مواد و فناوری های پیشرفته (JAMT) - مقالات آماده انتشار