بررسی میزان مقاومت به خوردگی پوشش نانوکامپوزیت Ni-Co/Gr تهیه‌شده به روش رسوب‌دهی الکتریکی تحت جریان پالسی معکوس روی زیرلایه فولاد کربنی

محمدرضا اکبرپور؛ فرید غریبی اصل؛ هادی راشدی؛ فاطمه سادات ترک نیک

دوره 11، شماره 3، آذر 1401، صفحه 43-55

https://doi.org/10.30501/jamt.2022.299055.1190