فعالیت الکتروکاتالیزوری بهبود یافته نانوذرات پلاتین استرانسیم کبالت اکسید ساپورت شده بر روی گرافن اکسید کاهش یافته برای الکترواکسیداسیون متانول

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

آزمایشگاه مرکزی، مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین، اسفراین، خراسان شمالی، ایران

چکیده

در این مطالعه، گرافن اکسید با روش اصلاح شده هامر تهیه شد و به عنوان بستری برای پراکنده ساختن نانوذرات استفاده گردید. نانوذرات استرانسیم کبالت اکسید تهیه و با تکنیک تفرق اشعه ایکس (XRD) شناسایی شدند. آنها به همراه نانوذرات پلاتین در بستر گرافن اکسید کاهش یافته برای تهیه کاتالیست پلاتین-استرانسیم کبالت اکسید-گرافن اکسید کاهش یافته (Pt-SrCoO3-δ-RGO) استفاده شدند. تصاویر میکروسکوپ الکترونی عبوری برای نشان دادن مورفولوژی و توزیع نانوذرات استفاده شدند. فعالیت کاتالیزوری کاتالیست تهیه شده برای الکترواکسیداسیون متانول با تکنیک های ولتامتری چرخه ای و طیف سنجی امپدانس الکتروشیمیایی بررسی گردید و با فعالیت کاتالیزوری کاتالیست پلاتین-گرافن اکسید کاهش یافته (Pt-RGO) مقایسه شد. اثرات برخی عوامل تجربی موثر بر اکسایش متانول در سطح کاتالیست Pt-SrCoO3-δ-RGO مانند غلظت متانول، دما و سرعت روبش بررسی گردید و شرایط بهینه پیشنهاد شدند. کاتالیست Pt-SrCoO3-δ-RGO فعالیت کاتالیزوری بهتری را برای اکسایش متانول نسبت به کاتالیست Pt-RGO از خود نشان داد که نشان می دهد Pt-SrCoO3-δ-RGO می تواند به عنوان کاتالیستی نویدبخش برای کاربرد در پیل های سوختی متانولی مستقیم به کار رود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Improved electrocatalytic activity of Pt-SrCoO3-δ nanoparticles supported on reduced graphene oxide for methanol electrooxidation

نویسندگان [English]

  • Mehri-Saddat Ekrami-Kakhki
  • Nahid Farzaneh
  • Sedigheh Abbasi
Faculty member- Esfarayen University of Technology- Esfarayen- North Khorasan- Iran
چکیده [English]

In this study, graphene oxide was prepared by a modified Hummers’ method and used as support for dispersing of nanoparticles. SrCoO3-δ nanoparticles were prepared and characterized by X-ray diffraction technique. They were used accompanied by Pt nanoparticles on the reduced graphene oxide (RGO) support for preparing of Pt-SrCoO3-δ-RGO catalyst. Transmission electron microscopy images were used to show the morphology and distribution of nanoparticles. The catalytic activity of the prepared catalyst was investigated for methanol electrooxidation by cyclic voltammetry and electrochemical impedance spectroscopy techniques and compared with the catalytic activity of Pt-RGO catalyst. The effects of some experimental parameters affecting on methanol oxidation such as methanol concentration, temperature and scan rate were investigated on Pt-SrCoO3-δ-RGO catalyst and the optimum conditions were suggested. Pt-SrCoO3-δ-RGO catalyst showed better catalytic activity for methanol oxidation compared with Pt-RGO catalyst indicating that Pt-SrCoO3-δ-RGO can be used as a promising catalyst for application in direct methanol fuel cells.

کلیدواژه‌ها [English]

  • graphene oxide
  • SrCoO3-δ
  • Methanol
  • Fuel cells

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 07 مهر 1398
  • تاریخ دریافت: 23 بهمن 1397
  • تاریخ بازنگری: 07 مرداد 1398
  • تاریخ پذیرش: 07 مهر 1398