مقاله کامل پژوهشی

مقاله یادداشت پژوهشی

مقاله کامل پژوهشی

مقاله یادداشت پژوهشی

سنتز نانوذرات اکسید روی/گزنه به روش شیمیایی مرطوب و بررسی فعالیت ضدباکتریایی آن در برابر استافیلوکوکوس اورئوس‌های مقاوم به چند دارو، جداسازی‌شده از زخم‌های دیابتی

سمانه سالمی نجف آبادی؛ منیر دودی؛ آرزو طهمورث پور؛ زهرا رضایتمند؛ غلامرضا امیری