نویسنده = Habibollah Younesi
تعداد مقالات: 3
1. اثر زمان کریستالیزاسیون بر سنتز نانو زئولیت سودالایت از خاکستر پوستۀ برنج

دوره 2، شماره 2، پاییز 1389، صفحه 161-166

Zahra Ghasemi؛ Habibollah Younesi؛ Hossien Kazemian


2. سنتز نانو حفره MCM-41 با استفاده از منبع سیلیس استخراج شده از گیاه جگن

دوره 2، شماره 4، بهار 1389، صفحه 1-9

Farshid Ghorbani؛ Habibollah Younesi؛ zahra mehraban؛ Ali Asghar Ghoreishy؛ Mansoor Anbia