کلیدواژه‌ها = خوردگی
7. بررسی خوردگی یک سر تبر از مجموعه مفرغ های لرستان

دوره 2، شماره 3، زمستان 1389، صفحه 37-41

A. Shadmehr؛ Leili Sodagar