دوره و شماره: دوره 8، شماره 1، بهار 1398، صفحه 1-79 
6. اثر دمای عملیات حرارتی بر مقاومت به سایش پوشش نیکل– بور روی آلیاژ C63200 اعمالی به روش الکترولس

صفحه 55-64

10.30501/jamt.2019.88947

یزدان شجری؛ زهراسادات سیدرئوفی؛ دانیال مومن بغدادآباد؛ حسین شماخی؛ مهدی حسینی نجف آبادی


8. ساخت و مشخصه یابی نانو رنگدانه های Zn1-xCoxO و مشخصه یابی رنگی آنها

صفحه 73-79

10.30501/jamt.2019.88956

امین نخعی مدیح؛ علی خرسندزاک؛ راحله پیله ور شهری؛ رامین مستان