بررسی خواص حرارتی کاربید تیتانیم و کاربید زیرکونیم به‌عنوان تابعی از دما و فشار با استفاده از نظریه تابعی چگالی

مریم خان زاده؛ حسن علی پور؛ علی همدانی؛ قاسم اله یاری زاده؛ مهدی آقایی مغانلو

دوره 10، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 115-126

https://doi.org/10.30501/jamt.2022.283883.1169