دوره و شماره: دوره 7، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 1-79 
2. سنتز هیدروترمال نانو ذرات هماتیت آلاییده شده با Tiو Sn و لایه نشانی بر روی FTO

صفحه 11-18

10.30501/jamt.2018.91737

زهرا خاکپور؛ حجت اله پور فراهانی؛ امیر مقصودی پور؛ تورج عبادزاده