دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، بهار 1389 
2. رفتار تف جوشی قرص های لیتیم فلوراید

صفحه 107-114

Rafi Ali Rahimi؛ A. Ahmadi؛ Zohre Hamnabard؛ M.R. Foroughi