌فعال تهیه، مشخصه یابی و ارزیابی زیست‌فعالی نانو پودر شیشه زیست‌فعال با سه ترکیب مختلف [-1، 3-مرداد89، 1389، صفحه 275-283]

 • نانو ذرات تاثیر دمای سنتز بر نانو ذرات دی اکسید تیتانیم تهیه شده به روش سونوشیمیایی [-1، 2-اردیبهشت89، 1389، صفحه 167-173]

 • نانوذرات سولفیدی سنتز نانوذرات ZnS به روش هیدروترمال: بررسی اثر زمان سنتز بر روی مورفولوژی ذرات [-1، 3-مرداد89، 1389، صفحه 267-273]

 • نانوساختار تهیه تیتانات نئودیم نانوساختار با روش شیمیائی و مطالعه خواص آن [-1، 2-اردیبهشت89، 1389، صفحه 107-115]

 • نانوسودالایت اثر زمان کریستالیزاسیون بر سنتز نانو زئولیت سودالایت از خاکستر پوستۀ برنج [-1، 2-اردیبهشت89، 1389، صفحه 161-166]

 • نانوکریستال تأثیر شرایط سنتز در روش همرسوبی بر روی مکانیزم تشکیل ذرات نانوکریستالی هگزافریت باریم [-1، 4-آبان89، 1389، صفحه 293-300]

 • نایوبات پتاسیم سنتز پودر و زینتر سرامیک پیزوالکتریک عاری از سرب نایوبات پتاسیم- سدیم [-1، 2-اردیبهشت89، 1389، صفحه 175-184]

 • نصب ویبره‌ای بررسی پارامترهای مؤثر بر خواص دیرگدازهای ریختنی شاموتی کم سیمان استحکام بالا دارای سیستم نصب ویبره‌ای [-1، 3-مرداد89، 1389، صفحه 225-231]

 • نظریة تابعی چگالی ساختار نوارهای انرژی در بلور آلفا آلومینا با استفاده از اصول اولیه [-1، 2-اردیبهشت89، 1389، صفحه 145-150]

 • نظریه تابعی چگالی خواص اپتیکی بلور PbTiO3 در فاز مکعبی [-1، 3-مرداد89، 1389، صفحه 193-199]

 • نوارهای انرژی ساختار نوارهای انرژی در بلور آلفا آلومینا با استفاده از اصول اولیه [-1، 2-اردیبهشت89، 1389، صفحه 145-150]

 • نیروی لورنتز تأثیر اعمال میدان مغناطیسی ثابت بر جابجائی آزاد گذرا در یک محفظة مربعی و بررسی خطوط گرما [-1، 3-مرداد89، 1389، صفحه 233-248]

ه

 • هگزافریت باریم تأثیر شرایط سنتز در روش همرسوبی بر روی مکانیزم تشکیل ذرات نانوکریستالی هگزافریت باریم [-1، 4-آبان89، 1389، صفحه 293-300]

 • هم رسوبی تأثیر شرایط سنتز در روش همرسوبی بر روی مکانیزم تشکیل ذرات نانوکریستالی هگزافریت باریم [-1، 4-آبان89، 1389، صفحه 293-300]

 • هیدروترمال سنتز نانوذرات ZnS به روش هیدروترمال: بررسی اثر زمان سنتز بر روی مورفولوژی ذرات [-1، 3-مرداد89، 1389، صفحه 267-273]

 • هیدرودینامیک مغناطیسی تأثیر اعمال میدان مغناطیسی ثابت بر جابجائی آزاد گذرا در یک محفظة مربعی و بررسی خطوط گرما [-1، 3-مرداد89، 1389، صفحه 233-248]

 • هیدروکسی آپاتیت تأثیر غلظت اجزاء الکترولیت بر پوشش رسوب الکتریکی- حرارتی نانو ساختار بیوسرامیک هیدروکسی آپاتیت بر روی تیتانیم [-1، 4-آبان89، 1389، صفحه 285-292]