دوره و شماره: دوره 7، شماره 1، بهار 1397، صفحه 1-74 

مقاله کامل پژوهشی

1. روش طراحی آزمایش به منظور بهینهسازی سختی پوشش‌های آندایزینگ آلومینیوم

صفحه 1-9

10.30501/jamt.2018.91483

ایمان محمدی؛ مزدک ایزدی؛ محمد فاروقی؛ عبدالله افشار