مقاله کامل پژوهشی

بررسی تاثیر پوشش‌دهی مرتبه‌ای برخواص نانوفروروندگی پوشش‌های HA/Ti سنتزشده به روش پوشش دهی مکانیکی برروی زیرلایه آلیاژ Ti-6Al-4V

محمود جلالی بیداخویدی؛ حمید امیدوار؛ علی زمانیان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 شهریور 1402

https://doi.org/10.30501/jamt.2023.412015.1288

تاثیر درجه اکسیداسیون آلژینات بر خواص جوهر زیستی خودبخود ژل شونده‌ی آلژینات اکسید شده-ژلاتین در فرایند چاپ زیستی سه بعدی

خدیجه سنایی؛ علی زمانیان؛ شهره مشایخان؛ طیبه رمضانی فرزین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 شهریور 1402

https://doi.org/10.30501/jamt.2023.395058.1277

ساخت و شناسایی گرافن اکسید مغناطیسی عامل‌دارشده با L-گلوتامین به عنوان یک بستر زیستی نوین برای رهایش کنترل‌شدة 5-فلوئورواوراسیل

محمد شریف پور؛ مهساسادات میرعلینقی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 مهر 1402

https://doi.org/10.30501/jamt.2023.408409.1283

اثر سرعت بیرون‌کشی قالب در فرایند انجماد جهت‌دار در عیوب ریزساختاری سوپرآلیاژ پایه کبالت - نیکل نسل جدید

فاطمه عبدالملکی؛ معصومه سیف اللهی؛ سیدمهدی قاضی میرسعید

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 آذر 1402

https://doi.org/10.30501/jamt.2023.396693.1278