تاثیر دمای کلسیناسیون و نسبت سوخت به اکسیدکننده در سنتز پودر کاتدی Li Ni0.5Mn0.3Co0.2O2 مورد استفاده در باتری لیتیم- یون به روش سنتز احتراقی محلول

میلاد قربان زاده؛ محمد مهدی هادوی؛ رضا ریاحی فر؛ مسعود محمدی رهورد؛ رامین بدرنژاد