سنتز و مشخصه‌یابی ماده LiNi0.5Co0.2Mn0.3O2 به عنوان کاتد در باتری‌های لیتیم یون و بررسی اثر دمای کلسیناسیون بر رفتار الکتروشیمیایی کاتد

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علم و صنعت ایران

2 پژوهشگاه مواد و انرژی

چکیده

ماده کاتدی LiNi0.5Co0.2Mn0.3O2 به روش حالت جامد و با استفاده از کربنات لیتیم، اکسید نیکل، دی‌اکسید منگنز و اکسید کبالت به عنوان مواد اولیه سنتزشد. همچنین از سه دمای عملیات حرارتی 800، 850 و 900 درجه سانتی گراد جهت بررسی تاثیر دما بر سنتز ماده کاتدی استفاده شد. نتایج تفرق اشعه ایکس نشان داد که ماده سنتز شده در دماهای 800 و 850 درجه سانتی گراد بدون ناخالصی بوده و در دمای 900 درجه سانتی گراد پیک ناخالصی مشاهده می‌شود. همچنین نسبت شدت پیک صفحات (003) به (104) به عنوان معیاری مهم برای اختلاط کاتیونی، برای نمونه سنتز شده در دمای 850 درجه سانتی گراد به عنوان نمونه بهینه 34/1 به دست آمد. نتایج میکروسکوپ الکترونی روبشی برای دماهای 800 و 850 درجه سانتی گراد مورفولوژی یکنواخت با میانگین اندازه ذرات 5/0 و 7/0 میکرومتر نشان داد. اما نمونه سنتز شده در دمای 900 درجه سانتی گراد مورفولوژی یکنواختی نداشته و میانگین اندازه ذرات این نمونه 5/1 میکرومتر به دست آمد. آزمون EDX تمامی نمونه‌ها را عاری از هر گونه ناخالصی نشان داده و همچنین تنها نمونه سنتز شده در دمای 850 درجه سانتی گراد را دارای نسبت مولی مورد انتظار نشان داد. آزمون شارژ و تخلیه در ولتاژ 5/2 تا 3/4 با نرخ جریان C1/0 برای نمونه سنتز شده در دمای 850 درجه سانتی گراد ظرفیت تخلیه mAh/g 15/147 نشان داد. همچنین بعد از 30 سیکل %4/88 ظرفیت حفظ شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Synthesis and characterization of LiNi0.5Co0.2Mn0.3O2 as a cathode material for lithium ion batteries and investigating the effect of calcination temperature on electrochemical performance of cathode

نویسندگان [English]

 • Ali Babrzadeh 1
 • reza riahifar 2
 • babak raeisi 2
 • Milad Ghorbanzaedh 2
1 Iran University of Science and Technology
2 material and energy research center
چکیده [English]

In this study, LiNi0.5Co0.2Mn0.3O2 cathode material was synthesized by solid-state reaction. Li2CO3, NiO, Co3O4, and MnO2 were used as starting materials. In order to study the influence of heat treatment temperature on cathode synthesis, three heat treatment temperature 800, 850 and 900 ℃ were used. X-ray diffraction and scanning electron microscope equipped with EDX were utilized for sample characterizing. The efficiency of produced batteries was evaluated by charge-discharge tests. XRD results showed no impurity in the powders which synthesized in 800 ℃ and 850 ℃, however in 900 ℃ the impurity was detected. The intensity ratio of I003/I104 was used as a standard for degree of cation mixing. This parameter was 1.34 for the sample synthesized in 850 ℃. SEM analyzes reveal that samples which synthesize in 800 ℃ and 850 ℃ have homogeneous morphology with the average particles size of 0.5 and 0.7μm. However, the sample which synthesizes in 900 ℃ does not have homogeneous morphology and its average particle size is 1.5μm. The charge-discharge test in a voltage range 2.5-4.3 V and current rate 0.1C showed that the sample which synthesized in 850 ℃ had a discharge capacity of 147.15mAh/g and also this sample could save 88.4% of its capacity after 30 cycles.

کلیدواژه‌ها [English]

 • solid state synthesis
 • cathode material
 • Lithium ion battery
 • layer structure

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 19 فروردین 1399
 • تاریخ دریافت: 24 آبان 1398
 • تاریخ بازنگری: 21 دی 1398
 • تاریخ پذیرش: 19 فروردین 1399