تهیه داربست‌های الیافی نانوکامپوزیتی پلی‌هیدروکسی‌بوتیرات/ شیشه زیست‌فعال به روش الکتروریسی برای کاربردهای مهندسی بافت استخوان

راضیه آیرون؛ سعید کرباسی؛ مهدی مهدیخانی نهرخلجی؛ داریوش سمنانی

دوره 3، شماره 4، اسفند 1393، صفحه 11-19

https://doi.org/10.30501/jamt.2635.70278