1. مطالعة تاثیر درصد وزنی پودر و اندازة ذرات در کامپوزیت هگزافریت باریم آلاییده شده با منیزیم و تیتانیم/رزین اکریلیک بر منحنی‌های تلفات انعکاسی حاصل از روش پشت‌بند فلزی

محمد جزیره پور؛ محمد حسین شمس

دوره 8، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 1-8

10.30501/jamt.2019.93885