مشخصه‌یابی فیبرهای برپایه اکسید کبالت تهیه شده با استفاده از تکنیک الکتروریسی

نوع مقاله: مقاله کامل پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی گروه فیزیک دانشگاه گیلان

2 دانشگاه گیلان

10.30501/jamt.2020.232114.1090

چکیده

هدف از این پژوهش، مطالعه ی مشخصه یابی فیبرهای اکسید کبالت تهیه شده با استفاده از تکنیک الکتروریسی است. مطالعه خصوصیات ساختاری، ریخت شناسی، اپتیکی و مغناطیسی فیبرها به ترتیب با استفاده از الگوی پراش پرتو ایکس (XRD)، میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM)، طیف سنجی بازتابشی پخشی(DRS) و آنالیز معناطیس سنج نمونه ارتعاشی (VSM) در دو دمای کلسینه ی متفاوت صورت گرفت. الگوی پراش اشعه ایکس فاز مکعبی را برای فیبرهای اکسید کبالت کلینه شده نشان می دهد. پارامترهای میکروساختاری از قبیل اندازه و تابع توزیع بلورک ها با استفاده از آنالیز الگوی پراش اشعه ایکس و روش برازش کل نقش پراش (WPPM) تعیین شد. نتایج بدست آمده از تحلیل الگوی پراش اشعه ایکس و توزیع اندازه بلورکها، افزایش اندازه بلورک ها را با افزایش دمای کلسینه نشان می دهد. تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی تولید فیبرهایی با قطر متوسط در باز ه ی 250-200 نانومتر و با جهت گیری تصادفی را نشان می دهد. نتایج بدست آمده از طیف سنجی بازتابشی پخشی ، کاهش انرژی گاف نواری فیبرها را با افزایش دمای کلسینه نشان می دهد. آنالیز معناطیسی انجام گرفته با استفاده از (VSM) فاز پارامغناطیسی فیبرها را با افزایش دمای کلسینه تائید میکند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Caracterization of the fibers based on Co3O4 prepared by the electrospinning technique

نویسنده [English]

  • fatemeh mottaghian 2
2 Guilan university
چکیده [English]

The aim of this work is characterization study of the Co3O4 fibers, prepared by the electrospinning technique. The study of the structural, morphology, optical, and magnetic properties were examined by XRD, SEM, DRS, and VSM at two different calcination temperatures. XRD indicates the cubic phase of the calcined Co3O4 fibers. The microstructural parameters such as crystallite size and its distribution are determined from the X-ray diffraction pattern analysis using whole powder pattern modelling (WPPM) approach. The results obtained from the X-ray diffraction pattern analysis and crystallite size distribution shows an increase in the crystallite size with calcination temperature. The SEM images show formation of randomly oriented fibers with diameters in in the range of 200 - 250 nm after calcinations. The DRS results show a decrease in the band gap energy with increasing of calcination temperature. The magnetic analysis performed by VSM, confirms a paramagnetic phase of fibers at elevated calcination temperature.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Co3O4
  • XRD
  • SEM
  • DRS
  • and VSM

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 03 تیر 1399
  • تاریخ دریافت: 07 خرداد 1399
  • تاریخ بازنگری: 26 خرداد 1399
  • تاریخ پذیرش: 01 تیر 1399