4. تاثیرآماده‌سازی زیرلایه و دانسیته‌ی جریان پیک در آبکاری پالسی پوشش‌های نانو کامپوزیتی مس-کاربید سیلیسم بر روی مورفولوژی، اندازه‌ی دانه، درصد تخلخل، سختی و خواص خوردگی پوشش

Mahmoud Mirsaeedghazi؛ SaeedReza Alahkaram

دوره 3، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 27-35

10.30501/jamt.2635.70260