مطالعه سینتیک واکنش حذف فتوکاتالیستی آلاینده متیل اورانژ از آب در حضور کامپوزیت مغناطیسی Fe3O4-ZnO بر پایه اکسید گرافن

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مهندسی شیمی، مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین

2 دکتری مهندسی شیمی، دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد فیروزآباد، گروه مهندسی شیمی، فیروزآباد، ایران

3 کارشناسی ارشد، مهندسی مکانیک، مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین، خراسان شمالی، اسفراین، ایران

4 کارشناسی ، مهندسی شیمی، مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین، خراسان شمالی، اسفراین، ایران

چکیده

در این مطالعه راندمان حذف متیل اورانژ با استفاده از دو نوع فتوکاتالیست مغناطیسی حاوی ZnO در حضور و بدون حضور اکسید گرافن مورد بررسی قرار گرفت. همچنین سینتیک واکنش حذف متیل اورانژ و تاثیر پارامترهای عملیاتی از جمله زمان تابش‌دهی و کسر وزنی فتوکاتالیست‌ها با استفاده از روش آماری و آزمون چند دامنه‌ای دانکن بررسی شد. نتایج حاصل شده نشان داد راندمان حذف متیل اورانژ تحت تاثیر زمان تابش‌دهی و کسر وزنی فتوکاتالیست می‌باشد به طوری با افزایش این دو پارامتر، میزان حذف متیل اورانژ نیز افزایش می‌یابد. سینتیک واکنش تجزیه با استفاده از هر دو نوع فتوکاتالیست منطبق بر سینتیک واکنش شبه درجه اول می‌باشد و سرعت تجزیه متیل اورانژ با استفاده از فتوکاتالیست حاوی اکسید گرافن بیشتر از فتوکاتالیست فاقد اکسید گرافن می‌باشد. بررسی آماری تاثیر زمان تابش‌دهی و کسر وزنی فتوکاتالیست با استفاده از آزمون چند دامنه‌ای دانکن نشان می‌دهد هر دو پارامتر دارای تاثیر معنی‌داری بر روی حذف متیل اورانژ می‌باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The study of kinetic reaction of the photocatalytic elimination of methyl orange in the presence of magnetic composite of Fe3O4-ZnO based on graphene oxide

نویسندگان [English]

 • Sedigheh Abbasi 1
 • Farshad Farahbod 2
 • Mohammad Imani 3
 • Ali Koroushavi 4
1 Central Research Laboratory, Esfarayen University of Technology, Esfarayen, North khorasan, Iran
2 Associated professor, Firoozabad Branch, Islamic Azad University, Firoozabad, Iran
3 Master of Science, Mechanical Engineering, Esfarayen University of Technology, Esfarayen, North khorasan, Iran
4 Master of Science, Chemical Engineering, Esfarayen University of Technology, Esfarayen, North khorasan, Iran
چکیده [English]

The removal efficiency of methyl orange using two kinds of magnetic photocatalysts containing ZnO in the presence and absence of graphene oxide is investigated. Meanwhile, the kinetic of removal reaction of methyl orange, the effect of operational parameters such as irradiation time and weight fraction of photocatalysts based on statistical method and Duncan’s multiple range test are studied. The removal efficiency of methyl orange using both of the applied photocatalysts is affected by irradiation time and weight fraction of photocatalyst. So that the enhancement of these two parameters leads to the increment of removal efficiency of methyl orange. The results show that the kinetic reaction is pseudo first order. The rate of reaction using photocatalyst containing graphen oxide is higher than that of without it. The results of statistical analysis based on Duncan’s multiple range test reveals that both of the studied parameters have significant influence on the removal efficiency of methyl orange.

کلیدواژه‌ها [English]

 • graphene oxide
 • ZnO nanoparticles
 • Kinetic of reaction
 • Removal Efficiency

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 18 فروردین 1399
 • تاریخ دریافت: 13 آذر 1398
 • تاریخ بازنگری: 05 اسفند 1398
 • تاریخ پذیرش: 18 فروردین 1399