مطالعه تاثیر جنس الکترود، هدایت الکتریکی سوسپانسیون و مقاومت الکتریکی مدار بر مقدار رسوب تشکیل شده در فرایند رسوب‌دهی الکتروفورتیک نانو پودر آلومینا

مصطفی میلانی؛ سید محمد میرکاظمی؛ سید محمد زهرایی

دوره 5، شماره 3، آذر 1395، صفحه 1-9

https://doi.org/10.30501/jamt.2017.70334