مقاله کامل پژوهشی

بررسی تاثیر افزودنی نانو‌لوله کربنی و روش سینتر بر ریز‌ساختار و خواص مکانیکی نانو-کامپوزیت زمینه آلومینیوم تقویت شده با سیلیکون نایتراید و نانو لوله های کربنی

مسعود علیزاده؛ مهسا سلطانی؛ اصغر کاظم زاده؛ تورج عبادزاده