تاثیرآماده‌سازی زیرلایه و دانسیته‌ی جریان پیک در آبکاری پالسی پوشش‌های نانو کامپوزیتی مس-کاربید سیلیسم بر روی مورفولوژی، اندازه‌ی دانه، درصد تخلخل، سختی و خواص خوردگی پوشش

سید محمود میرسعید قاضی؛ سیدرضا اله کرم

دوره 3، شماره 2، شهریور 1393، صفحه 27-35

https://doi.org/10.30501/jamt.2635.70260