نویسندگان

1 , Azad university of Najafabad

2 , isfahan university of technology

3 , azad university of najafabad

4 Materials Engineering, Nuclear Arts and Sciences Research Center

چکیده

به دلیل کاربردهای پزشکی زیاد شیشه زیست فعال، به خصوص در حالت نانو ذره، ابداع روشی برای تهیه این نوع شیشه زیست?فعال در مقادیر زیاد و به صورت صنعتی بسیار حائز اهمیت می?باشد. در این تحقیق ابتدا مواد اولیه شیشه زیست فعال 45S5 با هم ترکیب شد. ترکیبات پس از بالمیل در بوته آلومینا در دمای �C1400 تف?جوشی و سپس سرد شدند. شیشه حاصله در بالمیل به نانو ذره تبدیل شد. که اندازه دانه شیشه زیست?فعال 55 تا 65 نانومتر بدست آمد. سپس داربست سرامیکی متخلخل از روش تکرارپذیری اسفنج پلی?یورتان تهیه شد. جهت مطالعات فازی و عنصری، ریخت?شناسی و اندازه ذرات به ترتیب ازدستگاه های مشخصه یابی XRD??، SEM و FESEM استفاده گردید. پس از ارزیابی داربست درصد تخلخل و آزمون استحکام فشاری بترتیب 87-75% و MPa 35/0-1/0 بدست آمد که این داربست می?تواند در مهندسی بافت استخوان کاربرد داشته باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Physical and mechanical properties of a poly-3-hydroxybutyratecoated nanocrystalline Bioglass 45S5 scaffold for bone tissue engineering

چکیده [English]

Because of wide range applications of Bioglass in medicine, industrial production of large amount of nano bioglass is very important. In this study Firstly, nano-Bioglass (nBG) 45S5 powder was made from industrial material by heat treatment at temperature of 1400 ºC. The nanoparticle of Bioglass with grain size between 55-65nm was made by Ball-mill method.Then porous bioglass scaffolds will produce by using of polyurethane sponge replication method. XRD, SEM and FE-SEM were used in order to study the phase structure , morphology and grain size, respectively.The results showed that the porosity of scaffolds is between75-87% and the compressive strength is 0.1-0.35MPa . It is concluded that this scaffold could be a good candidate for bone tissue engineering.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bioglass 45S5
  • Scaffold
  • Fusion method
  • Bone tissue engineering