تعداد مقالات: 366
6. سنتز نانو حفره MCM-41 با استفاده از منبع سیلیس استخراج شده از گیاه جگن

دوره 2، شماره 4، بهار 1389، صفحه 1-9

10.30501/jamt.2010.70228

Farshid Ghorbani؛ Habibollah Younesi؛ zahra mehraban؛ Ali Asghar Ghoreishy؛ Mansoor Anbia


9. اثر زمان و دمای پارتیشن بندی در طول فرایند Q&P روی خواص مکانیکی فولاد 5142.1

دوره 3، شماره 3، زمستان 1393، صفحه 1-8

10.30501/jamt.2635.70267

Abdollah Shirali؛ Abbas Honarbakhsh Rauf؛ soheila bazaz banaee؛ Ebrahim asl soleimani؛ M. Karam Abyan