آ

 • آزمایش DSC استحاله های مارتنزیتی چند مرحله ای در تک کریستال آلیاژ Ni51Ti49 با استفاده از آزمایش های DSC [-2، *3، 1388، صفحه 281-289]

 • آزمایشات کشش تأثیر عملیات پیرسازی بر رفتار کششی و سوپرالاستیسیته آلیاژ غنی از نیکل NiTi با 9/50 درصد اتمی نیکل [-2، *3، 1388، صفحه 231-240]

 • آسیاب پرانرژی بررسی خواص مکانیکی و ریزساختار قطعات کاربید تنگستن-10درصد وزنی کبالت حاوی ممانعت کننده رشد دانه کاربید تانتالیم [-2، *4، 1388، صفحه 391-399]

 • آسیاب سیاره‌ای پرانرژی سنتز پودر نانوکامپوزیتی پایه فلزی مس– آلومینا از پودرهای اکسید مس و آلومینیوم بااستفاده از آسیاب سیاره ای پرانرژی [-2، *4، 1388، صفحه 401-410]

 • آسیاب مکانیکی سنتز پودر نانوکامپوزیتی پایه فلزی مس– آلومینا از پودرهای اکسید مس و آلومینیوم بااستفاده از آسیاب سیاره ای پرانرژی [-2، *4، 1388، صفحه 401-410]

 • آلومینا خواص فیزیکی کامپوزیت آلومیناید تیتانیم-آلومینا [-2، *3، 1388، صفحه 316-313]

 • آلومیناید تیتانیم خواص فیزیکی کامپوزیت آلومیناید تیتانیم-آلومینا [-2، *3، 1388، صفحه 316-313]

 • آلیاژ حافظه دار تأثیر میزان تیتانیم بر خواص حافظه داری آلیاژ نیکل-تیتانیوم تربیت شده تحت چرخه های ترمومکانیکی [-2، *4، 1388، صفحه 335-340]

 • آلیاژهای حافظه دار نیکل استحاله های مارتنزیتی چند مرحله ای در تک کریستال آلیاژ Ni51Ti49 با استفاده از آزمایش های DSC [-2، *3، 1388، صفحه 281-289]

 • آند تأثیر پارامترهای عملیات حرارتی بر میزان پایداری پوشش اکسیدهای مخلوط برروی تیتانیم در محیط کلر-قلیا [-2، *3، 1388، صفحه 263-271]

 • آندایزینگ آندایزینگ تیتانیم در الکترولیت های اسیدی و بررسی مقاومت به خوردگی آن در محلول فیزیولوژیک PBS [-2، 1-بهمن 88، 1388، صفحه 11-20]

ا

 • اجاق شیمیایی بررسی تأثیر فعال سازی مکانیکی بر اندازة کریستالیت ها و ریزساختار نانوکامپوزیت های MoSi2-SiC تهیه شده به روش SHS [-2، *3، 1388، صفحه 273-280]

 • اسپینل ساخت و بررسی خواص کامپوزیت آلومینا-منیزیا-کاربید سیلیکون به کمک امواج مایکروویو و مقایسه با پخت در کوره الکتریکی [-2، *3، 1388، صفحه 219-230]

 • استحاله های مارتنزیتی چند مرحله ای استحاله های مارتنزیتی چند مرحله ای در تک کریستال آلیاژ Ni51Ti49 با استفاده از آزمایش های DSC [-2، *3، 1388، صفحه 281-289]

 • اشعة ایکس استفاده از ذرات نانو رس در بهبود خواص کاربردی کامپوزیت چوب-پلاستیک [-2، *4، 1388، صفحه 369-377]

 • اکسید روی سنتز نانومیله های تک کریستال اکسید روی به روش هیدروترمال [-2، 1-بهمن 88، 1388، صفحه 51-56]

 • الگو سنتز و مشخصه‌یابی هیدروکسی‌آپاتیت با مورفولوژی گل قاصدکی بااستفاده از مایسل‌ها تحت شرایط هیدروترمال [-2، *3، 1388، صفحه 255-262]

 • امواج مایکروویو ساخت و بررسی خواص کامپوزیت آلومینا-منیزیا-کاربید سیلیکون به کمک امواج مایکروویو و مقایسه با پخت در کوره الکتریکی [-2، *3، 1388، صفحه 219-230]

 • انبساط خطی پایدار تأثیر فرمولاسیون و دمای زینتر بر تغییر طول پایدار دیرگدازهای آلومینا-منیزیا-گرافیت بااستفاده از طراحی آزمایش Box-Behnken [-2، *4، 1388، صفحه 355-368]

ب

 • بازیابی کارکنان توسعة مدیریت دانش با به کارگیری فرآیند مدیریت منابع انسانی [-2، 1-بهمن 88، 1388، صفحه 1-10]

 • بازیافت انرژی تأثیر نسبت پرشدن بر عملکرد و ضریب انتقال حرارت در تبخیرکننده و چگالنده ترموسیفون (لوله گرمایی بدون فتیله) [-2، 1-بهمن 88، 1388، صفحه 40-50]

 • برنج Ms90 تأثیر فاصله توقف در شکل و ریزساختار فصل مشترک جوشکاری انفجاری اتصال سه گانة ورق های برنج Ms90/ فولاد St14/ برنج Ms90 [-2، 1-بهمن 88، 1388، صفحه 83-92]

پ

 • پایداری الکتروشیمیایی تأثیر پارامترهای عملیات حرارتی بر میزان پایداری پوشش اکسیدهای مخلوط برروی تیتانیم در محیط کلر-قلیا [-2، *3، 1388، صفحه 263-271]

 • پردازنده سیگنال دیجیتال بهبود کار‌ایی پردازنده سیگنال دستگاه حلزون شنوایی مصنوعی و ارائه روشی برای ارزیابی عملکرد آن [-2، *4، 1388، صفحه 323-334]

 • پلاستیک استفاده از ذرات نانو رس در بهبود خواص کاربردی کامپوزیت چوب-پلاستیک [-2، *4، 1388، صفحه 369-377]

 • پوشش اکسیدی مختلط تأثیر پارامترهای عملیات حرارتی بر میزان پایداری پوشش اکسیدهای مخلوط برروی تیتانیم در محیط کلر-قلیا [-2، *3، 1388، صفحه 263-271]

 • پیری تحت نیرو اثر پیری تحت نیرو بر سیم های ارتودنسی برای تغییر کاربری آنها به تقویت کننده های کامپوزیت فلز/ پلیمر هوشمند [-2، 1-بهمن 88، 1388، صفحه 28-39]

ت

 • تراکم اولیه سنتز فاز مولایت و اثر تراکم اولیه بر خواص فیزیکی آن با روش گرمادهی به کمک ماکروویو [-2، 1-بهمن 88، 1388، صفحه 67-71]

 • تربیت کردن تأثیر میزان تیتانیم بر خواص حافظه داری آلیاژ نیکل-تیتانیوم تربیت شده تحت چرخه های ترمومکانیکی [-2، *4، 1388، صفحه 335-340]

 • ترموسیفون تأثیر نسبت پرشدن بر عملکرد و ضریب انتقال حرارت در تبخیرکننده و چگالنده ترموسیفون (لوله گرمایی بدون فتیله) [-2، 1-بهمن 88، 1388، صفحه 40-50]

 • تصویر پیکسونی یک روش مؤثر برای قطعه بندی تصاویر بااستفاده از ساختار پیکسونی و به کارگیری مفهوم میدان تصادفی مارکوف [-2، *3، 1388، صفحه 241-253]

 • تک کریستال NiTi استحاله های مارتنزیتی چند مرحله ای در تک کریستال آلیاژ Ni51Ti49 با استفاده از آزمایش های DSC [-2، *3، 1388، صفحه 281-289]

 • تنش پلاتو تأثیر عملیات پیرسازی بر رفتار کششی و سوپرالاستیسیته آلیاژ غنی از نیکل NiTi با 9/50 درصد اتمی نیکل [-2، *3، 1388، صفحه 231-240]

 • توزیع گیبس یک روش مؤثر برای قطعه بندی تصاویر بااستفاده از ساختار پیکسونی و به کارگیری مفهوم میدان تصادفی مارکوف [-2، *3، 1388، صفحه 241-253]

 • تیتانیم استحاله های مارتنزیتی چند مرحله ای در تک کریستال آلیاژ Ni51Ti49 با استفاده از آزمایش های DSC [-2، *3، 1388، صفحه 281-289]

 • تیتانیم آندایزینگ تیتانیم در الکترولیت های اسیدی و بررسی مقاومت به خوردگی آن در محلول فیزیولوژیک PBS [-2، 1-بهمن 88، 1388، صفحه 11-20]

 • تیتانیوم تأثیر میزان تیتانیم بر خواص حافظه داری آلیاژ نیکل-تیتانیوم تربیت شده تحت چرخه های ترمومکانیکی [-2، *4، 1388، صفحه 335-340]

ث

 • ثابت شبکه محاسبه پارامترهای ساختاری دی‏ اکسید قلع در فاز CaCl2 [-2، 1-بهمن 88، 1388، صفحه 57-65]

ج

 • جذب تأثیر اندازه و ساختار حفرة نانوزئولیت در جذب و نگهداری هیدروژن [-2، *4، 1388، صفحه 347-354]

 • جوشکاری انفجاری تأثیر فاصله توقف در شکل و ریزساختار فصل مشترک جوشکاری انفجاری اتصال سه گانة ورق های برنج Ms90/ فولاد St14/ برنج Ms90 [-2، 1-بهمن 88، 1388، صفحه 83-92]

چ

 • چگالی ابر الکترونی تعیین خواص ساختاری و چگالی ابر الکترونی ترکیب LaCrO3 در فاز اورتورومبیک با استفاده از نظریه تابعی چگالی [-2، *4، 1388، صفحه 341-345]

ح

 • حافظه داری دو طرفه اثر پیری تحت نیرو بر سیم های ارتودنسی برای تغییر کاربری آنها به تقویت کننده های کامپوزیت فلز/ پلیمر هوشمند [-2، 1-بهمن 88، 1388، صفحه 28-39]

 • حجم محدود تحلیل عددی تأثیر استفاده از صفحات منحرف کننده کوتاه در پایین دست سیلندر استوانه ای [-2، *3، 1388، صفحه 291-310]

 • حلزون شنوایی مصنوعی بهبود کار‌ایی پردازنده سیگنال دستگاه حلزون شنوایی مصنوعی و ارائه روشی برای ارزیابی عملکرد آن [-2، *4، 1388، صفحه 323-334]

خ

 • خواص حافظه داری تأثیر میزان تیتانیم بر خواص حافظه داری آلیاژ نیکل-تیتانیوم تربیت شده تحت چرخه های ترمومکانیکی [-2، *4، 1388، صفحه 335-340]

 • خواص فیزیکی سنتز فاز مولایت و اثر تراکم اولیه بر خواص فیزیکی آن با روش گرمادهی به کمک ماکروویو [-2، 1-بهمن 88، 1388، صفحه 67-71]

 • خواص کاربردی استفاده از ذرات نانو رس در بهبود خواص کاربردی کامپوزیت چوب-پلاستیک [-2، *4، 1388، صفحه 369-377]

 • خواص مکانیکی بررسی قابلیت ماشین کاری نانوکامپوزیت های سرامیکی سیلیکون کاربید/نیترید بور [-2، *3، 1388، صفحه 317-322]

 • خواص مکانیکی تأثیر نوع و اندازه ذرات جوانه زا برروی فازهای بلوری و ریزساختار شیشه–سرامیک های دی سیلیکات لیتیم مصرفی در دندانپزشکی [-2، *4، 1388، صفحه 379-390]

د

 • دانش توسعة مدیریت دانش با به کارگیری فرآیند مدیریت منابع انسانی [-2، 1-بهمن 88، 1388، صفحه 1-10]

 • دیرگدازهای آلومینا تأثیر فرمولاسیون و دمای زینتر بر تغییر طول پایدار دیرگدازهای آلومینا-منیزیا-گرافیت بااستفاده از طراحی آزمایش Box-Behnken [-2، *4، 1388، صفحه 355-368]

 • دی سیلیکات لیتیم تأثیر نوع و اندازه ذرات جوانه زا برروی فازهای بلوری و ریزساختار شیشه–سرامیک های دی سیلیکات لیتیم مصرفی در دندانپزشکی [-2، *4، 1388، صفحه 379-390]

ر

 • رسوبات Ni4Ti3 استحاله های مارتنزیتی چند مرحله ای در تک کریستال آلیاژ Ni51Ti49 با استفاده از آزمایش های DSC [-2، *3، 1388، صفحه 281-289]

 • رسوب از حمام شیمیایی سنتز نانوذرات اکسید روی از محلول 2- متوکسی اتانول به روش رسوب از حمام شیمیایی [-2، *4، 1388، صفحه 411-417]

 • رسوب شیمیایی تأثیر دمای سنتز بر مورفولوژی و اندازة ذرات نانوکامپوزیت های SnO/ZnO سنتزشده به روش رسوب از حمام شیمیایی (یادداشت پژوهشی) [-2، *4، 1388، صفحه 419-426]

 • ریزساختار تأثیر نوع و اندازه ذرات جوانه زا برروی فازهای بلوری و ریزساختار شیشه–سرامیک های دی سیلیکات لیتیم مصرفی در دندانپزشکی [-2، *4، 1388، صفحه 379-390]

 • ریزش گردابه تحلیل عددی تأثیر استفاده از صفحات منحرف کننده کوتاه در پایین دست سیلندر استوانه ای [-2، *3، 1388، صفحه 291-310]

ز

 • زبان توصیف سخت افزاری بهبود کار‌ایی پردازنده سیگنال دستگاه حلزون شنوایی مصنوعی و ارائه روشی برای ارزیابی عملکرد آن [-2، *4، 1388، صفحه 323-334]

 • زینترینگ ساخت و بررسی خواص کامپوزیت آلومینا-منیزیا-کاربید سیلیکون به کمک امواج مایکروویو و مقایسه با پخت در کوره الکتریکی [-2، *3، 1388، صفحه 219-230]

 • زینترینگ پلاسمای فعال بررسی قابلیت ماشین کاری نانوکامپوزیت های سرامیکی سیلیکون کاربید/نیترید بور [-2، *3، 1388، صفحه 317-322]

س

 • سختی بررسی خواص مکانیکی و ریزساختار قطعات کاربید تنگستن-10درصد وزنی کبالت حاوی ممانعت کننده رشد دانه کاربید تانتالیم [-2، *4، 1388، صفحه 391-399]

 • سرامیک محاسبه پارامترهای ساختاری دی‏ اکسید قلع در فاز CaCl2 [-2، 1-بهمن 88، 1388، صفحه 57-65]

 • سرامیک LaCrO3 تعیین خواص ساختاری و چگالی ابر الکترونی ترکیب LaCrO3 در فاز اورتورومبیک با استفاده از نظریه تابعی چگالی [-2، *4، 1388، صفحه 341-345]

 • سرفکتنت سنتز و مشخصه‌یابی هیدروکسی‌آپاتیت با مورفولوژی گل قاصدکی بااستفاده از مایسل‌ها تحت شرایط هیدروترمال [-2، *3، 1388، صفحه 255-262]

 • سل ژل سنتز نانوکامپوزیت‌های هسته/غشایی ZnO/CdS ( یادداشت پژوهشی) [-2، 1-بهمن 88، 1388، صفحه 21-27]

 • سنتز سنتز و مشخصه‌یابی هیدروکسی‌آپاتیت با مورفولوژی گل قاصدکی بااستفاده از مایسل‌ها تحت شرایط هیدروترمال [-2، *3، 1388، صفحه 255-262]

 • سنتز احتراقی خودگستر بررسی تأثیر فعال سازی مکانیکی بر اندازة کریستالیت ها و ریزساختار نانوکامپوزیت های MoSi2-SiC تهیه شده به روش SHS [-2، *3، 1388، صفحه 273-280]

 • سوپرالاستیسیته تأثیر عملیات پیرسازی بر رفتار کششی و سوپرالاستیسیته آلیاژ غنی از نیکل NiTi با 9/50 درصد اتمی نیکل [-2، *3، 1388، صفحه 231-240]

 • سورفکتانت غیریونی سنتز نانوذرات اکسید روی از محلول 2- متوکسی اتانول به روش رسوب از حمام شیمیایی [-2، *4، 1388، صفحه 411-417]

 • سیلندر استوانه ای تحلیل عددی تأثیر استفاده از صفحات منحرف کننده کوتاه در پایین دست سیلندر استوانه ای [-2، *3، 1388، صفحه 291-310]

 • سیم های ارتودنسی اثر پیری تحت نیرو بر سیم های ارتودنسی برای تغییر کاربری آنها به تقویت کننده های کامپوزیت فلز/ پلیمر هوشمند [-2، 1-بهمن 88، 1388، صفحه 28-39]

ش

 • شبکة کارتزین تحلیل عددی تأثیر استفاده از صفحات منحرف کننده کوتاه در پایین دست سیلندر استوانه ای [-2، *3، 1388، صفحه 291-310]

 • شبیه سازی مونت کارلو تأثیر اندازه و ساختار حفرة نانوزئولیت در جذب و نگهداری هیدروژن [-2، *4، 1388، صفحه 347-354]

 • شیمی نرم تأثیر دمای سنتز بر مورفولوژی و اندازة ذرات نانوکامپوزیت های SnO/ZnO سنتزشده به روش رسوب از حمام شیمیایی (یادداشت پژوهشی) [-2، *4، 1388، صفحه 419-426]

ص

 • صفحة منحرف کننده تحلیل عددی تأثیر استفاده از صفحات منحرف کننده کوتاه در پایین دست سیلندر استوانه ای [-2، *3، 1388، صفحه 291-310]

ض

 • ضریب انتقال حرارت تأثیر نسبت پرشدن بر عملکرد و ضریب انتقال حرارت در تبخیرکننده و چگالنده ترموسیفون (لوله گرمایی بدون فتیله) [-2، 1-بهمن 88، 1388، صفحه 40-50]

ط

 • طرح آزمایش Box تأثیر فرمولاسیون و دمای زینتر بر تغییر طول پایدار دیرگدازهای آلومینا-منیزیا-گرافیت بااستفاده از طراحی آزمایش Box-Behnken [-2، *4، 1388، صفحه 355-368]

ع

 • عامل جوانه زا تأثیر نوع و اندازه ذرات جوانه زا برروی فازهای بلوری و ریزساختار شیشه–سرامیک های دی سیلیکات لیتیم مصرفی در دندانپزشکی [-2، *4، 1388، صفحه 379-390]

 • عملکرد تأثیر نسبت پرشدن بر عملکرد و ضریب انتقال حرارت در تبخیرکننده و چگالنده ترموسیفون (لوله گرمایی بدون فتیله) [-2، 1-بهمن 88، 1388، صفحه 40-50]

 • عملیات پیرسازی تأثیر عملیات پیرسازی بر رفتار کششی و سوپرالاستیسیته آلیاژ غنی از نیکل NiTi با 9/50 درصد اتمی نیکل [-2، *3، 1388، صفحه 231-240]

 • عملیات پیرسختی استحاله های مارتنزیتی چند مرحله ای در تک کریستال آلیاژ Ni51Ti49 با استفاده از آزمایش های DSC [-2، *3، 1388، صفحه 281-289]

 • عملیات حرارتی تأثیر پارامترهای عملیات حرارتی بر میزان پایداری پوشش اکسیدهای مخلوط برروی تیتانیم در محیط کلر-قلیا [-2، *3، 1388، صفحه 263-271]

غ

 • غشا سنتز نانوکامپوزیت‌های هسته/غشایی ZnO/CdS ( یادداشت پژوهشی) [-2، 1-بهمن 88، 1388، صفحه 21-27]

ف

 • فاز بلوری تأثیر نوع و اندازه ذرات جوانه زا برروی فازهای بلوری و ریزساختار شیشه–سرامیک های دی سیلیکات لیتیم مصرفی در دندانپزشکی [-2، *4، 1388، صفحه 379-390]

 • فاز مولایت سنتز فاز مولایت و اثر تراکم اولیه بر خواص فیزیکی آن با روش گرمادهی به کمک ماکروویو [-2، 1-بهمن 88، 1388، صفحه 67-71]

 • فاصله توقف تأثیر فاصله توقف در شکل و ریزساختار فصل مشترک جوشکاری انفجاری اتصال سه گانة ورق های برنج Ms90/ فولاد St14/ برنج Ms90 [-2، 1-بهمن 88، 1388، صفحه 83-92]

 • فرآورده چوب استفاده از ذرات نانو رس در بهبود خواص کاربردی کامپوزیت چوب-پلاستیک [-2، *4، 1388، صفحه 369-377]

 • فصل مشترک تأثیر فاصله توقف در شکل و ریزساختار فصل مشترک جوشکاری انفجاری اتصال سه گانة ورق های برنج Ms90/ فولاد St14/ برنج Ms90 [-2، 1-بهمن 88، 1388، صفحه 83-92]

 • فعال سازی مکانیکی بررسی تأثیر فعال سازی مکانیکی بر اندازة کریستالیت ها و ریزساختار نانوکامپوزیت های MoSi2-SiC تهیه شده به روش SHS [-2، *3، 1388، صفحه 273-280]

 • فولاد St14 تأثیر فاصله توقف در شکل و ریزساختار فصل مشترک جوشکاری انفجاری اتصال سه گانة ورق های برنج Ms90/ فولاد St14/ برنج Ms90 [-2، 1-بهمن 88، 1388، صفحه 83-92]

 • فیلتر دیجیتالی بهبود کار‌ایی پردازنده سیگنال دستگاه حلزون شنوایی مصنوعی و ارائه روشی برای ارزیابی عملکرد آن [-2، *4، 1388، صفحه 323-334]

ق

 • قطعه بندی تصاویر یک روش مؤثر برای قطعه بندی تصاویر بااستفاده از ساختار پیکسونی و به کارگیری مفهوم میدان تصادفی مارکوف [-2، *3، 1388، صفحه 241-253]

ک

 • کاربید تانتالیم بررسی خواص مکانیکی و ریزساختار قطعات کاربید تنگستن-10درصد وزنی کبالت حاوی ممانعت کننده رشد دانه کاربید تانتالیم [-2، *4، 1388، صفحه 391-399]

 • کاربید تنگستن بررسی خواص مکانیکی و ریزساختار قطعات کاربید تنگستن-10درصد وزنی کبالت حاوی ممانعت کننده رشد دانه کاربید تانتالیم [-2، *4، 1388، صفحه 391-399]

 • کامپوزیت خواص فیزیکی کامپوزیت آلومیناید تیتانیم-آلومینا [-2، *3، 1388، صفحه 316-313]

 • کبالت بررسی خواص مکانیکی و ریزساختار قطعات کاربید تنگستن-10درصد وزنی کبالت حاوی ممانعت کننده رشد دانه کاربید تانتالیم [-2، *4، 1388، صفحه 391-399]

 • کرنش باقی مانده تأثیر عملیات پیرسازی بر رفتار کششی و سوپرالاستیسیته آلیاژ غنی از نیکل NiTi با 9/50 درصد اتمی نیکل [-2، *3، 1388، صفحه 231-240]

 • کوره الکتریکی ساخت و بررسی خواص کامپوزیت آلومینا-منیزیا-کاربید سیلیکون به کمک امواج مایکروویو و مقایسه با پخت در کوره الکتریکی [-2، *3، 1388، صفحه 219-230]

گ

 • گالوانواستات آندایزینگ تیتانیم در الکترولیت های اسیدی و بررسی مقاومت به خوردگی آن در محلول فیزیولوژیک PBS [-2، 1-بهمن 88، 1388، صفحه 11-20]

 • گرافیت تأثیر فرمولاسیون و دمای زینتر بر تغییر طول پایدار دیرگدازهای آلومینا-منیزیا-گرافیت بااستفاده از طراحی آزمایش Box-Behnken [-2، *4، 1388، صفحه 355-368]

 • گل قاصدک سنتز و مشخصه‌یابی هیدروکسی‌آپاتیت با مورفولوژی گل قاصدکی بااستفاده از مایسل‌ها تحت شرایط هیدروترمال [-2، *3، 1388، صفحه 255-262]

م

 • ماشین کاری بررسی قابلیت ماشین کاری نانوکامپوزیت های سرامیکی سیلیکون کاربید/نیترید بور [-2، *3، 1388، صفحه 317-322]

 • ماکروویو سنتز فاز مولایت و اثر تراکم اولیه بر خواص فیزیکی آن با روش گرمادهی به کمک ماکروویو [-2، 1-بهمن 88، 1388، صفحه 67-71]

 • ماهیچه مصنوعی اثر پیری تحت نیرو بر سیم های ارتودنسی برای تغییر کاربری آنها به تقویت کننده های کامپوزیت فلز/ پلیمر هوشمند [-2، 1-بهمن 88، 1388، صفحه 28-39]

 • محلول جامد سنتز پودر نانوکامپوزیتی پایه فلزی مس– آلومینا از پودرهای اکسید مس و آلومینیوم بااستفاده از آسیاب سیاره ای پرانرژی [-2، *4، 1388، صفحه 401-410]

 • محلول فیزیولوژیک آندایزینگ تیتانیم در الکترولیت های اسیدی و بررسی مقاومت به خوردگی آن در محلول فیزیولوژیک PBS [-2، 1-بهمن 88، 1388، صفحه 11-20]

 • مدول حجمی تعیین خواص ساختاری و چگالی ابر الکترونی ترکیب LaCrO3 در فاز اورتورومبیک با استفاده از نظریه تابعی چگالی [-2، *4، 1388، صفحه 341-345]

 • مدول حجمی محاسبه پارامترهای ساختاری دی‏ اکسید قلع در فاز CaCl2 [-2، 1-بهمن 88، 1388، صفحه 57-65]

 • مدیریت دانش توسعة مدیریت دانش با به کارگیری فرآیند مدیریت منابع انسانی [-2، 1-بهمن 88، 1388، صفحه 1-10]

 • مدیریت منابع انسانی توسعة مدیریت دانش با به کارگیری فرآیند مدیریت منابع انسانی [-2، 1-بهمن 88، 1388، صفحه 1-10]

 • مقاومت الکتریکی اثر پیری تحت نیرو بر سیم های ارتودنسی برای تغییر کاربری آنها به تقویت کننده های کامپوزیت فلز/ پلیمر هوشمند [-2، 1-بهمن 88، 1388، صفحه 28-39]

 • مقاومت به خوردگی آندایزینگ تیتانیم در الکترولیت های اسیدی و بررسی مقاومت به خوردگی آن در محلول فیزیولوژیک PBS [-2، 1-بهمن 88، 1388، صفحه 11-20]

 • منابع انسانی توسعة مدیریت دانش با به کارگیری فرآیند مدیریت منابع انسانی [-2، 1-بهمن 88، 1388، صفحه 1-10]

 • منیزیا تأثیر فرمولاسیون و دمای زینتر بر تغییر طول پایدار دیرگدازهای آلومینا-منیزیا-گرافیت بااستفاده از طراحی آزمایش Box-Behnken [-2، *4، 1388، صفحه 355-368]

 • مورفولوژی سنتز و مشخصه‌یابی هیدروکسی‌آپاتیت با مورفولوژی گل قاصدکی بااستفاده از مایسل‌ها تحت شرایط هیدروترمال [-2، *3، 1388، صفحه 255-262]

 • مورفولوژی تأثیر پارامترهای عملیات حرارتی بر میزان پایداری پوشش اکسیدهای مخلوط برروی تیتانیم در محیط کلر-قلیا [-2، *3، 1388، صفحه 263-271]

 • مورفولوژی سنتز نانوذرات اکسید روی از محلول 2- متوکسی اتانول به روش رسوب از حمام شیمیایی [-2، *4، 1388، صفحه 411-417]

 • میدان تصادفی مارکوف یک روش مؤثر برای قطعه بندی تصاویر بااستفاده از ساختار پیکسونی و به کارگیری مفهوم میدان تصادفی مارکوف [-2، *3، 1388، صفحه 241-253]

 • میکروسکوپ عبوری الکترونی استفاده از ذرات نانو رس در بهبود خواص کاربردی کامپوزیت چوب-پلاستیک [-2، *4، 1388، صفحه 369-377]

 • میکروکامپوزیتی بررسی قابلیت ماشین کاری نانوکامپوزیت های سرامیکی سیلیکون کاربید/نیترید بور [-2، *3، 1388، صفحه 317-322]

ن

 • نانو SiC/BN بررسی قابلیت ماشین کاری نانوکامپوزیت های سرامیکی سیلیکون کاربید/نیترید بور [-2، *3، 1388، صفحه 317-322]

 • نانو ذرات سنتز نانوکامپوزیت‌های هسته/غشایی ZnO/CdS ( یادداشت پژوهشی) [-2، 1-بهمن 88، 1388، صفحه 21-27]

 • نانوذرات اکسید روی سنتز نانوذرات اکسید روی از محلول 2- متوکسی اتانول به روش رسوب از حمام شیمیایی [-2، *4، 1388، صفحه 411-417]

 • نانورس استفاده از ذرات نانو رس در بهبود خواص کاربردی کامپوزیت چوب-پلاستیک [-2، *4، 1388، صفحه 369-377]

 • نانوزئولیت تأثیر اندازه و ساختار حفرة نانوزئولیت در جذب و نگهداری هیدروژن [-2، *4، 1388، صفحه 347-354]

 • نانوکامپوزیت بررسی تأثیر فعال سازی مکانیکی بر اندازة کریستالیت ها و ریزساختار نانوکامپوزیت های MoSi2-SiC تهیه شده به روش SHS [-2، *3، 1388، صفحه 273-280]

 • نانوکامپوزیت بررسی قابلیت ماشین کاری نانوکامپوزیت های سرامیکی سیلیکون کاربید/نیترید بور [-2، *3، 1388، صفحه 317-322]

 • نانوکامپوزیت تأثیر دمای سنتز بر مورفولوژی و اندازة ذرات نانوکامپوزیت های SnO/ZnO سنتزشده به روش رسوب از حمام شیمیایی (یادداشت پژوهشی) [-2، *4، 1388، صفحه 419-426]

 • نانوکامپوزیت پایه فلزی مس–آلومینا سنتز پودر نانوکامپوزیتی پایه فلزی مس– آلومینا از پودرهای اکسید مس و آلومینیوم بااستفاده از آسیاب سیاره ای پرانرژی [-2، *4، 1388، صفحه 401-410]

 • نانومیله سنتز نانومیله های تک کریستال اکسید روی به روش هیدروترمال [-2، 1-بهمن 88، 1388، صفحه 51-56]

 • نسبت پرشدن تأثیر نسبت پرشدن بر عملکرد و ضریب انتقال حرارت در تبخیرکننده و چگالنده ترموسیفون (لوله گرمایی بدون فتیله) [-2، 1-بهمن 88، 1388، صفحه 40-50]

 • نسبت گلوله به پودر بررسی خواص مکانیکی و ریزساختار قطعات کاربید تنگستن-10درصد وزنی کبالت حاوی ممانعت کننده رشد دانه کاربید تانتالیم [-2، *4، 1388، صفحه 391-399]

 • نیکل تأثیر میزان تیتانیم بر خواص حافظه داری آلیاژ نیکل-تیتانیوم تربیت شده تحت چرخه های ترمومکانیکی [-2، *4، 1388، صفحه 335-340]

ه

 • هدایت الکتریکی خواص فیزیکی کامپوزیت آلومیناید تیتانیم-آلومینا [-2، *3، 1388، صفحه 316-313]

 • هدایت حرارتی خواص فیزیکی کامپوزیت آلومیناید تیتانیم-آلومینا [-2، *3، 1388، صفحه 316-313]

 • هسته سنتز نانوکامپوزیت‌های هسته/غشایی ZnO/CdS ( یادداشت پژوهشی) [-2، 1-بهمن 88، 1388، صفحه 21-27]

 • هیدروترمال سنتز نانوکامپوزیت‌های هسته/غشایی ZnO/CdS ( یادداشت پژوهشی) [-2، 1-بهمن 88، 1388، صفحه 21-27]

 • هیدروترمال سنتز نانومیله های تک کریستال اکسید روی به روش هیدروترمال [-2، 1-بهمن 88، 1388، صفحه 51-56]

 • هیدروژن تأثیر اندازه و ساختار حفرة نانوزئولیت در جذب و نگهداری هیدروژن [-2، *4، 1388، صفحه 347-354]

 • هیدروکسی‌آپاتیت سنتز و مشخصه‌یابی هیدروکسی‌آپاتیت با مورفولوژی گل قاصدکی بااستفاده از مایسل‌ها تحت شرایط هیدروترمال [-2، *3، 1388، صفحه 255-262]