سنتز و لایه‌نشانی الکتروفورتیکی اسپینل منگنز – کبالت بر روی فولاد زنگ‌نزن 430 بعنوان اتصال دهنده در پیل سوختی اکسید جامد و بررسی مقاومت به اکسیداسیون آن

رضا ایران خواه؛ امیر مقصودی پور؛ بابک رئیسی دهکردی

دوره 1، شماره 1، آبان 1391، صفحه 43-49

https://doi.org/10.30501/jamt.2634.70117