تعداد مقالات: 354
2. بررسی تاثیر استفاده از اتصالات فسفاتی در جرم های کم سیمان

دوره 1، شماره 1، زمستان 1392، صفحه 1-7

10.30501/jamt.2634.70110

M. Paghandeh؛ A. Monshi؛ R. Emadi


7. سنتز نانو حفره MCM-41 با استفاده از منبع سیلیس استخراج شده از گیاه جگن

دوره 2، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 1-9

10.30501/jamt.2010.70228

Farshid Ghorbani؛ Habibollah Younesi؛ zahra mehraban؛ Ali Asghar Ghoreishy؛ Mansoor Anbia


10. اثر زمان و دمای پارتیشن بندی در طول فرایند Q&P روی خواص مکانیکی فولاد 5142.1

دوره 3، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 1-8

10.30501/jamt.2635.70267

Abdollah Shirali؛ Abbas Honarbakhsh Rauf؛ soheila bazaz banaee؛ Ebrahim asl soleimani؛ M. Karam Abyan