دوره و شماره: دوره 3، شماره 1، تابستان 1393 
4. تاثیر درصد گرافن بر خواص مکانیکی نانو کامپوزیت مس/گرافن

صفحه 37-43

seyed Hamid Daneshmand؛ Mohammad Zakeri؛ Taghi shojaee؛ Ali Mohammad Beigi؛ Ali Nazari


9. فرایند پروتونه شدن حلال آلی تری اکتیل آمین(TOA) توسط اسید سولفوریک

صفحه 81-91

Nasrin Bigdelou؛ Samira Mahmoudi؛ Eskandar Keshavarz Alamdari؛ Zahra Moshefi Shabestari