بررسی خواص پوشش دولایه TiO2/MgO روی آلیاژ منیزیم تشکیل شده با کندوپاش مغناطیسی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی مواد و متالورژی، دانشکده فنی و مهندسی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران

2 گروه مهندسی مواد ومتالورژی-دانشکده فنی و مهندسی-دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج-کرج -ایران

3 گروه ساخت قطعات، پژوهشکده نیمه هادی ها، پژوهشگاه مواد و انرژی، مشکین دشت، البرز، ایران

چکیده

امروزه آلیاژهای منیزیم به عنوان مواد زیست تخریب پذیر نسل جدید، توجه محققین زیادی را به خود جلب کرده‌اند. در این پژوهش، جهت بهبود زیست سازگاری آلیاژهای منیزیم، پوشش دولایه TiO2/MgO به روش کندوپاش مغناطیسی روی آلیاژ منیزیم AZ91 تشکیل شد و ریزساختار، رفتار خوردگی و خواص زیست سازگاری پوشش تحت بررسی قرار گرفت. ریزساختار پوشش با استفاده از میکروسکوپ الکترونی روبشی گسیل میدانی (FESEM) تحت مطالعه قرار گرفت و ترکیب فازهای موجود به کمک پراش اشعه ایکس(XRD) تعیین شدند. رفتار خوردگی آلیاژها نیز به کمک آزمون‌ الکتروشیمیایی پلاریزاسیون در محلول شبیه سازی شده بدن (SBF) مورد سنجش قرار گرفت. به منظور بررسی زیست سازگاری نمونه‌ها با محیط بدن از آزمون ارزیابی کمی سمیت (MTT)و چسبندگی سلولی استفاده شد. نتایج حاصل نشان داد که پتانسیل خوردگی پس از پوشش‌دهی سطح با TiO2/MgO مثبت‌تر شده به گونه‌ای که از V532/1- برای نمونه بدون پوشش، به V436/1- برای نمونه با پوشش تغییر یافته است. مورفولوژی پوشش تشکیل شده شبه کروی بوده و مطابق نتایج آنالیز XRD، ترکیبات MgTi2O5 و MgTiO3 تشکیل گردید. نتایج آزمون زیست سازگاری نیز نشان داد که درصد زنده ماندن سلول‌ها روی نمونه پوشش داده شده نسبت به نمونه بدون پوشش افزایش پیدا کرده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Characterization of sputter deposited TiO2/MgO coating on Magnesium alloy

نویسندگان [English]

 • Mohsen samiee 1
 • Zahra Sadat Seyedraoufi 2
 • Mohamad Javad Eshraghi 3
1 Department of Metallurgy and Materials Engineering, Karaj Branch, Islamic Azad University, Karaj
2 Department of Materials Engineering, Karaj Branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran
3 Device Fabrication Group, Semiconductor Department, Materials and Energy Research Center, Meshkin Dasht, Alborz, Iran
چکیده [English]

Nowadays, magnesium alloys such as a new generation of biodegradable materials have been noticed by researchers. In this study, to the sanitation of biodegradability and biocompatibility of magnesium alloys, TiO2/MgO dual layer coating was formed by magnetron sputtering on AZ91 and the microstructure, corrosion behavior and biocompatibility properties of coating were investigated. The coating microstructure was studied via field emission scanning electron microscopy (FESEM) X-ray diffraction (XRD). The corrosion resistance of the substrate and coated sample was evaluated by electrochemical polarization test in simulated body solution (SBF). To evaluate biocompatibility MTT and cell viability tests were used. The results showed that the corrosion potential after the surface coating with TiO2/ MgO was more positive, changing from 1.532V for the uncoated sample to 1.436V for the coated sample.. The coating was observed in quasi-spherical morphology with MgTi2O5 and MgTiO3 phases in interface of coating and substrate and two layers of coating too according to XRD analysis results. The results of the biocompatibility tests also showed that the viability of the osteoblastic cells on the coated sample increased compared to substrate.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Mg Alloy
 • TiO2/MgO coating
 • Magnetron sputtering
 • corrosion
 • Biocompatibility

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 14 اسفند 1398
 • تاریخ دریافت: 25 آذر 1398
 • تاریخ بازنگری: 21 بهمن 1398
 • تاریخ پذیرش: 30 بهمن 1398