دوره و شماره: دوره 2، شماره 3، زمستان 1389 
11. سنتز نانوذرات ZnS به روش هیدروترمال: بررسی اثر زمان سنتز بر روی مورفولوژی ذرات

صفحه 267-273

Mohammad Reza Vaezi؛ Ahmad Esmaielzadeh Kandjani؛ Meisam Farzalipour Tabriz؛ Amin Pourandarjani؛ Farshid Tazesh