دوره و شماره: دوره 8، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 1-77 

یادداشت پژوهشی

2. رفتار فوتولومینسانس و فروسرخ نانوالیاف ZnO آلایش شده با Al

صفحه 9-17

10.30501/jamt.2020.104190

سهیلا اوصالی؛ حمید اصفهانی؛ حمید رضا کرمی