حذف متیلن بلو از محلول آبی به کمک جاذب کائولن اصلاح شده با پلیمر زئین

نوع مقاله: مقاله کامل پژوهشی

نویسنده

مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی گناباد

10.30501/jamt.2020.220054.1073

چکیده

در مطالعه حاضر کامپوزیت کائولن-زئین ساخته شده و عملکرد آن در جذب سطحی آلاینده رنگی متیلن بلو مورد بررسی قرار گرفت. برای ساخت جاذب مذکور، میکرو ذرات کائولن با پلیمر طبیعی زئین به روش اختلاط محلول پوشش دهی شد. ارزیابی کامپوزیت کائولن/زئین به کمک آزمون طیف مادون قرمز، پتانسیل زتا و تعیین اندازه ذرات انجام شد. نتایج حاصل صحت پوشش دهی ذرات کائولن با زئین را تایید کرد. بررسی اثر pH بر ظرفیت جذب متیلن بلو نشان داد که با افزایش pH میزان جذب افزیش یافته است. تغییرات بازده جذب با زمان در غلظت‌های مختلف از جاذب بررسی شد. نتایج حاصل نشان داد که فرآیند جذب در شرایط بهینه با غلظت جاذب اصلاح شده 6/0 گرم بر لیتر و pH برابر 9 در مدت زمان 60 دقیقه به تعادل رسید. مقایسه عملکرد کامپوزیت کانولن با کائولن خالص، در شرایط عملیاتی یکسان (دما، pH، غلظت جاذب، زمان تماس) نشان داد که اصلاح سطح کائولن با پلیمر طبیعی زئین سبب بهبود بازده جذب حدود 30% شده است. داده های ظرفیت جذب روی ایزوترم فرتدلیچ و لانگمویر و معادله شبه درجه دوم به عنوان مدل سینتیکی حاکم به خوبی برازش شد. همچنین بیشینه جذب 135 میلی گرم متیلن بلو بر گرم کامپوزیت کائولن-زئین به دست آمد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Methylene blue removal from aqueous solution using Zein-modified Kaolin

چکیده [English]

In current study kaolin-Zein composite was prepared and its performance was investigated via methylene blue adsorption. For preparation of mentioned adsorbent, kaolin were coated using Zein as natural polymer via solution blending method. The kaolin-Zein composite was characterized by Fourier transform infrared (FTIR) spectroscopy, Zeta potential and particle size analysis. The obtained results confirmed kaolin coating with Zein. The effect of pH on adsorption capacity showed, the adsorption capacity increased when pH increased. Adsorption yield verses time was determined at different adsorbent dosage. The results demonstrated that adsorption process reached equilibrium at the optimal modified adsorbent dosage of 0.6 g/l and pH of 9 after 60 min. The adsorption yield of kaolin composite was improved about 30% when compared with that one of pure kaolin at the same operating condition (temperature, pH, adsorbent dosage and contact time). Adsorption capacity values were appropriately fitted to Freundlich, Langmuir isotherms and pseudo second order equation as governing kinetic model. Moreover, maximum adsorption capacity of 135 mg of methylene blue per g of kaolin-Zein was obtained.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Adsorption
  • Kaolin-Zein composite
  • Wastewater Treatment

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 03 تیر 1399
  • تاریخ دریافت: 26 بهمن 1398
  • تاریخ بازنگری: 31 خرداد 1399
  • تاریخ پذیرش: 03 تیر 1399